Donationer och bidrag

Förteckningarna innehåller information om de donationer och bidrag (enligt definitionen i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014) som tagits emot av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser för de angivna referensåren. De tar däremot inte upp enbart fordringar (rätt till betalning) som europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser har. Tabellerna kommer därför att uppdateras om en betalning avseende en fordran görs i ett senare skede, sedan myndigheten kontrollerat vilket år betalningen ska hänföras till. Donationer markerade med asterisk (*) genomgår för närvarande ytterligare granskning av myndigheten. För mer information, se vägledningen på denna webbplats.

2024

Donationer som avser budgetåret 2024

Till och med den 5 december 2023 behövde bara donationer på över 12 000 euro anmälas direkt. Sedan den 6 december 2023 (sex månader före EU-valet) måste europeiska politiska partier och stiftelser anmäla alla donationer (alltså även under 12 000 euro) varje vecka. Efter kontroll av att kraven är uppfyllda och förutsatt att inga dataskyddsrestriktioner gäller offentliggör myndigheten donationerna här så snart som möjligt, vanligtvis en vecka efter att ha blivit underrättad om dem.

2023

Donationer som avser budgetåret 2023

Till och med den 5 december 2023 behövde bara donationer på över 12 000 euro anmälas direkt. Sedan den 6 december 2023 (sex månader före EU-valet) måste europeiska politiska partier och stiftelser anmäla alla donationer (alltså även under 12 000 euro) varje vecka. Efter kontroll av att kraven är uppfyllda och förutsatt att inga dataskyddsrestriktioner gäller offentliggör myndigheten donationerna här så snart som möjligt, vanligtvis en vecka efter att ha blivit underrättad om dem.
Donationer som gjorts före budgetåret 2018 offentliggörs av Europaparlamentet