Structural aspects

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Действително членство

 • Въпреки че европейските политически партии и европейските политически фондации са свободни да си сътрудничат с партии или организации чрез спомагателни форми на сдружаване (напр. наблюдатели, партньори, асоциирани предприятия, филиали), за „член" по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, както се тълкува в съответствие със съдебната практика, се изисква действителна връзка на членство с европейската политическа партия или фондация. Това придобива значение по-специално в контекста на

  • заявленията за регистрация като европейска политическа партия: единствено „членове" могат да бъдат заявени за целите на представителството съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

  • Собствени ресурси: единствено действителни „членове" могат да плащат вноски в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, докато плащанията от други партньори са предмет на разпоредбите, уреждащи даренията съгласно член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

 • Връзка на действително членство съществува, ако членуващите партии или организации

  • имат пълен набор от права и задължения във вътрешното управление на съответната европейска политическа партия или фондация, включително по-специално гласуване/участие/достъп до документи, и

  • редовно заплащат подходящ членски внос. При липса на последната се изискват доказателства, че членуващата партия или организация действително и доказуемо е участвала в последните дейности на европейската политическа партия или фондация.
 • Що се отнася до европейските политически партии, за да установи доколко членството е действително, Органът може също така да провери дали не съществува явно несъответствие между политическата програма на заявителя, поискал регистрация като европейска политическа партия, и политическата програма на членуващите в него партии.

Разделение между европейската политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация

 • Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 е необходимо да се гарантира разделение между съответното текущо управление, управляващи структури и финансови сметки на всяка европейска политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация.

 • По отношение на съответните управленски структури това означава по-специално, че управителните органи на двете организации трябва да останат не само формално разграничени, но и от гледна точка на структурите си да бъдат в състояние на практика да вземат управленски решения независимо един от друг.

  • Факторите, които трябва да бъдат оценени в това отношение, включват процедурите за вземане на решения, съдържащи се както в устава на организацията, така и в разпоредбите за прилагане, по-специално по отношение на претеглянето на правата на глас на титуляря на мандатна длъжност в управителните органи на двете организации и на всички изпълнителни правомощия, предоставени пряко на този титуляр на мандатна длъжност.

  • Поради това следва да се изключи възможността въпросното лице да налага на една от двете организации служебно и без да е необходимо да търси мнозинство в управителния орган на тази организация, решение, взето от или от името на съответната друга организация. Следователно конкретните заместващи правомощия, предоставени на службата, предвидена за лицето, могат да бъдат от допълнително значение.

  • По отношение на съответното текущо управление не се разрешава пълна самоличност на персонала. В случай на частично припокриване Органът ще провери дали все пак е гарантирано достатъчно ниво на оперативна самостоятелност на двата субекта.

Гаранции срещу външна намеса

 • В съответствие с член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, както и с член 2, парагаф 1, член 2, параграф 4, член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, в отношенията им с европейските политически партии или европейските политически фондации трябва да се направят някои разграничения между граждани или образувания от ЕС и извън ЕС. Освен последиците за вноските и даренията е необходимо да се внимава относно степента на участие на граждани или субекти извън ЕС в управленските структури на европейските политически партии и фондации.

 • По-специално трябва да се гарантира, че лицата, които нямат гражданство на ЕС или субекти извън ЕС, не могат, индивидуално или колективно,

  • да налага действия по противопоставяне или

  • да блокират мнозинство от гласуващите граждани на ЕС или членове на управителните органи на европейска политическа партия или европейска политическа фондация.