Tabhartais agus Ranníocaíochtaí

Cuireann na liostaí eolas ar fáil faoi thabhartais agus ranníocaíochtaí (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014) ar ghlac na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus na fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha leo go hiarbhír i ndáil leis na blianta tagartha sonracha a léirítear. I gcontrárthacht leis sin, ní dhéanann siad ach infháltais (i.e. cearta chun íocaíochta) de pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha a liostú. Dá bhrí sin, tabharfar na táblaí comhfhreagracha cothrom le dáta má dhéantar íocaíocht a fhreagraíonn d'infháltas tráth níos déanaí, faoi réir seiceálacha ag an Údarás ar an mbliain a bhfuil an íocaíocht le cur ina leith. Tá scrúdú breise á dhéanamh ag an Údarás ar thabhartais atá marcáilte le réiltín (*) faoi láthair. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach an mhír threorach ar an suíomh gréasáin seo.

2024

Deonacháin a bhaineann leis an mbliain airgeadais 2024

Ón 6 Nollaig 2023 (6 mhí roimh thréimhse na dtoghchán Eorpach), bhí ar pháirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha gach síntiús a fuarthas a thuairisciú ar bhonn seachtainiúil. Faoi réir rialuithe comhlíonta agus srianta cosanta sonraí infheidhmithe, d'fhoilsigh an tÚdarás anseo iad a luaithe is féidir, de ghnáth laistigh de sheachtain tar éis é a bheith curtha ar an eolas fúthu. Ón 10 Meitheamh 2024, ní gá ach síntiúis os cionn EUR 12 000 a thuairisciú láithreach don Údarás. Cuirfear cinn eile ar fáil tar éis na cuntais bhliantúla a chur isteach in 2025.
Foilsíonn Parlaimint na hEorpa deonacháin a rinneadh roimh an mbliain airgeadais 2018