Prepovedi neposrednega in posrednega financiranja

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: organ) si na podlagi izkušenj s praktično uporabo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba) v zadnjih letih prizadeva zagotoviti dostop do sklopa neizčrpnih elementov iz smernic za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Smernice organa ne vplivajo na neposredno zavezujočo naravo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Poleg tega se bodo te smernice še naprej prilagajale glede na nadaljnje izkušnje in/ali spremembe zakonodajnega okvirja.

Dejavnosti pridruženih subjektov evropske politične stranke

 • Organ opozarja, da je člen 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 pomemben tudi za dejavnosti pridruženih subjektov na evropski ravni, ki prejemajo finančno podporo evropske politične stranke./li>

 • Člen 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 ne prepoveduje skupnih dejavnosti pridruženih subjektov evropske politične stranke s strankami članicami ali pridruženimi subjekti teh strank.

 • Vendar določba zahteva, da evropska politična stranka zagotovi, da v primeru skupnih dejavnosti njenih pridruženih subjektov s strankami članicami ali njihovimi pridruženimi subjekti stopnja sofinanciranja odraža številne dejavnike, povezane s kontekstom in vsebino zadevnega dogodka (glej zgoraj). Zlasti je treba upoštevati naslednje dejavnike:
  • prepoznavnost evropske politične stranke ali njenega pridruženega evropskega subjekta;
  • stopnjo odgovornosti za dogodek s strani pridruženega subjekta evropske politične stranke; ter
  • delež sofinanciranja pridruženega subjekta evropske politične stranke mora biti sorazmeren z njeno prepoznavnostjo in stopnjo odgovornosti v primerjavi s stopnjo odgovornosti stranke članice ali pridruženega subjekta te stranke.

Skupne dejavnosti

 • Skupne dejavnosti evropskih političnih strank ali fundacij s partnerji na nacionalni ravni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 niso izrecno prepovedane. Predvsem komunikacija s publiko, ki jo za namene dejavnosti evropske politične stranke ali fundacije izvaja nacionalni partner, je lahko učinkovito sredstvo za opozarjanje na evropske politike in politična vprašanja. Vseeno pa je treba vselej upoštevati prepoved financiranja iz člena 22 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

 • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične stranke organizirajo skupaj z drugo politično stranko, predvsem nacionalno, lahko prevelika udeležba evropske politične stranke pri financiranju take dejavnosti pomeni posredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

 • Pri dejavnostih, ki jih evropske politične fundacije organizirajo skupaj s politično stranko ali drugo fundacijo, lahko prevelika udeležba evropske politične fundacije pri financiranju take dejavnosti pomeni posredno financiranje, ki je prepovedano s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

 • Pri ugotavljanju morebitnega posrednega financiranja stranke ali fundacije na nacionalni ravni v skladu s to določbo je treba upoštevati več dejavnikov, kot na primer:

  • dosledno prepoznavnost evropske politične stranke/fundacije;

  • delež vključenosti evropske politične stranke ali fundacije v dejavnosti v primerjavi z deležem stranke ali fundacije na nacionalni ravni. Pri ocenjevanju slednjega so pomembni splošni okvir dejavnosti, obseg, vsebina, cilji, ciljne skupine, motivacija in potencialna vrednost dejavnosti za uspeh nacionalne stranke na nacionalnih volitvah (glej tudi sodbo MENL/Parlament, T-829/16, točke 83 in naslednje);

  • delež sofinanciranja, ki ga krije evropska politična stranka/fundacija in ki bi moral pokazati realistično povezavo s splošno vključenostjo evropske politične stranke/fundacije v primerjavi z nacionalno stranko v določeni dejavnosti (glej tudi sodbo MENL/Parlament, T-829/16, točka 89).

Kandidat

 • Kar zadeva kandidate, je treba v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 za vsak primer posebej oceniti, ali je evropska politična stranka „kandidatu" zagotovila „neposredno ali posredno financiranje".

 • Merila za oceno, ali oseba šteje za „kandidata", so med drugim:

  • ali obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da oseba v času dejavnosti evropske politične stranke, v kateri sodeluje, sodeluje v volilni kampanji, zlasti glede na javne izjave in postopek imenovanja kandidatov v zadevni stranki in/ali državi članici; ter

  • časovni okvir med dejavnostjo, pri kateri oseba sodeluje, in volitvami.
 • Osebe, ki so predhodno kandidirale za izvoljen položaj (ne glede na to, ali so bile dejansko izvoljene), se v okviru povolilnih dejavnosti ne štejejo več za kandidate iz člena 22(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, razen če v tem času kandidirajo za ponovno izvolitev ali za drug izvoljeni položaj, v skladu z zgoraj navedenimi merili.

 • Upoštevajte, da obstajajo tudi drugi razlogi za uporabo člena 22(1) navedene uredbe, tudi v primeru odsotnosti „kandidata" v času dejavnosti, npr. če v okviru dejavnosti, ki jo plača evropska politična stranka, (že) izvoljeni predstavnik stranke, ki je njena članica, veča prepoznavnost in vsebinsko pomaga tej stranki na račun evropske politične stranke (v zvezi s tem glej zgoraj navedene smernice o skupnih dejavnostih).

Splošno

 • Posredno financiranje obstaja, ko nacionalna politična stranka ali kandidat pridobi finančno ugodnost zlasti z izognitvijo odhodkom, ki bi jih moral nositi, tudi če ni izvršen noben neposreden prenos sredstev (MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).
 • Da bi organ ocenil, ali obstaja posredno financiranje, se opira na vrsto elementov, kot so elementi v zvezi z vsebino financiranega ukrepa ter geografski in časovni elementi (glej MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).
 • Da bi dokazali obstoj posrednega financiranja, zadostuje, da se opremo na „zadostno konkreten, natančen in dosleden sklop dokazov" (ACRE/Parlament, T-107/19).