Donationer och bidrag

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (myndigheten) strävar efter att ge europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser icke uttömmande vägledning på grundval av erfarenheterna i samband med de senaste årens praktiska tillämpning av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (förordningen). Myndighetens vägledning påverkar inte den direkt bindande karaktären hos förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Denna vägledning kommer dessutom att fortsätta att anpassas i takt med att erfarenheten ökar och/eller regelverket ändras.

Former av donationer och bidrag

· Betalningar utanför EU: Europeiska unionens tribunal har klargjort att partier som är etablerade utanför EU inte kan betraktas som politiska partier i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 eftersom de inte består av unionsmedborgare (dom av den 25 november 2020 i mål T-107/19, ACRE mot parlamentet), och att de därför inte kan lämna bidrag. Ett förbud mot donationer från offentliga myndigheter, privata enheter eller enskilda personer från ett tredjeland fastställs i artikel 20 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

· Betalningar som mottagits av europeiska politiska partier måste därför återbetalas omedelbart i enlighet med artikel 20.6 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. I annat fall måste myndigheten överväga att ålägga den sanktion som föreskrivs i artikel 27.2 i i förordningen.

· Enligt artikel 2.7 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 omfattar definitionen av "donation" inte bara direkta utbetalningar i kontanter utan även indirekta betalningar genom "alla övriga transaktioner som medför en ekonomisk fördel för ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, med undantag för bidrag från medlemmar". Detta kan inbegripa transaktioner mellan tredje parter som befriar ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse från stöd som annars skulle ha tillhandahållits av det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen.

Faktisk givare

 • Vid bedömningen av huruvida en donation är laglig enligt artikel 20 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 måste myndigheten kontrollera och fastställa givarens exakta identitet om mer än en person eller enhet är inblandade i att bevilja donationen.

 • Det kan till exempel hända i en situation där en juridisk person inom en företagskoncern står i direkt kontakt med det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga angående donationen, medan det är en annan enhet inom samma företagskoncern som i slutändan gör betalningen.li>
 • Det kan till exempel hända i en situation där en juridisk person inom en företagskoncern står i direkt kontakt med det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga angående donationen, medan det är en annan enhet inom samma företagskoncern som i slutändan gör betalningen.

  • Vilken enhet var direkt involverad i att skapa den rättsliga grunden för betalningen (till exempel den som förhandlade fram sponsringsavtalet)?

  • Hade denna enhet rätt att själv göra en skönsmässig bedömning i fråga om avtalets innehåll och betalningsvillkoren?

  • Vilken roll och vilket ansvar hade den andra berörda enheten? Agerade den endast som betaltjänstleverantör eller hade den också en ansvarsfull roll i det underliggande avtalet?
 • Under alla omständigheter får ingen av de personer eller enheter som är involverade i donationen (vare sig de är initiativtagare eller betalare) befinna sig i en situation som är förbjuden enligt artikel 20.5 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Ursprung av donationer - "Känn din givare"

 • Det är inte tillåtet att ta emot betalningar från till exempel

  • offentliga myndigheter eller enheter som offentliga myndigheter utövar ett avgörande inflytande över (förbjudet enligt artikel 20.5 c i förordningen och beivras vid överträdelse) eller

  • källor i tredjeländer (förbjudet enligt artikel 20.5 d i förordningen och beivras vid överträdelse).
 • Innan europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser godtar en donation uppmanas de därför att skaffa exakt och trovärdig information om givaren, särskilt

  • om dennes bosättningsland eller säte.

  • Är givaren en juridisk person är det dessutom viktigt att ta reda på vem som utövar kontrollen över den (t.ex. genom stiftelseurkund eller stadgar).
 • Denna information bör anges i myndighetens tillhörande anmälningsmall och, vid donationer på över 12 000 euro, i den omedelbara anmälan.

Donationer – vilket år ska de hänföras till?

 • Donationer som anmälts till myndigheten i enlighet med artikel 20.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och som tagits emot av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser under år N+1 får endast under mycket speciella omständigheter hänföras till år N.
 • För att myndigheten ska godkänna att donationen hänförs till år N måste de europeiska politiska partierna och europeiska politiska stiftelserna inkomma med dokumentation som styrker att åtagandet om att betala donationen gjorts av donatorn före år N+1 och att det fanns ett verkställbart avtal om att donationen skulle betalas år N.
 • För att myndigheten ska godkänna att donationen hänförs till år N måste de europeiska politiska partierna och europeiska politiska stiftelserna inkomma med dokumentation som styrker att åtagandet om att betala donationen gjorts av donatorn före år N+1 och att det fanns ett verkställbart avtal om att donationen skulle betalas år N.

Enskilda donationer

 • Enligt artikel 20.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser omedelbart rapportera alla "enskilda donationer" som överstiger 12 000 euro till myndigheten.

 • Myndigheten gör en bedömning från fall till fall av huruvida flera separata betalningar från en och samma givare också kan betraktas som en "enskild donation".

  • Så kan bli fallet till exempel när det finns ett förhandsavtal med givaren om en enskild donation, men där betalningen gjorts i flera trancher.

  • Vid separata spontana betalningar från samma givare betraktar myndigheten dem vanligtvis inte som en "enskild donation" som kräver omedelbar anmälan även då de sammanlagda beloppen överstiger 12 000 euro. Detta påverkar dock inte de regelbundna rapporteringskraven i samband med årsredovisningen.

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.