Structural aspects

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Stvarno članstvo

· Mora postojati stvarna veza sa stankama i organizacijama članicama. Odnos stvarnog članstva postoji, među ostalim, ako stranke ili organizacije članice uživaju cijeli niz prava i obveza, primjerice u pogledu glasovanja, sudjelovanja ili pristupa dokumentima.

· Nadalje, jedan od uvjeta za stvarno članstvo je plaćanje odgovarajuće članarine. Dok se članarina ne plati, potrebno je dokazati da je stranka ili organizacija članica stvarno i dokazivo sudjelovala u aktivnostima podnositelja zahtjeva za registraciju.

· Kako bi se utvrdilo stvarno članstvo europskih političkih stranaka, Tijelo može provjeriti i postoji li očita neusklađenost između političkog programa podnositelja zahtjeva za registraciju, kao europske političke stranke, i političkog programa bilo koje od stranaka članica.

Razdvajanje europske političke stranke i njezine pridružene europske političke zaklade

 • Prema članku 3. stavku 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 potrebno je osigurati razdvajanje svakodnevnog upravljanja, upravljačkih struktura i računa svake europske političke stranke i pridružene europske političke zaklade.

 • Kad je riječ o zasebnim upravljačkim strukturama, to posebno znači da upravljačka tijela obiju organizacija moraju ostati ne samo formalno odvojena nego i strukturno sposobna donositi odluke o upravljanju neovisno jedno o drugome u praksi.

  • Čimbenici koje u tom pogledu treba ocijeniti obuhvaćaju postupke donošenja odluka sadržane u statutima i provedbenim odredbama obiju organizacija, posebno u pogledu određivanja vrijednosti glasačkih prava nositelja dužnosti u upravljačkim tijelima obiju organizacija i svih izvršnih ovlasti izravno dodijeljenih tom dužnosniku.

  • Stoga bi trebalo isključiti mogućnost da ta osoba, svojevoljno i bez potrebe za traženjem većine u upravljačkom tijelu te organizacije, nametne jednoj od dviju organizacija odluku koju je donijela predmetna druga organizacija ili koja je donesena u ime te druge organizacije. Stoga bi konkretne ovlasti zamjene dodijeljene dužnosti predviđenoj za tu osobu mogle biti od dodatne važnosti. .

  • Kad je riječ o svakodnevnom upravljanju, potpuna istovjetnost osoblja nije dopuštena. U slučaju djelomičnog preklapanja Tijelo će ispitati je li ipak osigurana dostatna razina operativne autonomije obaju subjekata.

Zaštitne mjere protiv vanjskog upletanja

 • U skladu s člankom 10. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji te člankom 2. stavkom 1., člankom 2. stavkom 4., člankom 3. stavkom 1. točkom (b) i člankom 3. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, u odnosima s europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama potrebno je razlikovati građane ili subjekte iz EU-a i one koji nisu iz EU-a. Osim posljedica za doprinose i donacije, potreban je oprez u pogledu opsega sudjelovanja građana ili subjekata koji nisu iz EU-a u upravljačkim strukturama europskih političkih stranaka i zaklada.

 • Posebno se mora osigurati da osobe koje nemaju državljanstvo EU-a ili subjekti izvan EU-a ne mogu, pojedinačno ili kolektivno,

  • poduzimati mjere protiv ili

  • blokirati većinu građana ili članova EU-a koji glasuju u upravljačkim tijelima europske političke stranke ili europske političke zaklade.