Tabhartais agus Ranníocaíochtaí

Bunaithe ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm praiticiúil Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 (an "Rialachán") le blianta beaga anuas, déanann an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha ("an tÚdarás") a ndícheall rochtain a thabhairt ar shraith gnéithe neamh-uileghabhálacha treorach do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Ní dhéanfaidh aon treoir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil difear do chineál ceangailteach díreach Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Ina theannta sin, beidh treoir den sórt sin fós faoi réir a oiriúnaithe de réir mar a chuirfidh taithí leis an bhforbairt agus/nó leis na hathruithe ar an gcreat reachtach.

Foirmeacha deonachán agus ranníocaíochtaí

· Íocaíochtaí neamh-AE: Shoiléirigh Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh nach féidir páirtithe atá bunaithe lasmuigh den Aontas a mheas mar pháirtithe polaitiúla de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 toisc nach bhfuil siad comhdhéanta de shaoránaigh an Aontais (Breithiúnas an 25 Samhain 2020, ACRE v an Pharlaimint, cás T-107/19), agus dá bhrí sin ní féidir leo ranníocaíochtaí a dhéanamh. Leagtar síos toirmeasc ar bhronntanais a fhaightear ó údaráis phoiblí, ó eintitis phríobháideacha nó ó dhaoine aonair ó thríú tír in Airteagal 20 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

· Ní mór íocaíochtaí a fhaigheann páirtithe polaitiúla Eorpacha a aisíoc láithreach i gcomhréir le hAirteagal 20(6) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, agus mura ndéanfar sin chaithfeadh an tÚdarás an smachtbhanna dá bhforáiltear le hAirteagal 27 (2) b) (i) den Rialachán a mheas.

· De bhun Airteagal 2(7) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, áirítear sa sainmhíniú ar "deonachán" ní hamháin íocaíochtaí díreacha in airgead tirim ach íocaíochtaí indíreacha freisin trí "aon idirbheart eile atá ina bhuntáiste eacnamaíoch don pháirtí polaitiúil Eorpach, cé is moite de ranníocaíochtaí ó chomhaltaí". D'fhéadfadh sé go n-áireofaí air sin idirbhearta idir tríú páirtithe a thugann faoiseamh do pháirtí nó fondúireacht pholaitiúil Eorpach ó íocaíochtaí a chuirfeadh an páirtí nó an fhondúireacht pholaitiúil Eorpach ar fáil murach sin.

Deontóir éifeachtach

 • Agus measúnú á dhéanamh ar dhlíthiúlacht na dtabhartas faoi Airteagal 20 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, ní mór don Údarás céannacht bheacht an deontóra a fhíorú agus a shuíomh i gcás ina bhfuil baint ag níos mó ná aon duine amháin nó aon eintiteas amháin le deonú an tabhartais sin.

 • D'fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh, mar shampla, dá mba rud é go mbeadh eintiteas dlíthiúil amháin laistigh de ghrúpa cuideachtaí i dteagmháil dhíreach le EUPP/EUPF maidir leis an tabhartas, agus gurbh é eintiteas eile laistigh den ghrúpa céanna cuideachtaí a dhéanann an íocaíocht ábhartha ar deireadh.

 • I gcás den sórt sin, beidh an tÚdarás ag brath ar choincheap an 'deontóra iarbhír', i.e. déanfaidh sé measúnú ar an áit a dtionscnaíonn an íocaíocht go hiarbhír laistigh den ghrúpa cuideachtaí lena mbaineann. Sa chomhthéacs sin, cuirfidh an tÚdarás na tosca seo a leanas, inter alia, san áireamh:

  • Cén t-eintiteas a raibh baint dhíreach aige le bunú bhunús dlí na híocaíochta (e.g. a rinne an comhaontú urraíochta a chaibidliú)?

  • An raibh an t-eintiteas sin i dteideal a lánrogha féin a fheidhmiú maidir le hábhar an chomhaontaithe agus na módúlachtaí íocaíochta?

  • Cén ról a bhí ag an eintiteas eile lena mbaineann agus cén fhreagracht a bhí air? An raibh sé ag gníomhú mar sholáthraí seirbhísí íocaíochta amháin nó an raibh ról freagrach aige sa chomhaontú bunúsach?
 • Ar aon chaoi, ní fhéadfaidh aon duine ná aon eintiteas de na daoine nó de na heintitis a bhfuil baint acu le próiseas tabhartais (cibé acu tionscnóir nó íocóir) a bheith i staid atá toirmiscthe faoi Airteagal 20(5) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

Bunús na ndonáisiún - "Eolas ar do dheonóir"

 • Cosc a chur ar ghlacadh neamhbheartaithe íocaíochtaí, go háirithe ó:

  • údaráis phoiblí agus eintitis ar féidir údarás poiblí den sórt sin tionchar mór a bheith aige orthu (faoi thoirmeasc de réir Airteagal 20(5)(c) den Rialachán agus faoi réir smachtbhanna i gcás ina ndéantar sárú), nó

  • foinsí tríú tír (faoi thoirmeasc Airteagal 20(5)(d) den Rialachán agus faoi réir smachtbhanna i gcás ina ndéantar sárú)
 • Moltar do pháirtithe polaitiúla na hEorpa agus d'fhondúireachtaí polaitiúla na hEorpa, sula nglacann siad le tabhartas, faisnéis iontaofa bheacht a fháil faoina ndeontóir agus go háirithe

  • faoin tír chónaithe nó suíomh, agus

  • i gcás eintitis dhlíthiúla, agus na nithe a rialaíonn na heintitis sin freisin (mar shampla trí bhíthin doiciméid ionchorpraithe, reachtanna, srl.).
 • Ba cheart faisnéis den sórt sin a léiriú i dteimpléad comhfhreagrach tuairiscithe an Údaráis agus sa tuairisciú láithreach, i gcás tabhartais is mó ná EUR 12 000.

Tabhartais – sannadh

 • Ní fhéadfar tabhartais a thuairiscítear don Údarás de bhun Airteagal 20(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 agus a fuair páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha sa bhliain N+ 1, a chur ina leith ach amháin in imthosca an-sonrach do bhliain N.
 • Chun go nglacfaidh an tÚdarás leis an sannadh sin do bhliain N, ní mór do na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha doiciméadú a sholáthar a léiríonn go ndearna an deontóir an gealltanas maidir le híocaíocht an tabhartais i dtrácht cheana roimh bhliain N+ 1, agus go raibh comhaontú infhorghníomhaithe ann go n-íocfaí an tabhartas i mbliain N.
 • Ní mór doiciméid den sórt sin a bheith seolta chuig an Údarás i mbliain N cheana féin, fiú mura bhfuil íocaíocht ón deontóir faighte fós, e.g. comhaontú tabhartais nó aon bhunsocrú conarthach, gealltanas aontaobhach, ordú íocaíochta, cumarsáid ina leith sin, mar shampla trí litir agus/nó trí ríomhphost, sonrasc etc.

Tabhartais aonair

 • De bhun Airteagal 20(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014, déanfaidh páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha 'tabhartais aonair' is mó ná EUR 12 000 a thuairisciú láithreach don Údarás.

 • Déanfaidh an tÚdarás measúnú de réir an cháis an ionann roinnt íocaíochtaí ó aon deontóir amháin agus 'tabhartas aonair' freisin.

  • D'fhéadfadh sé sin a bheith amhlaidh, go háirithe, i gcás ina ndearnadh réamh-chomhaontú leis an deontóir, dírithe ar aon tabhartas amháin, ach go ndearnadh an íocaíocht i roinnt sciartha.

  • I gcás ina a ndéanfaidh an deontóir céanna íocaíochtaí spontáineacha ar leithleach, ní gnách go measfadh an tÚdarás gur 'tabhartas aonair' iad na híocaíochtaí sin, ar gá fógra a thabhairt láithreach ina leith i gcás ina mbeadh na suimeanna carnacha os cionn EUR 12 000 (gan dochar do na ceanglais rialta tuairiscithe le linn phróiseas na gcuntas bliantúil).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.