Structural aspects

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet") püüab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (edaspidi „määrus") praktilisel kohaldamisel viimaste aastate jooksul saadud kogemuste põhjal anda Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele mitteammendavalt mõningad juhised. Ameti antud juhised ei mõjuta asjaolu, et määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 on otseselt siduv. Juhiseid võidakse hiljem edasiste kogemuste valguses ja/või õigusraamistiku muutmise järel kohandada.

Tegelik liikmesus

· Liikmeserakondade või -organisatsioonidega tuleb olla seotud tegeliku liikmesuse kaudu. Tegelikuks liikmesuseks võib pidada muu hulgas seost, mis annab liikmeserakondadele või -organisatsioonidele kõik õigused ja kohustused, näiteks hääletamisel, osalemisel või dokumentidele juurdepääsul.

· Lisaks eeldab tegelik liikmesus asjakohase liikmemaksu tasumist. Kuni liikmemaksu tasumiseni nõutakse tõendeid selle kohta, et liikmeserakond või -organisatsioon on tegelikult ja tõendatavalt osalenud registreerimistaotluse esitaja tegevuses.

· Amet võib Euroopa tasandi erakondade tegelikus liikmesuses veendumiseks kontrollida ka seda, kas Euroopa tasandi erakonnana registreerimise taotleja poliitilise programmi ja mõne tema liikmeserakonna poliitilise programmi vahel on ilmne vastuolu.

Euroopa tasandi erakonna ja sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse eraldi hoidmine

 • Määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 3 lõike 3 kohaselt tuleb tagada iga Euroopa tasandi erakonna ja sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse igapäevase juhtimise, juhtimisstruktuuride ja raamatupidamise eraldi hoidmine

 • Vastavate juhtimisstruktuuride puhul tähendab see eelkõige seda, et mõlema organisatsiooni juhtorganid peavad olema mitte ainult formaalselt eraldiseisvad, vaid ka struktuuriliselt võimelised tegema juhtimisotsuseid praktikas üksteisest sõltumatult.

  • Sellega seoses tuleb hinnata mõlema organisatsiooni põhikirjas või rakendussätetes sätestatud otsustamismenetlusi, eelkõige seoses ametikandja hääleõiguse kaalumisega mõlema organisatsiooni juhtorganites ja mis tahes täidesaatva võimu teostamisega, mis on otseselt antud sellele ametiisikule.

  • Järelikult tuleb välistada, et asjaomane isik võib omal algatusel ja ilma et ta peaks taotlema selle organisatsiooni juhtorganis enamust, teha ühele neist kahest organisatsioonist kohustuslikuks otsuse, mille on teinud asjaomane teine organisatsioon või mis on tehtud selle teise organisatsiooni nimel. Seega võib selle isiku jaoks kavandatud ametikohale antav konkreetne asendamispädevus olla täiendava tähtsusega. .

  • Kummagi organisatsiooni igapäevase juhtimisega tegelevate töötajate täielik samasus ei ole lubatud. Osalise kattumise korral kontrollib amet, kas mõlema üksuse tegevuse piisav sõltumatus on siiski tagatud.

Kaitsemeetmed välissekkumise vastu

 • Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 ning määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 2 lõigetele 1 ja 4, artikli 3 lõike 1 punktile b ja artikli 3 lõike 2 punktile e tuleb suhetes Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega teha vahet ELi ja kolmandate riikide kodanikel või üksustel. Lisaks toetuste ja annetustega seotud tagajärgedele tuleb olla ettevaatlik seoses kolmandate riikide kodanike või üksuste osalemise ulatusega Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste juhtimisstruktuurides.

 • Eelkõige tuleb tagada, et isikud, kellel ei ole ELi kodakondsust, ega ELi-välised üksused ei saa üksikult ega kollektiivselt:

  • tegutseda hääletavate ELi kodanike enamuse või Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse juhtorganite liikmete enamuse vastu või

  • blokeerida hääletavate ELi kodanike või Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse juhtorganite liikmete enamust.