Registreeritud erakonnad

Registreeritud Euroopa tasandi erakondade nimekiri

Järgmistes dokumentides on toodud kõigi registreeritud Euroopa tasandi erakondade nimed ja põhikirjad ning koos registreerimistaotlustega esitatud dokumendid.

Viimaste Euroopa Parlamendi valimiste tulemused on esitatud siin.


"Euroopa Rahvapartei (PPE) on Euroopa tsentristide ja paremtsentristide poliitiline ühendus. PPE tõekspidamistes on kesksel kohal inimene. PPE tegevus põhineb õigluse, ühise hüve, solidaarsuse ja vastutuse põhimõtetel. PPE kaitseb pluralistlikul demokraatial, sotsiaalsel turumajandusel ja keskkonnahoidlikkusel rajanevat tugevat Euroopa Liitu."

"Euroopa Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse (PES) on koondunud Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis ja Norras tegutsevad sotsialistlikud, sotsiaaldemokraatlikud, demokraatlikud ja tööparteid. Koos meiega assotsieerunud parteide ja vaatlejaparteidega edendame ühiseid väärtusi, nagu sotsiaalne õiglus, võrdsus ja ühiskondlik heaolu, ning võitleme progressiivse, õiglase, vaba ja kestliku Euroopa eest."

"Liidu liberaalse visiooni alus on maailmale avatud vaba, demokraatlik ettevõtlik, kestlik ja ühtne Euroopa. Euroopa väärtused on liberaalsed väärtused. Liberaalide manifest on ühtlasi tõotus kaitsta põhiväärtusi üha kasvavate liberalismivastaste jõudude eest, tugevdada maailma edasiviivat ja jõukat Euroopat ning ehitada üles vabameelsem Euroopa kõigi inimeste jaoks."

"Euroopa Demokraatide Parteisse (EDP) koondunud parteid ja Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kodanikulähedasemat Euroopa Liitu. EDP kui riikideülese poliitilise liikumise eesmärk on üles ehitada ühistele väärtustele – rahule, vabadusele, solidaarsusele ja haridusele toetuv Euroopa demokraatia ning samal ajal uhkelt hoida ja edasi viia Euroopa kultuuri."

"Euroopa Roheliste Partei seisab sõna ja teoga poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike muutuste eest, mis põhinevad sellistel väärtustel nagu keskkonnaalane vastutus, sotsiaalne õiglus, kaasatus, mitmekesisus ja rahu. Euroopa Roheliste Partei ja selle liikmeserakonnad toetavad aktiivselt kliimamuutuste ja kasvava sotsiaalse ebavõrdsuse vastu suunatud poliitikat ja meetmeid ning panustavad kõiki inimesi kaasava keskkonnahoidlikuma, turvalisema ja vastutustundlikuma Euroopa ülesehitamisse. "

"Euroopa Vabaliit toetab rahvaste demokraatlikku enesemääramisõigust ja tahet ise valida oma poliitiline tulevik, rõhutades muu hulgas vähemuste sõltumatust, suuremat autonoomiat ning keelelist ja kultuurilist tunnustamist. Euroopa Vabaliidu püüe – saavutada Euroopa ühtsus mitmekesisuses – lähtub subsidiaarsuse ja sotsiaalse õigluse põhimõttest."

"Euroopa Konservatiivide ja Reformistide Partei (ECR) on paremtsentristlike väärtuste kandja. ECR seisab üksikisiku vabaduse, riikide suveräänsuse, parlamentaarse demokraatia, eraomandi, piiratud valitsemise, vabakaubanduse, pereväärtuste ja võimu detsentraliseerimise eest. ECRi poliitika, sealhulgas käsitus Euroopa Liidu reformimisest lähtub just nendest väärtustest."

"Euroopa Vasakpoolsete ühendusse kuuluvad Euroopa alternatiivsed ja progressiivsed demokraatlikud vasakparteid, kelle eesmärk on kujundada praegu valitsevad ühiskondlikud suhted ümber rahumeelseks ja sotsiaalset õiglust tagavaks ühiskonnaks, mis rajaneks Euroopa olude ja minevikukogemuste mitmekesisusel ja meie ühistel väärtustel. Lisateavet saab veebilehelt https://www.european-left.org/manifesto/."

"Euroopa Kristlik Poliitiline Liikumine (ECPM) on ainus Euroopa tasandi erakond, mis edendab Euroopa poliitikas selgesõnaliselt kristlikke väärtusi. Erakonna tegevuse seitse põhieesmärki on inimväärikus, terve perekond, majandus, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile, vabadus, turvalisus ja stabiilsus, võitlus kaasaegse orjanduse vastu, ELi reform ning kristliku kultuuri ja pärandi säilitamine."

Vastutuse välistamine

Ülaltoodud poliitiliste programmide kokkuvõtted on Euroopa tasandi erakonnad koostanud üksnes teavitamise eesmärgil. Ametlik poliitiline programm on esitatud iga erakonna põhikirjas vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 4 lõike 1 punktile c. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ei vastuta Euroopa tasandi erakondade poliitiliste programmide sisu eest.

Euroopa tasandi erakondade register

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklile 7 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL, Euratom) 2015/2401 artiklile 3 haldab amet Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registrit ning väljastab standardseid registriväljavõtteid. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad taotleda registrist standardväljavõtteid. Selleks tuleb võtta ühendust allpool toodud e-posti aadressil ja täita lihttaotluse vorm (link allpool). Standardsed registriväljavõtted väljastatakse 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

Amet võib samuti esitada standardväljavõtetes sisalduva teabe kohta tõendeid liidu institutsioonidele ja asutustele, liikmesriikide ametiasutustele ja kohtutele, samuti füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kui see on vajalik õigus- või haldusmenetluse jaoks ja kui esitatakse nõuetekohaselt põhjendatud taotlus. Tõendi saamiseks tehke sama, mida standardse registriväljavõtte taotlemise korral, kuid täitke põhjendatud taotluse vorm (link allpool). Sõltuvalt taotluse sisust võib tõendi väljastamisele kuluda üle 10 tööpäeva.