Органът

За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации е създаден Орган за европейските политически партии и фондации в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации.

Конкурс на ЕС за училищни класове за ученици на възраст над 16 години
Спечелете екскурция с класа
Т с посещение на Европейския
Тпарламент с предварително
Тизготвена програма и една
Тнощувка.
Тема: Демокрацията като част от
ТДНК-то на ЕС в ежедневието
Тна гражданите.
Крайни срокове:
15 септември (регистрация)
6 октомври 2023 г. (подаване на
документи)
Орган за европейските политически партии и фондации
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Уебсайтът на Органа е проектиран, разработен, хостван и поддържан от Европейския парламент. Поради това политиката на поверителност на Европейския парламент по отношение на управлението на личните данни чрез уебсайта Europarl се прилага и за уебсайта на Органа.