Toirmeasc ar chistiú díreach agus indíreach

Bunaithe ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm praiticiúil Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an "Rialachán") le blianta beaga anuas, déanann an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha ("an tÚdarás") a ndícheall rochtain a thabhairt ar shraith gnéithe neamh-uileghabhálacha treorach do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Ní dhéanfaidh aon treoir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil difear do chineál ceangailteach díreach Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ina theannta sin, beidh treoir den sórt sin fós faoi réir a oiriúnaithe de réir mar a chuirfidh taithí leis an bhforbairt agus/nó leis na hathruithe ar an gcreat reachtach.

· Is ann do chistiú indíreach i gcásanna ina bhfuil buntáiste airgeadais ag páirtí polaitíochta náisiúnta nó ag iarrthóir, inter alia trí chaiteachas a sheachaint a bheadh air a thabhú, fiú i gcás nach n-aistrítear aon chistí go díreach" (MENL v an Pharlaimint, T-829/16; ADDE v an Pharlaimint, T-48/17).

· Chun a mheas an ann do chistiú indíreach ann, braitheann an tÚdarás ar raon gnéithe, amhail gnéithe a bhaineann le hábhar an bhirt mhaoinithe, chomh maith le gnéithe geografacha agus ama. (féach MENL v an Pharlaimint, T-829/16; ADDE v an Pharlaimint, T-48/17).

· Chun a chruthú gur ann do chistiú indíreach, is leor dul i muinín corpas "fianaise atá sách nithiúil, beacht agus comhsheasmhach" (ACRE v an Pharlaimint, T-107/19).

Gníomhaíochtaí comhpháirteacha

 • Níl toirmeasc per se ar ghníomhaíochtaí comhpháirteacha idir páirtithe polaitiúla Eorpacha nó fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha le comhpháirtithe ar an leibhéal náisiúnta le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Go háirithe, d'fhéadfadh an chumarsáid leis an bpobal a bhfuil tús curtha léi ag comhpháirtí náisiúnta ar mhaithe le gníomhaíochtaí an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta Eorpaí a bheith ina modh éifeachtach chun aird a tharraingt ar bheartais agus cúrsaí polaitíochta na hEorpa. É sin ráite, ní mór na toirmisc ar chistiú a leagtar síos in Airteagal 22 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 a chomhlíonadh i gcónaí.


 • I gcás gníomhaíocht a dhéanann páirtí polaitiúil Eorpach i gcomhar le páirtí polaitiúil eile, go háirithe páirtí náisiúnta, d'fhéadfadh sciar maoinithe iomarcach ón bpáirtí polaitiúil Eorpach le haghaidh na gníomhaíochta sin a bheith ina 'mhaoiniú indíreach', rud a bhfuil toirmeasc air de réir Airteagal 22(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.


 • I gcás gníomhaíocht a dhéanann fondúireacht pholaitiúil Eorpach i gcomhar le páirtí polaitiúil nó fondúireacht eile, d'fhéadfadh sciar maoinithe iomarcach ón bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach le haghaidh na gníomhaíochta sin a bheith ina 'mhaoiniú indíreach', rud a bhfuil toirmeasc air de réir Airteagal 22(2) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.


 • Chun a mheas an bhféadfadh cistiú indíreach a bheith á dhéanamh ar pháirtí nó fondúireacht ar an leibhéal náisiúnta faoin bhforáil seo, ní mór roinnt tosca a chur san áireamh, go háirithe:

  • infheictheacht chomhsheasmhach an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh/na fondúireachta polaitiúla Eorpaí;
  • la mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach ar an ngníomhaíocht i gcomparáid lena mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí nó an fhondúireacht ar an leibhéal náisiúnta; Agus measúnú á dhéanamh ar a mhéid úinéireachta atá ag an bpáirtí nó an fhondúireacht ar an leibhéal náisiúnta, tá comhthéacs ginearálta na gníomhaíochta, an raon feidhme, an t-ábhar, na cuspóirí, an spriocghrúpa nó na spriocghrúpaí, an chúis atá léi, agus an luach a d'fhéadfadh a bheith leis an ngníomhaíocht chun go n-éireodh leis an bpáirtí náisiúnta sna toghcháin náisiúnta tábhachtach (féach freisin MENL v an Pharlaimint, T-829/16, mír 83ff.);
  • an sciar cómhaoinithe atá le híoc ag an bpáirtí polaitiúil Eorpach nó ag an bhfondúireacht pholaitiúil Eorpach, sciar ar cheart dó comhghaol réalaíoch a léiriú le rannpháirtíocht iomlán an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh nó na fondúireachta polaitiúla Eorpaí i gcomparáid le rannpháirtíocht an pháirtí náisiúnta sa ghníomhaíocht shonrach (féach freisin MENL v an Pharlaimint, T-829/16, mír 89).

Iarrthóir

 • Maidir le hiarrthóirí, ceanglaítear le hAirteagal 22(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 measúnú cás ar chás a dhéanamh i dtaobh ar thug an páirtí polaitiúil Eorpach 'cistiú díreach nó indíreach' do 'iarrthóir'.

 • Is éard atá sna critéir ábhartha i dtaobh an meastar gur 'iarrthóir' duine:

  • an amhlaidh atá foras réasúnach ann lena mheas go bhfuil an duine, tráth a dhéanann páirtí polaitiúil Eorpach gníomhaíocht a bhfuil an duine rannpháirteach inti, ina iarrthóir nó ina hiarrthóir i dtoghcháin, go háirithe i bhfianaise ráiteas poiblí chomh maith leis an bpróiseas ainmniúcháin d'iarrthóirí sa pháirtí agus/nó sa Bhallstát atá i gceist; agus

  • an tréimhse ama idir gníomhaíocht a bhfuil an duine sin rannpháirteach inti agus na toghcháin.
 • Daoine a bhí ina n-iarrthóirí roimhe seo le haghaidh oifig thofa (is cuma ar toghadh iad nó nár toghadh), ní 'iarrthóirí' iad a thuilleadh mar a leagtar amach in Airteagal 22(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 chun críocha gníomhaíochta iarthoghcháin, mura rud é, faoin am sin, gur iarrthóirí iad le haghaidh aththoghadh nó gur iarrthóirí iad le haghaidh oifig thofa eile, i bhfianaise na gcritéar a mhínítear thuas.

 • Cuimhnigh, le do thoil, go bhféadfadh feidhm a bheith ag Airteagal 22(1) den Rialachán ar chúiseanna eile, agus in éagmais 'iarrthóir' tráth na gníomhaíochta freisin, e.g. toisc, i gcás gníomhaíochta a n-íocann páirtí polaitiúil Eorpach aisti, go dtugann ionadaí tofa (atá tofa cheana) de bhallpháirtí infheictheacht agus ábhar don bhallpháirtí sin ar chostas an pháirtí pholaitiúil Eorpaigh (féach thuas an treoir ghinearálta maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha ina leith sin).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.