Context juridic

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1141/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Prin articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 s-a înființat Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Autoritatea are personalitate juridică. Aceasta este independentă și își exercită atribuțiile în deplină conformitate cu Regulamentul nr. 1141/2014.

Autoritatea hotărăște în ceea ce privește înregistrarea și anularea înregistrării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene, în conformitate cu procedurile și condițiile prevăzute în Regulamentul nr. 1141/2014. În plus, Autoritatea verifică în mod regulat dacă partidele politice europene și fundațiile politice europene respectă în continuare condițiile de înregistrare și prevederile privind guvernanța stabilite în Regulamentul nr. 1141/2014.

Autoritatea gestionează un registru al partidelor politice europene și fundațiilor politice europene.

De asemenea, Autoritatea verifică dacă partidele politice europene și fundațiile politice europene respectă o serie de obligații prevăzute în Regulamentul nr. 1141/2014, inclusiv obligațiile legate de donații, contribuții și utilizarea fondurilor din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă.

Fondurile primite de partidele politice europene nu pot fi utilizate pentru finanțarea directă sau indirectă a altor partide politice și, în special, a partidelor naționale sau a candidaților acestora.

Fondurile primite de fundațiile politice europene nu pot fi utilizate în niciun alt scop decât pentru finanțarea sarcinilor acestora și acoperirea cheltuielilor legate direct de obiectivele lor prevăzute în statut. Acestea nu pot fi utilizate, în special, pentru finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, a partidelor politice, a candidaților sau a altor fundații.

Fondurile primite de partidele politice europene și de fundațiile politice europene nu pot fi utilizate pentru finanțarea campaniilor pentru referendumuri.

Atunci când ia decizii, Autoritatea ține seama pe deplin de dreptul fundamental la libertatea de asociere și de necesitatea de a asigura pluralismul partidelor politice în Europa.

Autoritatea este reprezentată de directorul său, care ia toate deciziile Autorității în numele acesteia.

Achizitii publice

Contractele Autorității - sub rezerva actualizărilor periodice.

Protecția datelor cu caracter personal

Autoritatea colectează și prelucrează informații cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în calitate de organism al Uniunii [care sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene].

Toate datele cu caracter personal sunt tratate în conformitate cu prevederile și cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați documentația de mai jos: