Donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet

Abbażi tal-esperjenza fl-applikazzjoni prattika tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament") matul dawn l-aħħar snin, l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (l-"Awtorità") tagħmel ħilitha biex tipprovdi aċċess għal sett ta' elementi ta' gwida mhux eżawrjenti għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-ebda gwida pprovduta mill-Awtorità ma taffettwa l-karattru direttament vinkolanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Barra minn hekk, tali gwida se tibqa' soġġetta għall-adattament hi hu tkompli tinbena l-esperjenza u/jew ikompli jinbidel il-qafas leġiżlattiv.


Forom ta' donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet

· Pagamenti mhux tal-UE: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea ċċarat li l-partiti stabbiliti barra mill-UE ma jistgħux jitqiesu bħala partiti politiċi fis-sens tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 minħabba li mhumiex magħmula minn ċittadini tal-Unjoni (Sentenza tal-25 ta' Novembru 2020, ACRE vs Il-Parlament, kawża T-107/19), u għalhekk ma jistgħux jagħmlu kontribuzzjonijiet. Fl-Artikolu 20 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 hemm stabbilita projbizzjoni ta' donazzjonijiet riċevuti mingħand awtoritajiet pubbliċi, entitajiet privati jew mingħand individwi minn pajjiż terz.

· Għalhekk, il-pagamenti riċevuti mill-partiti politiċi Ewropej iridu jitħallsu lura immedjatament f'konformità mal-Artikolu 20(6) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, u fin-nuqqas ta' dan, is-sanzjoni prevista fl-Artikolu 27(2) b) (i) tar-Regolament ikollha tiġi kkunsidrata mill-Awtorità.

· Skont l-Artikolu 2(7) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, id-definizzjoni ta' "donazzjoni" tinkludi mhux biss pagamenti diretti fi flus iżda wkoll pagamenti indiretti permezz ta' "kwalunkwe tranżazzjoni oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit politiku Ewropew [...] bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjonijiet mill-membri". Dan jista' jinkludi tranżazzjonijiet bejn partijiet terzi li jeħilsu lil partit politiku Ewropew jew lil fondazzjoni politika Ewropea minn pagamenti li altrimenti kienu jiġu pprovduti mill-partit politiku Ewropew jew mill-fondazzjoni politika Ewropea.

Donatur effettiv

 • Fil-valutazzjoni tal-legalità tad-donazzjonijiet fl-ambitu tal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, l-Awtorità jeħtieġ li tivverifika u tiddetermina l-identità eżatta tad-donatur f'każ li jkunu involuti aktar minn persuna jew entità waħda fl-għoti ta' tali donazzjoni.

 • Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, f'sitwazzjoni li fiha entità ġuridika fi ħdan grupp ta' kumpaniji tinsab f'kuntatt dirett mal-partit politiku Ewropew jew mal-fondazzjoni politika Ewropea relatat(a) mad-donazzjoni, filwaqt li entità oħra fi ħdan l-istess grupp ta' kumpaniji twettaq effettivament il-pagament rilevanti.

 • F'sitwazzjoni bħal din, l-Awtorità se tibbaża ruħha fuq il-kunċett tad-"donatur effettiv", jiġifieri tivvaluta l-oriġini effettiva tal-pagament fi ħdan il-grupp ta' kumpaniji kkonċernati. F'dan il-kuntest, l-Awtorità se tqis, fost oħrajn, il-fatturi segwenti:

  • liema entità kienet direttament involuta fil-ħolqien tal-bażi ġuridika għall-pagament (eż. innegozjat il-ftehim ta' sponsorizzazzjoni)?

  • din l-entità kellha d-dritt teżerċita d-diskrezzjoni tagħha rigward il-kontenut tal-ftehim u l-modalitajiet ta' pagament?

  • x'kienu r-rwol u r-responsabbiltà tal-entità l-oħra involuta? Aġixxiet biss ta' fornitur ta' servizzi ta' pagament jew kellha rwol ta' responsabbiltà fil-ftehim sottostanti?
 • Fi kwalunkwe każ, l-ebda persuna jew entità involuta fil-proċess ta' donazzjoni (sew jekk oriġinatur sew jekk pagatur) ma tista' tkun f'sitwazzjoni pprojbita mill-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

Oriġini tad-donazzjonijiet - "Iklaħħaq id-donatur tiegħek"

 • Biex tiġi impedita l-aċċettazzjoni involontarja ta' pagamenti, b'mod partikolari minn:

  • awtoritajiet pubbliċi u entitajiet li fuqhom tali awtorità pubblika tista' teżerċita influwenza dominanti (ipprojbita mill-Artikolu 20(5)(c) tar-Regolament u suġġetti għal sanzjoni f'każ ta' ksur), jew

  • sorsi ta' pajjiżi terzi (ipprojbiti mill-Artikolu 20(5)(d) tar-Regolament u suġġetti għal sanzjoni f'każ ta' ksur)
 • Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej huma mħeġġa, qabel ma jaċċettaw donazzjoni, jiksbu informazzjoni affidabbli u preċiża dwar id-donatur, b'mod partikolari

  • fuq il-pajjiż ta' residenza jew is-sede u,

  • fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi, anki minn min huma kkontrollati dawn l-entitajiet (pereżempju permezz tad-dokumenti kostituttivi, l-istatuti, eċċ.).
 • Tali informazzjoni għandha tkun riflessa fil-mudell korrispondenti ta' rapportar tal-Awtorità u, f'każ ta' donazzjonijiet li jaqbżu t-EUR 12 000, fir-rapportar immedjat.

Donazzjonijiet – attribuzzjoni

 • Donazzjonijiet irrapportati lill-Awtorità fis-sens tal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 u riċevuti mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej fis-sena N+1, jistgħu jiġu attribwiti minn dawn tal-aħħar għas-sena N biss f'ċirkostanzi speċifiċi ħafna.
 • Sabiex tali attribuzzjoni għas-sena N tiġi aċċettata mill-Awtorità, il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jeħtiġilhom jipprovdu dokumentazzjoni li turi li d-donatur kien diġà impenja ruħu qabel is-sena N+1 li se jħallas id-donazzjoni inkwistjoni, u li kien hemm ftehim infurzabbli li d-donazzjoni se titħallas fis-sena N.
 • Tali dokumentazzjoni trid tintbagħat lill-Awtorità diġà fis-sena N, anke jekk il-pagament mid-donatur ikun għadu ma seħħx, eż. ftehim ta' donazzjoni jew kwalunkwe arranġament kuntrattwali sottostanti, impenn unilaterali, ordni ta' pagament, komunikazzjoni f'dan is-sens, pereżempju permezz ta' ittra u/jew email, fattura eċċ.

Donazzjonijiet uniċi

 • F'konformità mal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom jirrappurtaw immedjatament lill-Awtorità d-"donazzjonijiet uniċi" li jaqbżu t-EUR 12 000.

 • L-Awtorità se tivvaluta każ każ jekk anki diversi pagamenti minn donatur uniċi jikkwalifikaw bħala "donazzjoni unika".

  • Dan jista' jkun il-każ, b'mod partikolari, meta jkun hemm ftehim preliminari mad-donatur, speċifikament għal donazzjoni unika, iżda l-pagament inqasam f'diversi partijiet.

  • Fil-każ ta' pagamenti spontanji separati mill-istess donatur, l-Awtorità normalment ma tqisx lil dawn il-pagamenti bħala "donazzjoni unika" li tirrikjedi notifika immedjata meta l-ammonti akkumulati jaqbżu t-EUR 12 000 (mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' rappurtar regolari matul il-proċess tal-kontijiet annwali).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.