Европейски план за действие за кампания

Европейски план за действие за кампания

 • Член 21 от регламента се прилага само за европейските политически партии, а не за европейските политически фондации.

 • Забраната за пряко или непряко финансиране на други политически партии или кандидати съгласно член 22 от регламента остава приложима заедно с член 21 от регламента. Органът припомня посочените по-горе критерии за оценка на спазването на член 22.

 • Същевременно член 21 от регламента насърчава европейските политически партии да провеждат свои собствени кампании за европейските избори, които трябва да продължат да бъдат в съответствие с ценностите на Съюза и които допълват, но се различават от кампаниите на членуващите в тях партии.

 • Това важи и ако водещият кандидат на европейска политическа партия е едновременно кандидат на изборите за Европейски парламент в дадена държава -- членка на ЕС. От това следва, че европейските политически партии имат право да допринасят финансово за кампаниите в контекста на изборите за Европейски парламент, включително ако водещият кандидат на европейска политическа партия е едновременно в избирателна листа на държава членка, при условие че спазват член 22, параграф 1 от регламента, както е посочено по-горе.

 • Във връзка с това Органът припомня петте ръководни принципа за кампаниите на европейските политически партии в контекста на европейските избори (разработени съвместно с Генералната дирекция по финанси на Европейския парламент през 2018 г.):

 • Обхват -- транснационален (т.е. включени са няколко държави членки),
 • Съдържание -- преобладава акцентът върху европейски теми,
 • Ангажираност -- отговорност на европейската политическа партия,
 • Авторство -- видимост на европейската политическа партия, и
 • Съвместимост с националното право.

 • За да се улесни практическото прилагане на тези ръководни принципи и да се ускори управлението на съответствието, Органът разработи инструмента План за действие за европейските кампании („E-CAP"), чрез който се подпомагат европейските политически партии при планирането на техните кампании с оглед на приложимите правила и принципи. Сред важните фактори за намаляване на риска от несъответствие са например участието в дейности на водещ кандидат („Spitzenkandidat/-in") и ясната разпознаваемост на европейската политическа партия.

 • Въпреки че обменът на информация с националните органи може да се извършва по отношение на дейностите по европейските кампании, оценките от страна на националните органи по отношение на националните партии или кандидати, например когато съфинансирането на съвместни дейности от европейските политически партии може да се счита за приход на съответните партии или кандидати съгласно националното законодателство за финансиране на политическите партии, не предопределят оценката на Органа съгласно член 22, параграф 1 от регламента. Органът е в контакт с държавите членки по целесъобразност, за да се улесни хармоничното прилагане на регламента и на националното право като двете допълващи се нива на регулаторната рамка.

Водещите кандидати („Spitzenkandidaten“) на европейски политически партии като фактори за намаляване на риска

 • Определянето от европейска политическа партия на водещ кандидат за европейските избори („Spitzenkandidat/-in"), както и участието на тези кандидати в дейностите на съответната европейска политическа партия са от ключово значение за открояване на европейския характер на кампанията на съответната европейска политическа партия. Водещите кандидати намаляват следователно рисковете от несъответствие за кампанията на европейската политическа партия като цяло, а също така и за отделните дейности, на които присъстват тези европейски водещи кандидати, при условие че са представени като такива и че са носители на политически проект за целия Европейски съюз.

 • По-специално водещите кандидати, определени и представени като такива от европейска политическа партия за нейната кампания на европейските избори, намаляват рисковете от несъответствие в контекста на член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Поради транснационалния характер на предизборните кампании на европейските политически партии в рамките на изборите за Европейски парламент, такова въздействие, изразяващо се в намаляване на риска от несъответствие, е оказвано и в държавата членка, в която водещите кандидати участват едновременно в гласуването на национално или регионално равнище за изборите за Европейски парламент, при условие че са представени като европейски водещ кандидат и че са носители на политически проект за целия Европейски съюз.

 • В контекста на член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 водещите кандидати могат да бъдат само лица, определени от европейска политическа партия. Горепосоченото въздействие, изразяващо се в намаляване на риска, е ефективно само след определянето на водещия кандидат и единствено във връзка с европейската политическа партия, която го е определила.

Европейски кампании – визуални и тематични фактори за намаляване на риска

 • При спазване на горепосочените ограничения и без да се засяга оценката на конкретния E-CAP, Органът посочва следните фактори за намаляване на риска във връзка с логото:

  • логото на европейските политически партии, поставено на видно място;

  • теми от трансгранично значение, които ще останат същите при свързаните с кампаниите дейности в множество държави членки.
 • На посочения по-горе „водещ кандидат" („Spitzenkandidat/-in"), който е фактор за намаляване на риска, може да се разчита, само ако става въпрос за кандидат, който е определен като такъв от самата европейска политическа партия, а не просто от членуваща партия, и провежда кампания за европейската политическа партия във всички държави членки.

 • Рискът от несъответствие е висок по отношение на показването на национален кандидат заедно с логото на европейска политическа партия и логото на национална партия, ако националното лого и националният кандидат, взети заедно, заемат значително повече пространство, отколкото европейската политическа партия и нейното лого (и следователно националните партии и кандидати може да изглеждат като основната движеща сила на тази форма на кампания, като по този начин поставят под съмнение спазването на критерия за ангажираност по отношение на кампанията).

Инфлуенсърите като инструмент за провеждане на кампании

Използването на „инфлуенсъри" само по себе си не е забранен инструмент за провеждане на кампании от гледна точка на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („регламента"). Въпреки това Органът би желал да обърне внимание на общия принцип, че когато европейски политически партии възлагат свои дейности на външни изпълнители, не трябва да се заобикалят правилата, приложими за самите европейски политически партии. По-конкретно, поведението на „инфлуенсърите" или на други доставчици на услуги, действащи в рамките на договорните си отношения с европейска политическа партия, може да бъде вменено на самата европейска политическа партия.

Това означава по-специално, че европейската политическа партия следва да насочи вниманието на „инфлуенсърите" към:
 • Изискването през цялата кампания да се зачитат ценностите на Съюза и приложимите правила, включително националните (вж. писмото за E-CAP от 25 май 2023 г., публикувано по-горе). Това означава по-специално, че националното медийно законодателство и - до влизането в сила на новия регламент относно политическата реклама - националните правила относно политическата реклама трябва да се спазват.

 • Изискването да не се нарушават правилата за защита на личните данни по време на цялата кампания, включително в контекста на член 10а от регламента. Това означава по-специално, че дълбоки фалшификати или други форми на откраднати лични данни не трябва да бъдат показвани или цитирани.

 • Когато е целесъобразно, се прилагат забраните за финансиране съгласно член 22, параграф 1 от регламента и принципите за намаляване на риска за съвместните дейности (вж. писмото за E-CAP и общите насоки, публикувани по-горе). Това означава по-конкретно, че изпълнителите могат да бъдат финансирани от европейска политическа партия за дейност по „оказване на влияние" само ако и доколкото това не представлява непряко финансиране на друга партия, и по-специално на национална партия.

 • Забраните и задълженията по отношение на даренията съгласно член 20 от регламента също се прилагат, особено в случаите, когато услуги се предоставят безплатно или, в зависимост от обстоятелствата, под пазарната цена (вж. насоките относно „дисконтовите проценти" тук https://appf.europa.eu/appf/bg/guidance/donations-and-contributions).

Съвместно провеждане на кампании на европейски политически партии

В контекста на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 съвместното провеждане на кампании за европейски избори с участието на различни европейски политически партии само по себе си не е забранено, но не трябва да се сливат финансирането, идентичността и процесите на вземане на решения на различните участващи европейски политически партии. По-конкретно, по отношение на съвместното провеждане на кампании на европейски политически партии се прилагат следните ограничения:

Финансирането на дейности в този контекст ще бъде анализирано съгласно член 22, параграф 1 от посочения регламент.

Следователно, що се отнася до съвместните дейности с партиите на национално равнище, Органът ще пристъпи към оценка на това дали дадена европейска политическа партия е предоставила пряко или непряко финансиране на друга. Непрякото финансиране се оценява въз основа на следните критерии, които са разяснени подробно по-горе:
 • Постоянна видимост на всяка участваща европейска политическа партия
 • Степен на ангажираност на всяка от участващите европейски политически партии в дейността
 • Разпределението на съвместното финансиране трябва да отразява действителното съответствие на цялостната ангажираност на всяка участваща европейска политическа партия.
Европейските предизборни кампании по смисъла на член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, като форма на участие в изборите за Европейски парламент съгласно член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, се провеждат от европейски политически партии, а не от платформи за сътрудничество, които не дават видимост на участието им или ги засенчват. Това означава също така, че управителните органи на дадена европейска политическа партия не могат да се обвързват да бъдат ръководени, за целите на стратегията на кампанията или за изпълнението на дейностите по кампанията, от управителните органи на съответна друга европейска политическа партия или от структури за вземане на решения извън някоя от европейските политически партии. Уставните процедури за вземане на решения трябва да останат разделени и не може да има общо делегиране на вземането на решения (във връзка с кампанията) от една партия на друга или на външна платформа.

Следователно насоките на Органа по отношение на плана за действие за европейските кампании („E-CAP") (вж. по-горе) и проверката на участието в европейските избори продължават да се прилагат поотделно и трябва да показват наличието на достатъчна автономност при вземането на решения за всяка от европейските политически партии, участващи в съвместно провеждане на кампании.

Тази информация не засяга оценката на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в рамките на неговата компетентност.

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.