Structural aspects

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Statutul de membru veritabil

· Este necesară o legătură reală între calitatea de membru și partidele sau organizațiile membre. O afiliere reală există, printre altele, în cazul în care partidele sau organizațiile membre au o gamă completă de drepturi și obligații, de exemplu în ceea ce privește votul/participarea/accesul la documente.

· În plus, o legătură reală de afiliere necesită plata unei cotizații corespunzătoare. Până la plata unei astfel de cotizații, este necesară dovada că partidul sau organizația membră a participat în mod real și demonstrabil la activitățile solicitantului înregistrării.

· Pentru a se asigura că există o afiliere veritabilă în ceea ce privește partidele politice europene, Autoritatea poate verifica, de asemenea, dacă există o neconcordanță evidentă între programul politic al solicitantului înregistrării ca partid politic european și programul politic al oricăruia dintre partidele sale membre


Separarea dintre partidul politic european și fundația politică europeană afiliată acestuia

 • În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, trebuie asigurată o separare între gestionarea zilnică, structurile de conducere și conturile financiare ale fiecărui partid politic european și ale fundației politice europene afiliate.

 • În ceea ce privește structurile de conducere respective, aceasta înseamnă, în special, că organele de conducere ale ambelor organizații trebuie să rămână nu numai distincte din punct de vedere formal, ci și capabile din punct de vedere structural să ia, în practică, decizii de guvernanță independent unele de altele.

  • Factorii care trebuie evaluați în această privință includ procedurile decizionale cuprinse în statutele ambelor organizații sau în dispozițiile de punere în aplicare ale acestora, în special în ceea ce privește evaluarea comparativă a drepturilor de vot ale titularului de mandat în cadrul organelor de conducere ale ambelor organizații și orice competențe de executare conferite direct titularului de mandat respectiv.

  • În consecință, persoana în cauză nu ar trebui să poată impune uneia dintre cele două organizații, din oficiu și fără a trebui să solicite acordul majorității în cadrul unui organ de conducere al acestei organizații, o decizie luată de cealaltă organizație sau în numele acesteia. Prin urmare, competențele concrete de înlocuire atribuite funcției avute în vedere pentru persoana în cauză pot avea o relevanță suplimentară.

  • În ceea ce privește gestionarea curentă, nu este permis ca întregul personal al unei entități să îndeplinească funcții în cadrul celeilalte entități. În cazul unei suprapuneri parțiale, Autoritatea va examina dacă cele două entități dispun totuși de un nivel suficient de autonomie operațională.

Garanții împotriva ingerințelor străine

 • În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și cu articolul 2 alineatul (1), articolul 2 alineatul (4), articolul 3 alineatul (1) litera (b) și articolul 3 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, trebuie făcute anumite distincții între cetățenii sau entitățile din UE și din afara UE în relațiile lor cu partidele politice europene sau cu fundațiile politice europene. Pe lângă consecințele asupra contribuțiilor și donațiilor, se recomandă precauție în ceea ce privește gradul de participare a cetățenilor sau a entităților din afara UE la structurile de guvernanță ale partidelor și fundațiilor politice europene.

 • În special, trebuie să se garanteze că persoanele care nu dețin cetățenia UE sau entitățile din afara UE nu pot, individual sau colectiv,

  • impune o acțiune împotriva

  • unei majorități a cetățenilor UE cu drept de vot sau a membrilor din organele de conducere ale unui partid politic european sau ale unei fundații politice europene sau bloca această majoritate.