Санкции

Органът може да налага санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации за неспазване на правилата и задълженията, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

За повече информация относно правната уредба, моля, посетете следната страница.