Structural aspects

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Dejansko članstvo

· Potrebna je dejanska povezava med strankami ali organizacijami članicami. Dejanska povezava med drugim obstaja, če imajo stranke ali organizacije članice vse pravice in obveznosti, npr. v zvezi z glasovanjem/udeležbo/dostopom do dokumentov.

· Poleg tega je pogoj za dejansko povezavo tudi plačilo ustrezne članarine. Dokler članarina ni plačana, je treba predložiti dokaz, da stranka ali organizacija članica dejansko sodeluje pri dejavnostih prosilca za registracijo.

· Da bi organ preveril dejansko članstvo v evropskih političnih strankah, lahko preveri tudi, ali obstaja očitna neskladnost med političnim programom prosilca za registracijo kot evropske politične stranke in političnim programom katere od strank članic.

Ločitev evropske politične stranke in pridružene evropske politične fundacije

 • V skladu s členom 3(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 je treba zagotoviti ločitev med tekočim poslovanjem, strukturo upravljanja in finančnimi računi evropske politične stranke in z njo povezane evropske politične fundacije.

 • Kar zadeva posamezne strukture upravljanja, to zlasti pomeni, da morata biti upravljavska organa obeh organizacij ne le formalno ločena, ampak tudi strukturno sposobna v praksi sprejemati odločitve o upravljanju neodvisno drug od drugega.

  • Pri tem je treba oceniti dejavnike, kot so postopki odločanja iz statutov obeh organizacij ali izvedbenih določb, zlasti težo glasovalne pravice nosilca funkcije v upravnih organih obeh organizacij in morebitna neposredna izvršilna pooblastila, ki jih ima.

  • Zato je treba izključiti možnost, da ta nosilec funkcije eni od teh dveh organizacij, po uradni dolžnosti in ne da bi skušal pridobiti večino v upravnem organu te organizacije, vsili odločitev, ki jo sprejme druga organizacija ali je bila sprejeta v njenem imenu. Prav tako so lahko pomembne konkretne pristojnosti za nadomeščanje, podeljene osebi na tej funkciji.

  • Tekočega poslovanja ne smejo izvajati isti uslužbenci. V primeru delnega prekrivanja organ za evropske stranke in fundacije preveri, ali je kljub temu zagotovljena zadostna operativna avtonomija obeh subjektov.

Zaščita pred tujim vmešavanjem

 • V skladu s členom 10(4) Pogodbe o Evropski uniji ter členi 2(1), 2(4), 3(1)(b) in 3(2)(e) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 je treba v odnosih z evropskimi političnimi strankami in fundacijami razlikovati med državljani ali subjekti EU in tistimi, ki niso državljani ali subjekti EU. Previdnost ni potrebna samo pri prispevkih in donacijah, temveč tudi pri obsegu udeležbe posameznikov, ki niso državljani EU, ali subjektov, ki nimajo sedeža v EU, v strukturah upravljanja evropskih političnih strank in fundacij.

 • Zlasti je treba zagotoviti, da osebe oziroma subjekti, ki nimajo državljanstva EU ali sedeža v EU, ne morejo posamezno ali skupaj

  • ukrepati proti ali

  • blokirati večine državljanov EU ali članov z glasovalno pravico v upravnih organih evropske politične stranke ali fundacije.