Právní rámec

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Ustanovením čl. 6 odst. 1 nařízení č. 1141/2014 se zřizuje Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Tento úřad má právní subjektivitu. Je nezávislý a své úkoly vykonává v plném souladu s nařízením č. 1141/2014.

Úřad rozhoduje o registraci a zrušení registrace evropských politických stran a evropských politických nadací v souladu s postupy a podmínkami stanovenými v nařízení č. 1141/2014. Úřad mimoto pravidelně ověřuje, zda registrované evropské politické strany a evropské politické nadace nadále splňují podmínky pro registraci a ustanovení týkající se řízení stanovené v nařízení č. 1141/2014.

Úřad spravuje rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací.

Úřad také ověřuje, zda evropské politické strany a evropské politické nadace plní povinnosti stanovené v nařízení č. 1141/2014, včetně povinností týkajících se darů, příspěvků a využívání financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakýchkoli jiných zdrojů.

Finanční prostředky evropských politických stran nesmí být použity na přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, zejména vnitrostátních stran či kandidátů.

Finanční prostředky evropských politických stran nesmí být použity k žádnému jinému účelu než k financování jejich úkolů a pokrytí výdajů přímo souvisejících s cíli vytyčenými v jejich stanovách. Zejména nesmí být použity na přímé ani nepřímé financování voleb, politických stran nebo kandidátů či jiných nadací.

Finanční prostředky evropských politických stran a evropských politických nadací nesmí být použity na financování kampaní k referendům.

Ve svých rozhodnutích úřad plně zohledňuje základní právo svobody sdružování a potřebu zajistit pluralismus politických stran v Evropě.

Úřad je zastupován ředitelem, který jeho jménem přijímá veškerá rozhodnutí.


Veřejné zakázky

Smlouvy Úřadu - podléhají pravidelné aktualizaci.

Ochrana osobních údajů

Úřad shromažďuje a zpracovává osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů jakožto subjektu Unie (které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací).

Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech: