Donații și contribuții

Pe baza experienței dobândite în ultimii ani în aplicarea practică a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („regulamentul"), Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea") depune eforturi pentru a oferi acces la o serie de elemente neexhaustive de orientare pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Orientările furnizate de Autoritate nu afectează caracterul direct obligatoriu al Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, aceste orientări vor face în continuare obiectul adaptării, pe măsură ce experiența dezvoltă și/sau modifică cadrul legislativ.

Forme de donații și contribuții

· Plăți efectuate în afara UE: Tribunalul Uniunii Europene a clarificat faptul că partidele cu sediul în afara UE nu pot fi considerate partide politice în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014, deoarece nu sunt compuse din cetățeni ai Uniunii (Hotărârea din 25 noiembrie 2020, ACRE/Parlament, cauza T-107/19) și, prin urmare, nu pot face contribuții. Interzicerea donațiilor primite de la autorități publice, entități private sau persoane fizice dintr-o țară terță este prevăzută la articolul 20 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

· Prin urmare, plățile primite de partidele politice europene trebuie rambursate imediat, în conformitate cu articolul 20 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, în caz contrar fiind necesară luarea în considerare de către Autoritate a sancțiunii prevăzute la articolul 27 alineatul (2) litera (i) din regulament.

· În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, definiția „donației" include nu doar plățile directe în numerar, ci și plățile indirecte prin „orice altă tranzacție care constituie un avantaj economic pentru partidul politic european, cu excepția contribuțiilor membrilor". Aceasta poate include tranzacții între terți care scutesc un partid politic european sau o fundație politică europeană de plăți care altfel ar fi fost efectuate de partidul sau fundația politică europeană.

Donator efectiv

 • Atunci când evaluează legalitatea donațiilor în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, Autoritatea trebuie să verifice și să stabilească identitatea exactă a donatorului dacă în acordarea acestei donații sunt implicate mai multe persoane sau entități.

 • Acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în situația în care o persoană juridică dintr-un grup de companii este în contact direct cu partidul politic european/fundația politică europeană pe tema donației, dar plata relevantă o face, în cele din urmă, o altă entitate din același grup de companii.

 • Într-o astfel de situație, Autoritatea va aplica conceptul de „donator efectiv", și anume va analiza de la care anume din grupul de companii în cauză provine efectiv plata. În acest context, Autoritatea va lua în considerare, printre altele, factorii de mai jos:

  • Ce entitate a fost direct implicată în conceperea temeiului juridic al plății (de exemplu, ce entitate a negociat acordul de sponsorizare)?

  • A avut această entitate dreptul de a-și exercita puterea de apreciere referitor la conținutul acordului și modalitățile de plată?

  • Care au fost rolul și responsabilitatea celeilalte entități implicate? S-a comportat cealaltă entitate implicată doar ca un prestator de servicii de plată sau a avut o anumită responsabilitate în acordul în cauză?
 • În orice caz, niciuna dintre persoanele sau entitățile implicate într-un proces de donare (indiferent dacă este inițiator sau plătitor) nu se poate afla într-o situație interzisă de articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Originea donațiilor - "Cunoaște-ți donatorul"

 • Pentru a se evita acceptarea neintenționată a unor plăți, în special din partea

  • autorităților publice și a entităților care se pot afla sub influența autorităților publice respective [lucru interzis de articolul 20 alineatul (5) litera (c) din regulament și pasibil de sancțiuni în caz de nerespectare] sau

  • din partea unor surse din țări terțe [lucru interzis de articolul 20 alineatul (5) litera (d) din regulament și pasibil de sancțiuni în caz de nerespectare],
 • partidele politice europene și fundațiile politice europene sunt încurajate ca, înainte de a accepta o donație, să obțină informații fiabile și exacte cu privire la donator, în special

  • cu privire la țara de reședință sau a sediului, iar

  • în cazul entităților juridice, și informații cu privire la persoana sau entitatea care deține controlul asupra lor (de exemplu, pe baza documentelor de înregistrare, a statutului etc.).
 • Aceste informații trebuie să fie incluse în modelul de raportare corespunzător al Autorității, iar în cazul donațiilor mai mari de 12 000 EUR, în rapoartele propriu-zise.

Donații – atribuire

 • Donațiile raportate Autorității în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, primite de partidele politice europene și fundațiile politice europene în anul N+1 pot fi atribuite de acestea din urmă pe anul N numai în circumstanțe foarte specifice.
 • Pentru ca o astfel de atribuire pe anul N să fie acceptată de Autoritate, partidele politice europene și fundațiile politice europene trebuie să prezinte documente care să demonstreze că angajamentul pentru plata donației în cauză a fost deja asumat de donator înainte de anul N+1 și că exista un acord executoriu privind plata donației în anul N.
 • Aceste documente trebuie trimise autorității încă din anul N, chiar dacă plata de la donator nu a fost încă primită; de exemplu, un acord de donație sau orice acord contractual subiacent, un angajament unilateral, un ordin de plată, o comunicare în acest sens de exemplu prin scrisoare și/sau e-mail, o factură etc.

Donații unice

 • În conformitate cu articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, partidele politice europene și fundațiile politice europene raportează imediat Autorității „donațiile unice" a căror valoare depășește suma de 12 000 EUR.

 • Autoritatea va evalua de la caz la caz dacă mai multe plăți de la un singur donator întrunesc caracteristicile necesare pentru a fi considerate „donație unică".

  • Acest lucru se poate întâmpla îndeosebi atunci când există un acord prealabil privind o singură donație cu donatorul, dar plata s-a făcut în mai multe tranșe.

  • În cazul unor plăți spontane separate făcute de același donator, Autoritatea nu consideră, de regulă, aceste plăți ca fiind „donații unice" care trebuie notificate imediat dacă sumele cumulate depășesc 12 000 EUR (fără a aduce atingere cerințelor de raportare periodică din cursul întocmirii conturilor anuale).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.