Дарения и членски вноски

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Форми на дарения и вноски

· Плащания с произход извън ЕС: Общият съд на Европейския съюз поясни, че партиите, установени извън ЕС, не могат да се считат за политически партии по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, тъй като не са съставени от граждани на Съюза (решение от 25 ноември 2020 г., ACRE/Парламент, дело T-107/19) и следователно не могат да правят вноски. В член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 е предвидена забрана за дарения, получени от публични органи, частни субекти или физически лица от трета държава.

· Следователно плащания, получени от европейските политически партии, трябва да бъдат върнати незабавно в съответствие с член 20, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, като в противен случай Органът би разгледал възможността да наложи санкцията, предвидена в член 27, параграф 2, буква б), подточка i) от регламента.

· Съгласно член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 определението за „дарение" включва не само преките плащания в брой, но и непреките плащания чрез „всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия ..., с изключение на вноските на членовете". Това може да включва трансакции между трети страни, които освобождават европейска политическа партия или фондация от плащания, които в противен случай биха били направени от европейската политическа партия или фондация.

Действителен дарител

 • Когато оценява законосъобразността на даренията съгласно член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, Органът трябва да провери и определи точната самоличност на дарителя, в случай че в предоставянето на такова дарение участват повече от едно лице или образувание.

 • Такъв би могъл да бъде случаят например в ситуация, при която едно юридическо лице в рамките на група дружества е в пряк контакт с европейска политическа партия или европейска политическа фондация (ЕПП/ЕПФ) във връзка с дарението, докато друго образувание в рамките на същата група дружества в крайна сметка извършва съответното плащане.

 • В такава ситуация Органът разчита на понятието за „действителен дарител", т.е. преценява от къде действително произхожда плащането в рамките на съответната група от дружества. В този контекст, наред с другото, Органът взема предвид следните фактори:

  • Кой субект е участвал пряко в създаването на правното основание за плащането (напр. е договарил споразумението за спонсорство)?

  • Имал ли е този субект правото да упражнява собствената си свобода на преценка по отношение на съдържанието на договора и условията на плащане?

  • Каква е ролята и отговорността на другия участващ субект? Действал ли е той просто като доставчик на платежни услуги или е имал отговорна роля в основното споразумение?
 • Във всеки случай никое от лицата или субектите, участващи в процеса на даряване (инициатор или платец), не може да се намира в ситуация, забранена от член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Произход на даренията - "Познайте дарителя си"

 • За да се избегне непреднамерено приемане на плащания, по-специално от:

  • публични органи и субекти, върху които такъв публичен орган може да упражни доминиращо влияние (забранено от член 20, параграф 5, буква в) на регламента и подлежащо на санкция в случай на нарушение), или

  • източници от трети държави (забранено от член 20, параграф 5, буква г) на регламента и подлежащо на санкция в случай на нарушение)
 • европейските политически партии и европейските политически фондации се насърчават, преди да приемат дарение, да получат надеждна и точна информация относно техния дарител, включително, по-специално

  • държавата на пребиваване или седалище, както и,

  • в случай на правни субекти, от кого се контролират тези субекти (например чрез документи за вписване, статути и др.).
 • Тази информация следва да се отразява в съответния образец за докладване на органа и, ако даренията надвишават 12 000 евро, в незабавното докладване.

Дарения — разпределяне

 • Дарения, докладвани на Органа съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и получени от европейските политически партии и европейските политически фондации през година N + 1, могат да бъдат разпределени от последните само при много специфични обстоятелства за година N.
 • Дарения, докладвани на Органа съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и получени от европейските политически партии и европейските политически фондации през година N + 1, могат да бъдат разпределени от последните само при много специфични обстоятелства за година N.
 • Тези документи трябва да бъдат изпратени на Органа още през година N, дори ако все още не е получено плащане от донора, например споразумение за дарение или свързано с него договорно споразумение, едностранен ангажимент, платежно нареждане, съобщение в това отношение, например чрез писмо и/или електронно писмо, фактура и т.н.

Единични дарения

 • Съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 европейските политически партии и европейските политически фондации докладват незабавно на Органа „единичните дарения", чиято стойност надхвърля 12 000 EUR.

 • Органът преценява за всеки отделен случай дали няколко плащания от един дарител също могат да се квалифицират като „еднократно дарение".

  • Такъв може да бъде по-специално случаят, когато е налице предварително споразумение с дарителя, насочено към еднократно дарение, но плащането е извършено на няколко транша..

  • В случай на отделни спонтанни плащания от един и същ дарител Органът обикновено не разглежда тези плащания като „еднократно дарение", което изисква незабавно уведомяване, когато кумулираните суми надвишават 12 000 EUR (без да се засягат изискванията за редовно докладване в хода на процеса на годишните отчети).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.