Забрани за пряко и непряко финансиране

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

· Непряко финансиране е налице в случаите, когато национална политическа партия получава финансово преимущество, наред с другото като „избягва разходи, които би трябвало да направи, дори да няма извършено пряко прехвърляне на средства" (MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да прецени дали съществува непряко финансиране, Органът се базира на редица елементи, например елементи, отнасящи се до съдържанието на финансираната мярка, както и географски и времеви елементи (вж. MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да се докаже наличието на непряко финансиране, е достатъчно да се разчита на достатъчно конкретни, точни и последователни доказателства (ACRE/Парламент, T-107/19).

Съвместни дейности

 • Съвместните дейности между европейски политически партии или европейски политически фондации с партньори на национално равнище сами по себе си не са забранени от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. По-специално комуникацията с публика, инициирана от национален партньор за целите на дейностите на европейска политическа партия или фондация, може да бъде ефективно средство за привличане на вниманието към европейските политики и политически въпроси. Забраните за финансиране, предвидени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, трябва обаче винаги да се спазват.

 • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа партия с друга политическа партия, по-специално национална партия, прекомерният дял на финансиране от страна на европейската политическа партия за такава дейност може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014..

 • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа фондация с политическа партия или друга фондация, прекомерният дял на финансиране за тази дейност от страна на европейската политическа фондация може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

 • За да се прецени наличието на възможно непряко финансиране на партия или фондация на национално равнище съгласно тази разпоредба, трябва да се вземат предвид редица фактори, и по-специално:

  • постоянна видимост на европейската политическа партия/фондация;

  • степен на обвързаност на европейската политическа партия или фондация с дейността в сравнение с обвързаността на партията или фондацията на национално равнище; при оценката на последното от значение са цялостният контекст на дейността обхватът, съдържанието, целите, целевата(ите) група(и), мотивацията и потенциалното значение на дейността за успеха на националната партия на национални избори (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 83 и сл.);

  • делът на съфинансиране, поет от европейската политическа партия/фондация, който следва да показва реалистична връзка с цялостното участие на европейската политическа партия/фондация, в сравнение с участието на националната партия в конкретната дейност (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 89).

Кандидат

 • По отношение на кандидатите член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 изисква оценка за всеки отделен случай дали „кандидатът" е получил „пряко или непряко финансиране" от европейската политическа партия

 • Съответните критерии за това дали дадено лице се счита за „кандидат" включват:

  • дали има разумни основания да се счита, че по време на дейността на европейска политическа партия, в която лицето участва, то се кандидатира за избори, особено с оглед на публичните изявления, както и на процеса на номиниране на кандидати във въпросната партия и/или държава членка; и

  • периодът от време между дейността, в която участва дадено лице, и изборите.
 • Лицата, които преди това са се кандидатирали за изборна длъжност (независимо дали действително са били избрани), вече не са „кандидат" по смисъла на член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 за целите на дейност след изборите, освен ако към този момент не са се кандидатирали за преизбиране или не се кандидатират за друга изборна длъжност, с оглед на критериите, обяснени по-горе.

 • Следва да се напомни, че член 22, параграф 1 от Регламента може да се прилага по други съображения, също и при липса на „кандидат" по време на дейността, например защото по време на дейност, която се заплаща от европейска политическа партия, (вече) избран представител на членуваща партия осигурява видимост и съдържателност на тази членуваща партия за сметка на европейската политическа партия (моля, вижте по-горе общите насоки относно съвместните дейности в това отношение).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.