Structural aspects

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Faktické členství

· Vůči členským stranám nebo organizacím je vyžadována faktická členská vazba. Faktické členství souvisí mimo jiné s tím, že členské strany nebo organizace mají celou řadu práv a povinností, např. pokud jde o hlasování/účast/přístup k dokumentům.

· Faktické členství je navíc podmíněno placením přiměřeného členského příspěvku. Dokud není tento členský příspěvek zaplacen, je třeba prokázat, že se členská strana nebo organizace skutečně a prokazatelně na činnostech žadatele o registraci podílela.

· Za účelem zjištění faktického členství u evropských politických stran může úřad rovněž ověřit, zda neexistuje zjevný nesoulad mezi politickým programem žadatele o registraci jako evropské politické strany a politickým programem kterékoli z jeho členských stran.

Oddělení evropské politické strany od přidružené evropské politické nadace

 • Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 je třeba zajistit oddělení struktur běžného řízení, řídících struktur a finančního účetnictví každé evropské politické strany a přidružené evropské politické nadace.

 • V případě řídících struktur to zejména znamená, že řídící orgány obou organizací musí zůstat nejen formálně oddělené, ale musí být také strukturálně schopny přijímat v praxi správní rozhodnutí nezávisle na sobě.

  • K faktorům, které je třeba v tomto ohledu posoudit, patří rozhodovací postupy uvedené ve stanovách nebo v prováděcích ustanoveních obou organizací, zejména pokud jde o vážení hlasovacích práv držitele funkce v řídících orgánech obou organizací a případné výkonné pravomoci svěřené přímo dotyčnému držiteli funkce.

  • V důsledku toho je třeba vyloučit, aby dotyčná osoba mohla z vlastního podnětu a bez nutnosti usilovat o dosažení většiny v řídícím orgánu dané organizace uložit jedné z těchto dvou organizací rozhodnutí přijaté příslušnou druhou organizací nebo jejím jménem. Konkrétní pravomoci týkající se zastupování, které se pojí s funkcí zamýšlenou pro danou osobu, proto mohou mít další význam.

  • Pokud jde o běžné řízení, není povoleno, aby se jím zabývali naprosto totožní zaměstnanci. V případě částečného překrývání funkcí úřad přezkoumá, zda je i přesto zajištěna dostatečná míra provozní autonomie obou subjektů.

Záruky proti zahraničnímu vměšování

 • V souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a s čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 2 písm. e) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 je třeba rozlišovat mezi občany nebo subjekty z členských států EU a občany nebo subjekty ze zemí mimo EU, pokud jde o jejich vztah s evropskými politickými stranami nebo evropskými politickými nadacemi. Kromě důsledků, které to má pro příspěvky a dary, je nutná opatrnost v souvislosti s rozsahem účasti občanů nebo subjektů ze zemí mimo EU v řídících strukturách evropských politických stran a nadací.

 • Zejména je třeba zajistit, aby osoby, které nemají občanství EU, a subjekty ze zemí mimo EU nemohly, ať už jednotlivě nebo kolektivně,

  • uložit určitý postup proti vůli většiny voličů EU nebo členů řídících orgánů evropské politické strany či evropské politické nadace nebo

  • je zablokovat při rozhodování.