Дарения и членски вноски

Списъците съдържат информация за дарения и вноски (съгласно определението в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014), действително приети от европейските политически партии и европейските политически фондации във връзка с конкретно посочените референтни години. За разлика от това те не изброяват обикновените вземания (т.е. права на плащане) на европейските политически партии и европейските политически фондации. Поради това съответните таблици ще бъдат актуализирани, ако на по-късен етап бъде извършено плащане, съответстващо на дадено вземане, при условие че Органът извърши проверка за коя година трябва да бъде разпределено плащането. Даренията, отбелязани със звездичка (*), в момента са подложени на допълнителна проверка от Органа. За повече информация, моля, направете справка с раздел „Насоки" на настоящия уебсайт.

2024

Дарения, свързани с финансовата 2024 година

От 6 декември 2023 г. (6 месеца преди периода на европейските избори) европейските политически партии и фондации трябваше да отчитат всички получени дарения на седмична база. При спазване на контрола за съответствие и приложимите ограничения за защита на данните, Органът ги публикува тук възможно най-скоро, обикновено в рамките на една седмица след като е бил информиран за тях. От 10 юни 2024 г. само дарения над 12 000 евро трябва да бъдат докладвани незабавно на Органа. Други ще станат достъпни след представянето на годишните отчети през 2025 г.

Даренията преди финансовата 2018 година се публикуват от Европейския парламент.