Structural aspects

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

Aito jäsenyys

· Jäsenpuolueisiin tai -järjestöihin on oltava aito jäsenyysyhteys. Aito jäsenyysyhteys on olemassa muun muassa silloin, kun jäsenpuolueilla tai -järjestöillä on kattavat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat esimerkiksi äänestämistä, osallistumista tai oikeutta tutustua asiakirjoihin.

· Lisäksi aito jäsenyysyhteys edellyttää asianmukaisen jäsenmaksun maksamista. Jos jäsenmaksua ei ole maksettu, vaaditaan todisteet siitä, että jäsenpuolue tai ‑järjestö on tosiasiallisesti ja todistettavasti osallistunut rekisteröintiä hakeneen toimintaan.

· Jotta aito jäsenyysyhteys Euroopan tason poliittisiin puolueisiin voidaan varmistaa, vastuuviranomainen voi myös tarkistaa, onko rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi hakeneen ja sen jonkin jäsenpuolueen poliittisen ohjelman välillä ilmeinen epäjohdonmukaisuus.

Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön pitäminen erillään toisistaan

 • Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 3 kohdan mukaan on varmistettava, että kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta vastaavat elimet ja kirjanpito pidetään erillään toisistaan.

 • Päätöksenteosta vastaavien elinten kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että molempien organisaatioiden päätöksenteosta vastaavien elinten on oltava paitsi muodollisesti erillisiä myös rakenteellisesti kykeneviä tekemään hallintaa koskevia päätöksiä käytännössä toisistaan riippumattomasti.

  • Tässä yhteydessä on arvioitava muun muassa päätöksentekomenettelyjä, jotka sisältyvät kummankin organisaation perussääntöön tai täytäntöönpanomääräyksiin, erityisesti siltä osin kuin on kyse viranhaltijan äänioikeuksien painottamisesta molempien organisaatioiden päätöksenteosta vastaavissa elimissä ja tälle toimenhaltijalle suoraan kuuluvasta toimeenpanovallasta.

  • Siksi on poissuljettava, että kyseinen henkilö voisi soveltaa toisen organisaation tekemää tai sen puolesta tehtyä päätöstä yhdessä näistä organisaatioista omasta aloitteestaan ja ilman velvoitetta saada tälle kyseisen organisaation hallintoelimen enemmistön tuki. Kyseiselle henkilölle tarkoitettuun toimeen liittyvillä konkreettisilla valtuuksilla toimia sijaisena voi näin ollen olla lisämerkitystä.

  • Asianomaisessa päivittäishallinnossa ei sallita sitä, että samat henkilöt työskentelevät molemmissa organisaatioissa. Jos kyseessä on osittainen päällekkäisyys, viranomainen tutkii, onko molempien yksiköiden riittävä operatiivinen riippumattomuus taattu.

Suojatoimet ulkomaista sekaantumista vastaan

 • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 1 kohdan, 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten tai yhteisöjen välillä on tehtävä tietty ero niiden suhteissa Euroopan tason poliittisiin puolueisiin tai Euroopan tason poliittisiin säätiöihin. Rahoitusosuuksiin ja lahjoituksiin liittyvien seurausten lisäksi on syytä varoa siitä, missä määrin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia tai yhteisöjä toimii Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden päätöksenteosta vastaavissa elimissä.

 • Erityisesti on varmistettava, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tai yhteisöt eivät voi yksin tai yhdessä

  • toimia vastoin tai

  • estää äänestävien EU:n kansalaisten tai Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön päätöksenteosta vastaavien elinten jäsenten enemmistöä.