Donacije i doprinosi

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

Oblici donacija i doprinosa

 • U skladu s člankom 2. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, definicija „donacije" ne obuhvaća samo izravna plaćanja u gotovini, nego i „svaku drugu transakciju koja predstavlja gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu, uz iznimku doprinosa članova." To se može odnositi i na transakcije između trećih strana kojima se neku europsku političku stranku ili zakladu oslobađa plaćanja koja bi u protivnom ta europska politička stranka ili zaklada bila dužna podmiriti.
 • Snižene cijene: U skladu s člankom 2. stavcima 7. i 8. Uredbe, pružanje dobara, usluga (uključujući zajmove) ili izvođenje radova ispod tržišne cijene predstavlja donaciju ili, ako ih daje član koji je Uredbom priznat kao takav, doprinos. Ako i u mjeri u kojoj je to slučaj, primjenjuju se pravila o obavješćivanju i ograničenju koja se odnose na donacije i doprinose, kako je utvrđeno posebno u članku 20. Uredbe.

 • Međutim, nisu svi popusti donacije ili doprinosi u smislu Uredbe: u tom je pogledu potrebno ocijeniti raspon i opseg popusta. Točnije, kako bi se utvrdilo treba li pružanje dobara, usluga i radova po sniženoj cijeni definirati kao donaciju ili doprinos, treba uzeti u obzir sljedeće:

  • koristi li popust konkretno europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi ili više nego drugima (što bi upućivalo na donaciju ili doprinos), ili na isti način koristi skupini potencijalnih klijenata koji su unaprijed određeni na temelju objektivnih kriterija (npr. popust dodijeljen svim „nevladinim organizacijama") i, u svakom slučaju,

  • je li popust u suprotnosti s općepriznatim tržišnim načelima (npr. pružanje robe ili usluge ispod cijene) (što bi upućivalo na donaciju ili doprinos).

Stvarni donator

 • Pri procjeni zakonitosti donacija u skladu s člankom 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo mora provjeriti i utvrditi točan identitet donatora ako je u dodjelu takve donacije uključeno više osoba ili subjekata.

 • To bi mogao biti slučaj, na primjer, u situaciji u kojoj je jedan pravni subjekt unutar skupine trgovačkih društava u izravnom kontaktu s europskom političkom strankom ili europskom političkom zakladom u pogledu donacije, dok drugi subjekt unutar iste skupine trgovačkih društava u konačnici izvršava odgovarajuće plaćanje.

 • U takvoj se situaciji Tijelo oslanja na koncept „stvarnog donatora", tj. procijenit će odakle plaćanje stvarno potječe iz predmetne grupe društava. U tom će kontekstu Tijelo, među ostalim, uzeti u obzir sljedeće faktore:

  • Koji je subjekt bio neposredno uključen u oblikovanje pravne osnove za plaćanje (npr. je li pregovarao o sporazumu o sponzorstvu)?

  • Je li taj subjekt imao pravo koristiti vlastitu diskrecijsku ovlast u pogledu sadržaja ugovora i načina plaćanja?

  • Koja je bila uloga i odgovornost drugog uključenog subjekta? Je li djelovao samo kao pružatelj platnih usluga ili je imao odgovornu ulogu u temeljnom ugovoru?
 • U svakom slučaju, nitko od osoba ili subjekata uključenih u donaciju (bilo inicijator ili uplatitelj) ne smije biti u položajima koji su zabranjeni člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Podrijetlo donacija - "Upoznajte svog donatora"

 • Plaćanja iz trećih zemalja izvan EU-a: Opći sud Europske unije pojasnio je da se stranke sa sjedištem izvan EU-a ne mogu smatrati političkim strankama u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 jer njihovo članstvo ne čine građani Unije (Presuda od 25. studenoga 2020., ACRE/ Parlament, predmet T-107/19) te stoga ne mogu davati doprinose europskim političkim strankama. Zabrana donacija primljenih od javnih tijela, privatnih subjekata ili pojedinaca iz treće zemlje utvrđena je u članku 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
 • Kako bi se spriječilo slučajno prihvaćanje plaćanja, posebno od

  • javnih tijela i subjekata nad kojima takvo javno tijelo može vršiti dominantan utjecaj (zabranjeno člankom 20. stavkom 5. točkom (c) Uredbe i podložno sankcijama u slučaju kršenja), ili

  • izvora trećih zemalja (zabranjeno člankom 20. stavkom 5. točkom (d) Uredbe i podložno sankcijama u slučaju kršenja), europske političke stranke i europske političke zaklade potiču se da prije prihvaćanja donacije pribave pouzdane i precizne informacije o donatorima, posebnoo državi boravišta ili sjedišta te
  • u slučaju pravnih subjekata, pod čijim su nadzorom ti subjekti (npr. iz dokumenata o osnivanju, statuta itd.).
 • Takve bi se informacije trebale unijeti u odgovarajući obrazac za izvješćivanje Nadzornog tijela, a o donacijama koje premašuju 12 000 EUR trebalo bi neposredno izvijestiti.

Donacije – pripisivanje

 • Donacije prijavljene Tijelu u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u godini N+ 1 mogu se pripisati samo u vrlo specifičnim okolnostima godini N.
 • Kako bi Tijelo prihvatilo takvu dodjelu godini N, europske političke stranke i europske političke zaklade moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da je donator preuzeo obvezu za plaćanje predmetne donacije prije godine N+ 1, te da je postojao izvršiv sporazum da će donacija biti plaćena u godini N
 • Takva dokumentacija mora se poslati Tijelu već u godini N, čak i ako plaćanje od donatora još nije primljeno, npr. sporazum o donaciji ili bilo koji temeljni ugovor, jednostrana obveza, nalog za plaćanje, obavijest u tom pogledu, na primjer pismom i/ili e-poštom, računom itd.

Pojedinačne donacije

 • U skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 europske političke stranke i europske političke zaklade odmah izvješćuju Tijelo o „pojedinačnim donacijama" koje premašuju 12 000 EUR.

 • Tijelo će na pojedinačnoj osnovi procijeniti može li se i više uplata jednog donatora smatrati „pojedinačnom donacijom".

  • To posebno može biti slučaj ako postoji prethodni sporazum s donatorom usmjeren na jednu donaciju, ali je isplata izvršena u nekoliko tranši.

  • U slučaju odvojenih spontanih plaćanja istog donatora Tijelo obično ne bi smatralo ta plaćanja „jednostrukom donacijom" za koju je potrebna neposredna obavijest ako kumulativni iznosi premašuju 12 000 EUR (ne dovodeći u pitanje redovne zahtjeve za izvješćivanje tijekom postupka godišnjih financijskih izvještaja).

Obveze predizbornog izvješćivanja

 • Člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 predviđeno je da „[...] U skladu sa stavkom 2. Tijelo se svaki tjedan u pisanom obliku obavještava o donacijama koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u razdoblju od šest mjeseci prije izbora za Europski parlament".

  • Ovaj unaprijeđeni zahtjev za izvješćivanje omogućuje Tijelu da provodi kontinuirano praćenje usklađenosti u vezi s ograničenjima utvrđenim za donacije člankom 20. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, te stalno ažuriranje objavljivanja donacija u skladu s člankom 32. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
  • Relevantno razdoblje: Izbori za Europski parlament 2024. godine održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. To znači da će šestomjesečno razdoblje iz članka 20. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 početi 6. prosinca 2023. i trajati do 5. lipnja 2024., uključujući taj dan.
 • Praktične implikacije: Nadograđeno izvješćivanje tijekom navedenog razdoblja uključuje zahtjev da europske političke stranke i europske političke zaklade obavijeste Tijelo na tjednoj bazi o svim donacijama koje prime, bez obzira na njihovu prirodu i vrijednost.

  • „Donacije": unaprijeđeni zahtjev za izvješćivanje primjenjuje se na sve donacije, a ne samo na one koje premašuju 12 000 EUR. S obzirom na široku definiciju iz članka 2. stavka 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Tijelo podsjeća da je na svojim internetskim stranicama objavilo posebne elemente smjernica u vezi s područjem primjene pojma donacije (vidjeti gore).
  • „Primljeno": Primljene donacije moraju se u navedenom roku prijaviti Tijelu na tjednoj bazi. Stoga europske političke stranke i europske političke zaklade moraju obavijestiti Tijelo, bez obzira na to jesu li te donacije kasnije vraćene donatoru na temelju članka 20. stavka 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Napominjemo da to rano izvješćivanje ne utječe na dodatni zahtjev da europske političke stranke i europske političke zaklade u roku od 30 dana iz članka 20. stavka 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 na vlastitu inicijativu provjere i vrate donaciju čije prihvaćanje ne bi bilo u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014. Ako se donacije kasnije vrate donatoru, Tijelo o tome mora biti dodatno obaviješteno kako bi se omogućilo da se te informacije uzmu u obzir pri kontrolama usklađenosti i ispravcima publikacija na internetskim stranicama Tijela.
  • „Na tjednoj bazi": Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, Tijelo će pretpostaviti da europska politička stranka ili europska politička zaklada u određenom tjednu nije primila nikakvu donaciju ako Tijelo do prvog radnog dana sljedećeg tjedna ne primi nikakvu obavijest u tom pogledu. To ne isključuje mogućnost da Tijelo provodi provjere
 • Kršenja članka 20. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 zbog nepravodobnog izvješćivanja o donacijama sankcioniraju se na temelju članka 27. stavka (2) točke (a) podtočke iii. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, uzimajući u obzir članak 29. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.