Dary a příspěvky

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

Formy darů a příspěvků

· Platby pocházející ze zemí mimo EU: Tribunál Evropské unie objasnil, že strany usazené mimo EU nelze považovat za politické strany ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, protože nejsou složeny z občanů Unie (rozsudek ze dne 25. listopadu 2020, ACRE v. Parlament, T-107/19), a nemohou tedy poskytovat příspěvky. Zákaz darů od veřejných orgánů, soukromých subjektů nebo jednotlivců ze třetí země je stanoven v článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

· Takové platby obdržené evropskými politickými stranami proto musí být okamžitě vráceny v souladu s čl. 20 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, jelikož v opačném případě by úřad musel zvážit uvalení sankce podle čl. 27 odst. 2 písm. i) nařízení.

· Podle čl. 2 odst. 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 zahrnuje definice „daru" nejen přímé platby v hotovosti, ale také nepřímé platby prostřednictvím jiných transakcí, které pro dotyčnou evropskou politickou stranu představují hospodářskou výhodu, s výjimkou členských příspěvků. To může zahrnovat transakce mezi třetími stranami, které osvobozují evropskou politickou stranu nebo nadaci od plateb, které by jinak evropská politická strana nebo nadace provedla.

Jednotlivé dary

 • Podle čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 evropské politické strany a evropské politické nadace bezodkladně oznámí úřadu „jednotlivé dary" přesahující svou hodnotou 12 000 EUR.

 • Úřad individuálně posoudí, zda lze za „jednotlivý dar" považovat i několik plateb od jednoho dárce.

  • Může tomu tak být zejména v případě, že byla uzavřena předběžná dohoda s dárcem týkající se jednoho daru, avšak dar byl zaslán v několika platbách.

  • V případě několika samostatných spontánních plateb téhož dárce by orgán obvykle tyto platby nepovažoval za „jednotlivý dar", který je třeba neprodleně oznámit, jestliže souhrnná částka překračuje 12 000 EUR (aniž jsou dotčeny požadavky na pravidelné podávání zpráv během sestavování roční účetní závěrky).

Původ darů - "Poznejte svého dárce"

 • Aby se zabránilo nevyžádanému přijetí plateb, zejména od:

  • orgánů veřejné moci a subjektů, na které může mít zmíněný orgán veřejné moci dominantní vliv (zakázáno čl. 20 odst. 5 písm. c) nařízení a sankcionováno v případě porušení), nebo

  • zdrojů ze třetích zemí (zakázáno čl. 20 odst. 5 písm. d) nařízení a podléhající sankcím v případě porušení)
 • evropské politické strany a evropské politické nadace se vyzývají, aby před přijetím daru získaly spolehlivé a přesné informace o svém dárci, zejména včetně informací

  • o zemi, kde je jeho bydliště nebo sídlo, a

  • v případě právnických osob také o tom, kdo tyto osoby řídí (např. prostřednictvím zakládacích dokumentů, stanov atd.).
 • Tyto informace by se měly reflektovat v odpovídající šabloně pro podávání zpráv úřadu a v případě darů přesahujících 12 000 EUR při okamžitém podávání zpráv.

Dary – zapsání

 • Dary, které evropské politické strany a evropské politické nadace nahlásily úřadu v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 a které obdržely v roce N+1, mohou být těmito stranami a nadacemi zapsány do roku N pouze ve velmi specifických případech.
 • Aby orgán toto zapsání do roku N přijal, evropské politické strany a evropské politické nadace musí poskytnout dokumentaci dokládající, že dárce se zavázal k platbě daru již před rokem N+1 a že v rámci vymahatelné dohody bylo stanoveno, že platba se uskuteční v roce N.
 • Tato dokumentace musí být postoupena úřadu již v roce N, a to i v případě, že dárce platbu ještě neuskutečnil. Může se jednat např. o darovací smlouvu nebo jakoukoli související smluvní dohodu, jednostranný závazek, platební příkaz, související korespondenci např. formou dopisu nebo elektronické pošty, fakturu atd.

Skutečný dárce

 • Úřad musí při posuzování zákonnosti darů podle článku 20 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 ověřit a stanovit přesnou totožnost dárce, jestliže se na poskytnutí daru podílí více než jedna osoba nebo jeden subjekt.

 • K tomu by mohlo dojít například v případě, že v přímém kontaktu s evropskou politickou stranou či nadací je v souvislosti s darem jeden právní subjekt v rámci skupiny společností, zatímco příslušnou platbu nakonec provede jiný subjekt z téže skupiny společností.

 • K tomu by mohlo dojít například v případě, že v přímém kontaktu s evropskou politickou stranou či nadací je v souvislosti s darem jeden právní subjekt v rámci skupiny společností, zatímco příslušnou platbu nakonec provede jiný subjekt z téže skupiny společností.

  • Který subjekt se přímo podílel na vytvoření právního základu platby (např. sjednal sponzorskou smlouvu)?

  • Byl tento subjekt oprávněn sám rozhodovat o obsahu smlouvy a způsobech platby?

  • Jakou úlohu sehrál druhý zúčastněný subjekt a jaká byla jeho odpovědnost? Vystupoval pouze jako poskytovatel platebních služeb, nebo měl v příslušné smlouvě odpovědnou úlohu?
 • V každém případě se nesmí žádná z osob nebo subjektů zapojených do procesu darování (ať už iniciátor, nebo plátce) nacházet v situaci zakázané na základě čl. 20 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.