Prepovedi neposrednega in posrednega financiranja

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

· Posredno financiranje obstaja v primerih, ko nacionalna politična stranka ali kandidat pridobi finančno ugodnost zlasti z izognitvijo odhodkom, ki bi jih morala nositi, tudi če ni bilo nobenega neposrednega prenosa sredstev (MENL proti Parlamentu, T-829/16; ADDE proti Parlamentu, T-48/17).

· Organ se pri presoji, ali obstaja posredno financiranje, opira na vrsto indicev, kot so indici v zvezi z vsebino financiranega dejanja ter geografski in časovni indici (glej zadevo MENL proti Parlamentu, T-829/16; ADDE proti Parlamentu, T-48/17).

· Za dokaz obstoja posrednega financiranja zadostuje sklicevanje na dovolj konkreten skupek resnih, natančnih in skladnih indicev (zadeva ACRE proti Parlamentu, T-107/19).

Skupne dejavnosti

 • Skupne dejavnosti evropskih političnih strank ali fundacij s partnerji na nacionalni ravni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 niso izrecno prepovedane. Predvsem komunikacija s publiko, ki jo za namene dejavnosti evropske politične stranke ali fundacije izvaja nacionalni partner, je lahko učinkovito sredstvo za opozarjanje na evropske politike in politična vprašanja. Vseeno pa je treba vselej upoštevati prepoved financiranja iz člena 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.


 • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične stranke organizirajo skupaj z drugo politično stranko, predvsem nacionalno, lahko prevelika udeležba evropske politične stranke pri financiranju take dejavnosti pomeni neposredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.


 • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične fundacije organizirajo skupaj s politično stranko ali drugo fundacijo, lahko prevelika udeležba evropske politične fundacije pri financiranju take dejavnosti pomeni neposredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

 • Pri ugotavljanju morebitnega posrednega financiranja stranke ali fundacije na nacionalni ravni v skladu s to določbo je treba upoštevati več dejavnikov, kot na primer:.

  • dosledno prepoznavnost evropske politične stranke/fundacije;

  • delež vključenosti evropske politične stranke ali fundacije v dejavnosti v primerjavi z deležem stranke ali fundacije na nacionalni ravni. Pri ocenjevanju slednjega so pomembni splošni okvir dejavnosti, obseg, vsebina, cilji, ciljne skupine, motivacija in potencialna vrednost dejavnosti za uspeh nacionalne stranke na nacionalnih volitvah (glej tudi sodbo MENL proti Parlamentu, T-829/16, točke 83 in naslednje);

  • delež sofinanciranja, ki ga krije evropska politična stranka/fundacija in ki bi moral pokazati realistično povezavo s splošno vključenostjo evropske politične stranke/fundacije v primerjavi z nacionalno stranko v določeni dejavnosti (glej tudi sodbo MENL proti Parlamentu, T-829/16, točka 89).

Kandidat

 • Kar zadeva kandidate, je treba v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 za vsak primer posebej oceniti, ali je evropska politična stranka „kandidatu" zagotovila „neposredno ali posredno financiranje".

 • Merila za oceno, ali oseba šteje za „kandidata", so med drugim:

  • ali obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da oseba v času dejavnosti evropske politične stranke, v kateri sodeluje, sodeluje v volilni kampanji, zlasti glede na javne izjave in postopek imenovanja kandidatov v zadevni stranki in/ali državi članici; ter

  • časovni okvir med dejavnostjo, pri kateri oseba sodeluje, in volitvami.
 • Osebe, ki so predhodno kandidirale za izvoljen položaj (ne glede na to, ali so bile dejansko izvoljene), se v okviru povolilnih dejavnosti ne štejejo več za kandidate iz člena 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, razen če v tem času kandidirajo za ponovno izvolitev ali za drug izvoljeni položaj, v skladu z zgoraj navedenimi merili.

 • Upoštevajte, da obstajajo tudi drugi razlogi za uporabo člena 22(1) navedene uredbe, tudi v primeru odsotnosti „kandidata" v času dejavnosti, npr. če v okviru dejavnosti, ki jo plača evropska politična stranka, (že) izvoljeni predstavnik stranke, ki je njena članica, veča prepoznavnost in vsebinsko pomaga tej stranki na račun evropske politične stranke (v zvezi s tem gl. zgoraj navedene smernice o skupnih dejavnostih).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.