Structural aspects

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (myndigheten) strävar efter att ge europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser icke uttömmande vägledning på grundval av erfarenheterna i samband med de senaste årens praktiska tillämpning av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (förordningen). Myndighetens vägledning påverkar inte den direkt bindande karaktären hos förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Denna vägledning kommer dessutom att fortsätta att anpassas i takt med att erfarenheten ökar och/eller regelverket ändras.

Verkligt medlemskap

· Det krävs en verklig medlemskapsanknytning till medlemspartierna eller medlemsorganisationerna. En sådan anknytning föreligger bland annat om medlemspartier eller medlemsorganisationer har en fullständig uppsättning rättigheter och skyldigheter, t.ex. när det gäller röstning, deltagande eller tillgång till handlingar.

· För att det ska finnas en verklig medlemskapsanknytning krävs dessutom att en lämplig medlemsavgift erläggs. Fram till dess att en sådan medlemsavgift har erlagts krävs det bevis för att medlemspartiet eller medlemsorganisationen verkligen har deltagit i registreringsansökarens verksamhet.

· För att fastslå att ett verkligt medlemskap föreligger när det gäller europeiska politiska partier får myndigheten också kontrollera om det råder uppenbar brist på överensstämmelse mellan det politiska programmet för det parti som ansökaren vill registrera som ett europeiskt politiskt parti och det politiska programmet för något av dess medlemspartier.

Åtskillnad mellan europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser

 • I enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 måste den dagliga förvaltningen, styrningsstrukturen och den ekonomiska förvaltningen hållas åtskilda för varje europeiskt politiskt parti och den anknutna europeiska politiska stiftelsen.

 • När det gäller respektive styrningsstruktur innebär detta framför allt att båda organisationernas styrande organ måste förbli inte bara formellt åtskilda utan också vara strukturellt kapabla att i praktiken fatta beslut om styrning oberoende av varandra.

  • De faktorer som ska bedömas i detta avseende inbegriper de beslutsförfaranden som ingår i båda organisationernas stadgar eller genomförandebestämmelser, särskilt när det gäller avvägningen mellan den rösträtt som tjänsteinnehavaren har i båda organisationernas styrande organ och eventuella verkställande befogenheter som direkt tillkommer tjänsteinnehavaren.

  • Det ska följaktligen uteslutas att personen i fråga, på eget initiativ och utan att behöva söka majoritet i ett styrande organ inom den organisationen, kan tvinga en av de båda organisationerna att acceptera ett beslut som fattats av den andra organisationen eller för dess räkning. De konkreta ersättningsbefogenheter som tillkommer tjänsteinnehavaren och som avser personen kan därför vara av ytterligare relevans.

  • När det gäller den respektive dagliga förvaltningen är det inte tillåtet att ange personalens fullständiga namn. I händelse av partiell överlappning kommer myndigheten att granska om en tillräcklig nivå av operativ självständighet för de båda enheterna ändå kan säkerställas.

Skyddsåtgärder mot utländsk inblandning

 • I enlighet med artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 2.1, 2.4, 3.1 b och 3.2 e i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska viss åtskillnad göras mellan EU-medborgare och EU-enheter å ena sidan, och medborgare och enheter från länder utanför EU å andra sidan, i deras förbindelser med europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser. Bortsett från konsekvenserna sett till bidrag och donationer bör man vara försiktig när det gäller i vilken utsträckning medborgare eller enheter från länder utanför EU deltar i de europeiska politiska partiernas och stiftelsernas styrningsstrukturer.

 • Framför allt måste det säkerställas att personer som inte är EU-medborgare eller enheter från länder utanför EU inte enskilt eller kollektivt kan

  • införa en åtgärd mot eller

  • blockera en majoritet av de röstande EU-medborgarna eller medlemmarna i ett europeiskt politiskt partis eller en europeisk politisk stiftelses styrande organ.