Donacije in prispevki

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Oblike donacij in prispevkov

 • V skladu s členom 2(7) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 opredelitev donacije ne vključuje le neposrednih plačil v gotovini, ampak tudi „katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov članov". To lahko vključuje transakcije med tretjimi osebami, ki evropsko politično stranko ali fundacijo razbremenijo plačila, ki bi jih sicer zagotovila evropska politična stranka ali fundacija.
 • Znižane cene: V skladu s členom 2(7) in (8) Uredbe zagotavljanje blaga, storitev (vključno s posojili) ali gradnje po ceni, ki je nižja od tržne vrednosti, pomeni donacijo ali, če jo zagotovi član, ki ga Uredba priznava kot takega, prispevek. Če in v kolikor je tako, se uporabljajo pravila o uradnem obveščanju in zastaranju v zvezi z donacijami in prispevki, kot so določena zlasti v členu 20 Uredbe.

 • Vendar vsi popusti ne pomenijo donacij ali prispevkov v smislu Uredbe: v zvezi s tem je treba oceniti obseg in področje uporabe popusta. Natančneje, za ugotovitev, ali bi bilo treba dobavo blaga, storitev in gradenj po znižani ceni opredeliti kot donacijo ali prispevek, bi bilo treba upoštevati naslednje:

  • ali popust koristi posebej evropski politični stranki oziroma evropski politični fundaciji, pa tudi, ali jim koristi v večji meri kot drugim (kar bi kazalo na donacijo ali prispevek), v nasprotju s tem, da na enak način koristi skupini potencialnih strank, ki so vnaprej opredeljene na podlagi objektivnih meril (npr. popust za vse „nevladne organizacije"), in v vsakem primeru,

  • ali je popust v nasprotju s splošno priznanimi tržnimi načeli (npr. zagotavljanje blaga ali storitev pod stroškovno ceno), kar bi kazalo na donacijo ali prispevek.

Dejanski donator

 • Organ mora pri ocenjevanju zakonitosti donacij iz člena 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 preveriti in ugotoviti istovetnost donatorja, če je v dodelitev donacije vključenih več oseb ali subjektov.

 • To bi lahko na primer veljalo v primeru, ko je en pravni subjekt v skupini podjetij v neposrednem stiku z evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo v zvezi z donacijo, medtem ko drugo podjetje iz iste skupine podjetij na koncu izvede ustrezno plačilo.

 • Organ v takem primeru upošteva načelo „dejanskega donatorja", kar pomeni, da preuči, od kod dejansko izhaja plačilo v zadevni skupini podjetij. Pri tem bo med drugim upošteval naslednje dejavnike:

  • Kateri subjekt je bil neposredno vključen v oblikovanje pravne podlage za plačilo (npr. se je pogajal o sporazumu o sponzorstvu)?

  • Ali je ta subjekt res imel diskrecijsko pravico v zvezi z vsebino sporazuma in načini plačila?

  • Kakšni sta bili vloga in odgovornost drugih udeleženih subjektov? Ali je bil zgolj ponudnik plačilnih storitev ali pa je pri osnovnem sporazumu nastopal v vlogi odgovorne osebe?
 • V nobenem primeru pa osebe ali subjekti, vključeni v donacijo (bodisi pobudniki bodisi plačniki), ne smejo biti v položajih, ki so prepovedani s členom 20(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Izvor donacij - "Spoznajte svojega donatorja"

 • Plačila iz držav zunaj EU: Splošno sodišče Evropske unije je pojasnilo, da strank s sedežem zunaj EU ni mogoče šteti za politične stranke v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ker jih ne sestavljajo državljani Unije (sodba z dne 25. novembra 2020, ACRE/Parlament, T-107/19), zato te stranke ne smejo finančno prispevati k evropskim političnim strankam. Prepoved donacij, prejetih od javnih organov, zasebnih subjektov ali posameznikov iz tretje države, je določena v členu 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.
 • Da se prepreči nenamerno sprejemanje plačil, zlasti s strani

  • javnih organov in subjektov, nad katerimi javni organ lahko izvaja prevladujoč vpliv (prepovedano s členom 20(5)(c) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve) ali

  • virov tretjih držav (prepovedano s členom 20(5)(d) te uredbe in predmet sankcije v primeru kršitve), se evropske politične stranke in evropske politične fundacije spodbuja, da pred sprejetjem donacije pridobijo zanesljive in natančne informacije o svojem donatorju, zlasti o
  • državi prebivališča ali sedeža, in
  • v primeru pravnih subjektov, tudi o tem, kdo te subjekte nadzoruje (npr. z ustanovnimi listinami, statuti itd.).
 • Te informacije bi bilo treba navesti v ustrezni predlogi za poročanje organu; donacije, ki presegajo 12.000 EUR, pa je treba sporočiti takoj.

Donacije – pripisovanje

 • Donacije, priglašene organu v skladu s členom 20(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ki jih prejmejo evropske politične stranke in evropske politične fundacije v letu N+1, se lahko le v zelo specifičnih okoliščinah pripišejo letu N.
 • Da bi organ sprejel tovrstno pripisovanje letu N, morajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije predložiti dokazila, s katerimi dokažejo, da je donator zavezo za plačilo zadevne donacije že podal pred letom N+1 in da je sklenjena izvršljiva pogodba o izplačilu donacije v letu N.
 • Tovrstna dokazila morajo biti poslana organu že v letu N, tudi če plačilo donatorja še ni bilo prejeto, npr. pogodba o donaciji ali pogodbeni dogovor, na katerem donacija temelji, enostranska zaveza, plačilni nalog, sporočilo v zvezi s tem, na primer pismo in/ali elektronsko sporočilo, račun, itd.

Posamične donacije

 • V skladu s členom 20(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropske politične stranke in evropske politične fundacije organ takoj obvestijo o „posameznih donacijah", katerih vrednost presega 12.000 EUR.

 • Organ v vsakem posameznem primeru oceni tudi, ali več plačil enega donatorja pravzaprav pomeni „posamezno donacijo".

  • To velja zlasti, kadar je z donatorjem sklenjen predhodni sporazum o eni posamezni donaciji, vendar je plačilo izvedeno v več tranšah.

  • Če en donator na lastno pobudo izvede več ločenih plačil, jih organ običajno ne obravnava kot „posamezno donacijo", o kateri ga je treba takoj obvestiti, če skupna vrednost presega 12.000 EUR (brez poseganja v obveznosti rednega poročanja v okviru postopka letnih izkazov).

Obveznosti poročanja pred volitvami

 • Člen 20(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 določa, da „[e]vropske politične stranke in evropske politične fundacije v šestih mesecih pred volitvami v Evropski parlament pisno in v skladu z odstavkom 2 vsak teden obvestijo organ o donacijah, ki jih prejmejo."

  • Ta nadgrajena zahteva glede poročanja organu omogoča izvajanje stalnega nadzora skladnosti glede na omejitve, ki jih za donacije določa člen 20 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, in stalno posodabljanje objav donacij v skladu s členom 32 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.
  • Zadevno obdobje: Volitve v Evropski parlament 2024 bodo potekale od 6. do 9. junija 2024. To pomeni, da se bo šestmesečno obdobje iz člena 20(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 začelo 6. decembra 2023 in trajalo do vključno 5. junija 2024.
 • Praktične posledice: Nadgrajeno poročanje v navedenem obdobju vključuje zahtevo, ki velja za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, da organu tedensko poročajo o vseh donacijah, ki jih prejmejo, ne glede na njihovo naravo in vrednost.

  • „Donacije": nadgrajena zahteva glede poročanja se uporablja za vse donacije, ne le za donacije, ki presegajo 12.000 EUR. Glede na široko opredelitev iz člena 2(7) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 organ vljudno opozarja, da je na svojem spletnem mestu objavil posebne elemente smernic v zvezi s področjem uporabe izraza donacije (glej zgoraj).
  • „Prejeto": V zgoraj navedenem časovnem okviru je treba organu tedensko poročati o prejetih donacijah. Zato morajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije obvestiti organ, ne glede na to, ali se te donacije pozneje vrnejo donatorju v skladu s členom 20(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Prosimo upoštevajte, da to zgodnje poročanje ne vpliva na dopolnilno zahtevo, da morajo evropske politične stranke in evropske politične fundacije v roku 30 dni iz člena 20(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 na lastno pobudo preveriti in vrniti donacijo, katere sprejetje ne bi bilo v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014. Če se donacije pozneje vrnejo donatorju, je treba o tem dodatno obvestiti organ, da se omogoči upoštevanje teh informacij pri nadzoru skladnosti in popravljanje publikacij na spletni strani organa.
  • „Tedensko": Da bi se omejilo upravno breme za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, bo organ domneval, da evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v določenem tednu ni prejela nobene donacije, če organ do prvega delovnega dne naslednjega tedna v zvezi s tem ne prejme nobenega sporočila. To ne izključuje možnosti, da organ opravi preverjanja.
 • Kršitve člena 20(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 zaradi nepravočasnega poročanja o donacijah se kaznujejo na podlagi člena 27(2)(a)(iii) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, ob upoštevanju člena 29 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.