Дарения и членски вноски

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Форми на дарения и вноски

 • Съгласно член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 определението за „дарение" включва не само преките плащания в брой, но и непреките плащания чрез „всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия ..., с изключение на вноските на членовете". Това може да включва трансакции между трети страни, които освобождават европейска политическа партия или фондация от плащания, които в противен случай биха били направени от европейската политическа партия или фондация.
 • Отстъпки: В съответствие с член 2, параграфи 7 и 8 от Регламента предоставянето на стоки, услуги (включително заеми) или работа на цена под пазарната стойност представлява дарение или, ако е извършено от член, признат от регламента като такъв - вноска. Ако и доколкото това е така, се прилагат правилата за уведомяване и ограничения във връзка с даренията и вноските, предвидени по-специално в член 20 от Регламента.

 • Не всички отстъпки обаче представляват дарения или вноски по смисъла на Регламента: в това отношение трябва да бъдат оценени размерът и обхватът на отстъпката. По-конкретно, с цел да се определи дали предоставянето на стоки, услуги и работа с отстъпка в цената трябва да бъде класифицирано като дарение или вноска, следва да се вземе предвид: дали отстъпката е от полза пряко за европейската политическа партия или европейската политическа фондация, или в по-голяма степен за нея спрямо останалите (което би било показателно за наличието на дарение или вноска), за разлика от случаите, когато то е от полза в еднаква степен за група от потенциални клиенти, определени предварително въз основа на обективни критерии (напр. отстъпка, която се дава на всички „НПО"), и във всички случаи

 • дали отстъпката е в разрез с общопризнатите пазарни принципи (напр. предоставяне на стока или услуга под себестойността) (което би било показателно за наличие на дарение или вноска).

Действителен дарител

 • Когато оценява законосъобразността на даренията съгласно член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, Органът трябва да провери и определи точната самоличност на дарителя, в случай че в предоставянето на такова дарение участват повече от едно лице или образувание.

 • Такъв може да бъде случаят например в ситуация, при която един правен субект в рамките на група от дружества е в пряк контакт с европейската политическа партия или европейската политическа фондация във връзка с дарението, докато друг субект в рамките на същата група дружества в крайна сметка извършва съответното плащане.

 • В такава ситуация Органът ще се опира на понятието за „действителен дарител", т.е. преценява от къде действително произхожда плащането в рамките на съответната група от дружества. В този контекст, наред с другото, Органът взема предвид следните фактори:

  • Кой субект е участвал пряко в създаването на правното основание за плащането (напр. договарил е споразумението за спонсорство)?

  • Имал ли е този субект правото да упражнява собствената си свобода на преценка по отношение на съдържанието на договора и условията на плащане?

  • Каква е ролята и отговорността на другия участващ субект? Действал ли е той просто като доставчик на платежни услуги или е имал отговорна роля в основното споразумение?
 • Във всеки случай никое от лицата или субектите, участващи в процеса на даряване (инициатор или платец), не може да се намира в ситуация, забранена с член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Произход на даренията — „Познавайте своя донор“

 • Плащания с произход извън ЕС: Общият съд на Европейския съюз поясни, че партиите, установени извън ЕС, не могат да се считат за политически партии по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, тъй като не са съставени от граждани на Съюза (решение от 25 ноември 2020 г., ACRE/Парламент, дело T-107/19) и следователно не могат да правят вноски в европейски политически партии. Забрана на дарения, получени от публични органи, частни субекти или от физически лица от трета държава е предвидена в член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.
 • За да се предотврати непреднамерено приемане на плащания по-специално от

  • публични органи и субекти, над които може да бъде упражнявано доминиращо влияние от страна на такъв публичен орган (забранено съгласно член 20, параграф 5, буква в) от Регламента и подлежащо на санкции в случай на нарушение), или

  • източници от трети страни (забранено съгласно член 20, параграф 5, буква г) от Регламента и подлежащо на санкции в случай на нарушение), европейските политически партии и европейските политически фондации се насърчават да получат надеждна и точна информация за своя донор, преди да приемат дадено дарение, включително, по-специално,
  • относно държавата на пребиваване или седалище, а
  • когато става дума за правни субекти, също така и от кого са контролирани съответните субекти (напр. чрез документи за вписване, статути и др.).
 • Тази информация следва да бъде отразена в съответния образец за докладване на Органа, а когато става дума за дарения, надхвърлящи 12 000 евро, и в незабавното докладване.

Дарения — разпределяне

 • Дарения, докладвани на Органа съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и получени от европейските политически партии и европейските политически фондации през година N+1, могат да бъдат разпределени от последните за година N само при много специфични обстоятелства.
 • За да бъде прието от Органа това запределение за година N, европейските политически партии и европейските политически фондации трябва да представят документация, показваща, че задължението за изплащане на въпросното дарение вече е било поето от дарителя през година N+1, както и че имало приложимо споразумение дарението да бъде изплатено в година N.
 • Тази документация трябва да бъде изпратена на Органа още през година N, дори ако плащането от донора все още не е получено, напр. споразумение за дарение или договорно споразумение, на което то се основава, едностранен ангажимент, платежно нареждане, съобщение в този смисъл, например чрез писмо и/или електронна поща, фактура и др.

Единични дарения

 • Съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 европейските политически партии и европейските политически фондации докладват незабавно на Органа „единичните дарения", чиято стойност надхвърля 12 000 евро.

 • Органът преценява за всеки отделен случай дали няколко плащания от един дарител също могат да се класифицират като „еднократно дарение".

  • Такъв може да е случаят, по-специално, когато е налице предварително споразумение с дарителя с предмет едно единствено дарение, но плащането е извършено на няколко транша.

  • Когато става дума за отделни спонтанни плащания от същия дарител, Органът обикновено не разглежда тези плащания като „единично дарение", за което се изисква незабавно уведомление, когато общата сума надхвърля 12 000 евро (без да се засягат изискванията за редовно докладване в хода на процедурата за годишните отчети).

Задължения за докладване преди избори

 • Член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 предвижда, че „...дарения, получени от европейски политически партии и европейски политически фондации в рамките на шест месеца преди изборите за Европейски парламент, се докладват всяка седмица на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2."

  • Това засилено изискване за докладване предоставя на Органа възможността да извършва текущи проверки на съответствието с оглед на ограниченията, наложени по отношение на даренията по силата на член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, както и да актуализира постоянно публикуването на даренията в съотвествие с член 32 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014
  • Приложим период: Изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще се проведат в периода 6-9 юни. Това означава, че периодът от шест месеца, посочен в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, започва да тече на 6 декември 2023 г. и продължава до 5 юни 2024 г. включително.
 • Практически последици: Засиленото докладване през горепосочения период се състои в изискването, приложимо за европейските политически партии и европейските политически фондации, да съобщават всяка седмица на Органа за даренията, които получават, независимо от тяхното естество и тяхната стойност.

  • „Дарения": Засиленото изискване за докладване се прилага за всички дарения, а не само за тези, които надвишават 12 000 евро. С оглед на широкото определение, съдържащо се в член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, Органът любезно припомня, че е публикувал на своя уебсайт конкретни елементи на насоки във връзка с обхвата на понятието „дарения" (вж. по-горе).
  • „Получени": В посочения по-горе срок получените дарения трябва да се докладват всяка седмица на Органа. Следователно европейските политически партии и европейските политически фондации трябва да информират Органа, независимо дали тези дарения по-късно се връщат на инициатора по силата на член 20, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Моля, имайте предвид, че това ранно докладване не засяга допълнителното изискване европейските политически партии и европейските политически фондации да проверят и върнат по собствена инициатива дарение, чието приемане няма да бъде в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, в рамките на срока от 30 дни, наложен с член 20, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Ако впоследствие дарения бъдат върнати на инициатора, Органът трябва да бъде допълнително информиран за това, за да може тази информация да бъде взета предвид при извършваните от него проверки на съответствието и при поправянето на публикациите на уебсайта на Органа.
  • „Всяка седмица": За да се ограничи административната тежест за европейските политически партии и европейските политически фондации, Органът ще приема, че дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация не е получила никакво дарение през дадена седмица, ако Органът не е получил съобщение в това отношение до първия работен ден на следващата седмица. Това не изключва възможността за проверки от страна на Органа.
 • Нарушенията на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, изразяващи се в липса на навременно докладване за дарения, подлежат на санкции по силата на член 27, параграф 2, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, при условията по член 29 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.
 • Органът напомня за допълнителните насоки за плана за действие за европейските кампании („E-CAP") относно дейностите във връзка с кампании, които са публикувани на следния адрес: https://www.appf.europa.eu/appf/en/guidance/european-campaign-action-plan (приложими само за европейските политически партии), включително постоянно актуализиран набор от насоки въз основа на получените въпроси от европейските политически партии.