Otsese ja kaudse rahastamise keeld

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet") püüab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (edaspidi „määrus") praktilisel kohaldamisel viimaste aastate jooksul saadud kogemuste põhjal anda Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele mitteammendavalt mõningad juhised. Ameti antud juhised ei mõjuta asjaolu, et määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 on otseselt siduv. Juhiseid võidakse hiljem edasiste kogemuste valguses ja/või õigusraamistiku muutmise järel kohandada.

· Kaudseks rahastamiseks loetakse juhtumeid, mil riigi tasandi erakond või kandidaat saab rahalist kasu, muu hulgas vältides kulusid, mida ta oleks pidanud kandma, isegi kui ei ole toimunud vahendite otsest ülekandmist (MENL vs. parlament, T-829/16; ADDE vs. parlament, T-48/17).

· Amet tugineb kaudse rahastamise olemasolu tuvastamiseks mitmesugustele asjaoludele, näiteks rahastatud meetme sisuga seotud teguritele, samuti geograafilistele ja ajalistele teguritele (vt MENL vs. parlament, T-829/16; ADDE vs. parlament, T-48/17).

· Kaudse rahastamise tõendamiseks piisab sellest, kui tuginetakse piisavalt konkreetsete, täpsete ja ühtelangevate andmete kogumile (kohtuotsus ACRE vs. parlament, T-107/19).

Ühine tegevus

 • Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ühine tegevus riigi tasandi partneritega ei ole iseenesest määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014 keelatud. Riigi tasandi partneri algatatud suhtlus kodanikega Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse tegevuse kajastamiseks võib olla tõhus vahend Euroopa poliitikale ja poliitilistele küsimustele tähelepanu juhtimiseks. Samas tuleb seejuures alati järgida määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklis 22 sätestatud rahastamiskeeldu.

 • Kui Euroopa tasandi erakond korraldab tegevuse koos teise erakonnaga, eelkõige liikmesriigi erakonnaga, võib Euroopa tasandi erakonna liiga suur osalus selle tegevuse rahastamises olla käsitatav kaudse rahastamisena, mis on määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõikega 1 keelatud.

 • Kui Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus korraldab tegevuse koos mõne erakonna või mõne teise sihtasutusega, võib Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse liiga suur osalus selle tegevuse rahastamises olla käsitatav kaudse rahastamisena, mis on määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõikega 2 keelatud.

 • Selleks et hinnata, kas on tegu riikliku tasandi erakonna või sihtasutuse võimaliku kaudse rahastamisega nimetatud sätte alusel, tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, näiteks:

  • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse järjepidev nähtavus;

  • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse tegevusse kaasatuse määr võrreldes riikliku tasandi erakonna või sihtasutusega. Viimati nimetatu hindamisel on olulised tegevuse üldine kontekst, ulatus, sisu, eesmärgid, sihtrühm(ad), motivatsioon ja tegevuse võimalik mõju liikmesriigi erakonna edule riiklikel valimistel (vt ka otsust kohtuasjas T-829/16: MENL vs. parlament, punkt 83 jj).


  • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse osakaal tegevuse kaasrahastamises peaks olema realistlikus korrelatsioonis Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse üldise tegevusse kaasatusega võrreldes liikmesriigi erakonnaga (vt ka otsust kohtuasjas T-829/16: MENL vs. parlament, punkt 89).

Kandidaat

 • Kandidaatide puhul tuleb määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõike 1 kohaselt iga juhtumi korral eraldi hinnata, kas Euroopa tasandi erakond on mõnda kandidaati otseselt või kaudselt rahastanud.

 • Isiku kandidaadiks pidamise kriteeriumid on järgmised:

  • kas on piisav alus arvata, et isik osales Euroopa tasandi erakonna tegevuse toimumise ajal ja selles tegevuses osaledes valimistel kandidaadina, arvestades eelkõige avalikke teadaandeid ning kandidaatide nimetamise protsessi kõnealuses erakonnas ja/või liikmesriigis; ning

  • ajavahemik valimiste ja tegevuse vahel, milles kõnealune isik osales.
 • Isik, kes on varem kandideerinud valitavale ametikohale (olenemata sellest, kas ta tegelikult valituks osutus), ei ole enam valimisjärgse tegevuse seisukohalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõike 1 tähenduses ja ülalpool selgitatud kriteeriumeid arvestades kandidaat, v.a juhul, kui ta selleks ajaks taotleb tagasivalimist või kandideerib mõnele muule valitavale ametikohale.

 • Tuleb meeles pidada, et nimetatud määruse artikli 22 lõige 1 võib olla kohaldatav muudel põhjustel, ka siis, kui tegevuse ajal kandidaati ei ole, näiteks seetõttu, et Euroopa tasandi erakonna rahastatud tegevuse ajal toob liikmeserakonna (varem) valitud esindaja kõnealusele liikmeserakonnale Euroopa tasandi erakonna kulul tähelepanu ja loob sisu (palun vaadake eespool sedalaadi ühistegevuse üldisi juhiseid).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.