Structural aspects

Bazując na doświadczeniach związanych z praktycznym stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (zwanego dalej „rozporządzeniem") Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (zwany dalej „urzędem") stara się udostępnić europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym niewyczerpujący zbiór wskazówek. Żadna ze wskazówek udzielonych przez urząd nie wpływa na bezpośrednio wiążący charakter rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Co więcej, takie wskazówki mogą podlegać dostosowaniom w miarę zdobywania doświadczenia i/lub w następstwie zmian w ramach prawnych.

Rzeczywiste członkostwo

· Wymagana jest rzeczywista więź członkostwa z partiami lub organizacjami członkowskimi. Rzeczywista więź członkostwa istnieje między innymi wtedy, gdy partie lub organizacje członkowskie mają prawa i obowiązki dotyczące np. głosowania / uczestnictwa / dostępu do dokumentów.

· Ponadto zaistnienie rzeczywistej więzi członkostwa zależy od uiszczenia odpowiedniej składki członkowskiej. Dopóki składka członkowska nie zostanie uregulowana, wymaga się dostarczenia dowodu na to, że partia lub organizacja członkowska faktycznie i naocznie uczestniczyły w działalności partii wnioskującej o rejestrację.

· Aby stwierdzić rzeczywiste członkostwo w europejskich partiach politycznych, urząd może również sprawdzić, czy nie występuje wyraźny brak spójności pomiędzy programem politycznym podmiotu wnioskującego o rejestrację jako europejska partia polityczna a programem politycznym którejkolwiek wchodzącej w jej skład partii członkowskiej.


Rozdział między europejską partią polityczną a powiązaną z nią europejską fundacją polityczną

 • Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 należy zapewnić rozdział między odpowiednimi strukturami bieżącego zarządzania i kierownictwa a rachunkami finansowymi każdej europejskiej partii politycznej i powiązanej z nią europejskiej fundacji politycznej.

 • W odniesieniu do odpowiednich struktur zarządzania oznacza to w szczególności, że organy zarządzania obu organizacji muszą pozostać nie tylko formalnie odrębne, ale również strukturalnie zdolne do podejmowania w praktyce niezależnych od siebie decyzji dotyczących zarządzania.

  • Pod tym kątem należy oceniać między innymi procedury podejmowania decyzji zawarte w statutach lub przepisach wykonawczych obu organizacji, w szczególności w odniesieniu do ważenia praw głosu osoby sprawującej funkcję w organach zarządzania obu organizacji oraz wszelkich uprawnień wykonawczych bezpośrednio jej przyznanych.

  • W konsekwencji należy wykluczyć, by taka osoba mogła, z własnej inicjatywy i bez konieczności ubiegania się o większość w organie zarządzającym tej organizacji, wymusić wykonanie przez jedną z tych dwóch organizacji decyzji podjętej przez drugą organizację lub w imieniu drugiej organizacji. Konkretne kompetencje w zakresie zastępstwa przypisane do stanowiska przewidzianego dla tej osoby mogą zatem mieć dodatkowe znaczenie. .

  • Bieżące zarządzanie poszczególnych organizacji nie może być całkowicie w rękach tych samych osób. W przypadku częściowego ich pokrywania się Urząd zbada, czy zapewniono wystarczający poziom autonomii operacyjnej obu podmiotów.

Zabezpieczenia przed ingerencją zagraniczną

 • Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 należy wprowadzić pewne rozróżnienie między obywatelami lub podmiotami z UE i spoza UE w ich stosunkach z europejskimi partiami politycznymi lub europejskimi fundacjami politycznymi. Poza konsekwencjami dla wkładów i darowizn, należy zachować ostrożność w odniesieniu do zakresu udziału obywateli lub podmiotów spoza UE w strukturach zarządzania europejskimi partiami i fundacjami politycznymi.

 • W szczególności należy zagwarantować, aby osoby nieposiadające obywatelstwa UE lub podmioty spoza UE nie mogły, indywidualnie lub zbiorowo,
  • narzucić sposobu postępowania lub

  • zablokować dane postępowanie wbrew woli większości oddających głos obywateli Unii lub pochodzących z Unii członków organów zarządzających europejską partią polityczną lub europejską fundacją polityczną.