Donationer og bidrag

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) har til formål at formidle adgang til en række ikke-udtømmende elementer af vejledning til europæiske politiske partier og fonde på grundlag af erfaringer indhøstet ved den praktiske anvendelse af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (i det følgende benævnt forordningen) gennem de seneste år. APPF's vejledning indskrænker i intet tilfælde den direkte, bindende karakter af forordningen. Enhver vejledning er endvidere genstand for tilpasning, efterhånden som nye erfaringer indhøstes og/eller de lovgivningsmæssige rammer ændres.

Typer donationer og bidrag

 • Definitionen af »donation« indbefatter ifølge forordningens artikel 2, stk. 7, ikke blot direkte betalinger i rede penge, men tillige indirekte betalinger via "enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, bortset fra bidrag fra medlemmer". Dette kan omfatte transaktioner mellem tredjeparter, der fritager et europæisk politisk parti eller en fond for betalinger, som ellers ville skulle udredes af det pågældende politiske parti eller den pågældende fond.
 • Nedsatte betalinger: I henhold til forordningens artikel 2, stk. 7 og 8, udgør levering af varer, tjenesteydelser (herunder lån) eller bygge- og anlægsarbejder til en pris under markedsværdien en donation eller, hvis leveringen kommer fra et medlem, der er anerkendt i henhold til forordningen, som et sådant bidrag. Hvis og i det omfang dette er tilfældet, finder anmeldelses- og begrænsningsreglerne vedrørende donationer og bidrag, jf. navnlig forordningens artikel 20, anvendelse.

 • Det er imidlertid ikke alle rabatter, der udgør donationer eller bidrag i forordningens forstand: i den forbindelse er det nødvendigt at vurdere nedsættelsens størrelse og omfang. Når det gælder om at afgøre, om levering af varer, tjenesteydelser og arbejder til nedsat pris skal betragtes som en donation eller et bidrag, bør det nærmere bestemt tages i betragtning:

  • om prisnedsættelsen er til fordel for det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond specifikt eller i højere grad end for andre parter (hvilket ville være kendetegnende for en donation eller et bidrag), hvilket adskiller sig fra en situation, hvor den opnåede fordel svarer til fordelen for en gruppe af potentielle kunder, der er defineret på forhånd på grundlag af objektive kriterier (f.eks. en prisnedsættelse til alle "NGO'er") og - under alle omstændigheder -

  • om prisnedsættelsen er i strid med almindeligt anerkendte markedsprincipper (f.eks. levering af en vare eller en tjenesteydelse under kostprisen) (hvilket ville være kendetegnende for en donation eller et bidrag).

Enkeltstående donationer

 • I henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde straks indberette "enkeltstående donationer", der overstiger 12 000 EUR, til myndigheden.

 • Myndigheden vil fra sag til sag vurdere, om også flere betalinger fra en donor kan betragtes som en "enkeltstående donation".

  • Dette kan navnlig være tilfældet, hvis der foreligger en forudgående aftale med donoren om én enkelt donation, men betalingen fandt sted i flere trancher.

  • I tilfælde af særskilte spontane betalinger fra den samme donor vil myndigheden normalt ikke betragte disse betalinger som "enkeltstående donationer", der kræver øjeblikkelig indberetning, når det samlede beløb overstiger 12 000 EUR (uden at dette berører kravene om regelmæssig rapportering i løbet af årsregnskabsprocessen).

Oprindelse af donationer - "Kend din donor"

 • Ikke-EU-betalinger: Den Europæiske Unions Ret har præciseret, at partier etableret uden for EU ikke kan anses for politiske partier i forordningens forstand, eftersom de ikke består af unionsborgere (dom af 25. november 2020, ACRE mod Parlamentet, sag T-107/19), hvorfor de heller ikke kan yde bidrag til europæiske politiske partier. Artikel 20 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 fastsætter forbud mod at modtage donationer fra offentlige myndigheder, private enheder eller enkeltpersoner fra tredjelande.
 • For at undgå utilsigtet modtagelse af betalinger fra især:

  • offentlige myndigheder og enheder, som en sådan offentlig myndighed kan udøve bestemmende indflydelse over (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra c), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse), eller

  • kilder i et tredjeland (hvilket er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, litra d), i forordningen og omfattet af sanktioner i tilfælde af overtrædelse), opfordres europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde til, inden de modtager en donation, at indhente pålidelige og præcise oplysninger om deres donor, herunder især
  • om bopælsland eller land, hvor de er hjemmehørende, og
  • i tilfælde af retlige enheder også om, hvem der kontrollerer sådanne enheder (f.eks. ved hjælp af stiftelsesdokumenter, vedtægter etc.)
 • Disse oplysninger bør medtages i myndighedens tilsvarende indberetningsmodel og i tilfælde af donationer af en værdi på over 12 000 EUR i den øjeblikkelige indberetning.

Donationer — henførsel

 • Donationer, der indberettes til myndigheden i henhold til artikel 20, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, og som modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i år N+1, kan kun under meget specifikke omstændigheder henføres til år N.
 • For at en sådan henførsel til år N kan accepteres af myndigheden, skal de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fremlægge dokumentation for, at forpligtelsen til betaling af den pågældende donation allerede var indgået af donoren før år N+1, og at der var en retskraftig aftale om, at donationen ville blive udbetalt i år N.
 • Denne dokumentation skal sendes til myndigheden allerede i år N, selv om betalingen fra donoren endnu ikke er modtaget, f.eks. i form af en donationsaftale eller eventuelle underliggende kontraktlige aftaler, et ensidigt tilsagn, en betalingsordre, meddelelse herom, f.eks. pr. brev og/eller e-mail, en faktura eller lignende.

Effektiv donor

 • Ved vurderingen af lovligheden af donationer i henhold til artikel 20 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 skal myndigheden kontrollere og fastslå donorens nøjagtige identitet, hvis mere end én person eller enhed er involveret i ydelsen af en sådan donation.

 • Dette kan f.eks. være tilfældet i en situation, hvor en juridisk enhed i en koncern er i direkte kontakt med det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond vedrørende donationen, mens en anden enhed inden for samme koncern i sidste ende foretager den relevante betaling.

 • I en sådan situation vil myndigheden basere sig på begrebet "effektiv donor", dvs. den vil vurdere, hvor betalingen rent faktisk stammer fra i den pågældende koncern. I den forbindelse vil myndigheden bl.a. tage hensyn til følgende faktorer:

  • Hvilken enhed var direkte involveret i etableringen af retsgrundlaget for betalingen (f.eks. forhandlede sponsoraftalen)?

  • Var denne enhed berettiget til selv at udøve skøn med hensyn til aftalens indhold og betalingsbetingelserne?

  • Hvilken rolle spillede og hvilket ansvar havde den anden involverede enhed? Handlede den blot som udbyder af betalingstjenester, eller spillede den en ansvarlig rolle i den underliggende aftale?
 • Under alle omstændigheder må ingen af de personer eller enheder, der er involveret i en donationsproces (hverken initiativtager eller betaler), befinde sig i en situation, der er forbudt i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Rapporteringsforpligtelser forud for valget

 • Artikel 20, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 foreskriver, at "donationer, der modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde seks måneder før valg til Europa-Parlamentet, skal indberettes på ugebasis til myndigheden skriftligt og i overensstemmelse med stk. 2".

  • Dette opgraderede rapporteringskrav sætter myndigheden i stand til løbende at foretage overensstemmelseskontrol i lyset af de begrænsninger, der er indført for donationer ved artikel 20 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, og løbende at opdatere offentliggørelser af donationer i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.
  • Relevant periode: Valget til Europa-Parlamentet i 2024 vil finde sted den 6.-9. juni 2024. Det betyder, at den seks måneders periode, der er fastlagt i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, vil starte den 6. december 2023 og fortsætte til og med den 5. juni 2024.
 • Dette vil i praksis betyde følgende: Den opgraderede rapportering i den ovennævnte periode består i det krav, der gælder for såvel europæiske politiske partier som europæiske politiske fonde, om på ugebasis at indberette alle donationer, som de modtager, til myndigheden, uanset disses art eller værdi.

  • "Donationer": det opgraderede indberetningskrav gælder for alle donationer, ikke kun donationer, der overstiger 12 000 EUR. I lyset af den brede definition i artikel 2, stk. 7, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 minder myndigheden om, at den på sit websted har offentliggjort nogle retningslinjer for, hvad der falder ind under begrebet donationer (se ovenfor).
  • "Modtaget": Inden for den tidsramme, der er angivet ovenfor, skal de modtagne donationer indberettes til myndigheden på ugebasis. Derfor skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde underrette myndigheden, uanset om disse donationer senere returneres til giveren i henhold til artikel 20, stk. 6, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Bemærk venligst, at denne tidlige rapportering ikke påvirker det supplerende krav til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde om på eget initiativ at kontrollere og returnere en donation, hvis accept ikke ville være i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, inden for den frist på 30 dage, der er fastsat i artikel 20, stk. 6, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Hvis donationerne senere returneres til giveren, skal myndigheden desuden underrettes herom, således at der kan tages hensyn til disse oplysninger i forbindelse med dens overensstemmelseskontrol og rettelse af publikationer på myndighedens websted.
  • "På ugebasis": For at begrænse den administrative byrde for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde vil myndigheden antage, at et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond ikke har modtaget nogen donation i en given uge, hvis myndigheden ikke har modtaget nogen meddelelse herom inden den første arbejdsdag i den følgende uge. Det udelukker dog ikke, at myndigheden kan foretage kontrol.
 • I tilfælde af overtrædelser af artikel 20, stk. 3, litra a), nr. iii), i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 ved undladelse af rettidig rapportering af donationer kan der pålægges sanktioner i henhold til artikel 27, stk. 2, litra a), nr. iii) i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, idet der dog først skal gives mulighed for at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 29 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.