Registrirane stranke

Seznam registriranih evropskih političnih strank

Naslednji dokumenti vsebujejo imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank, pa tudi dokumentacijo, predloženo v sklopu vloge za registracijo.

Rezultati zadnjih volitev v Evropski parlament so na voljo tukaj."Evropska ljudska stranka je evropska sredinska in desnosredinska politična družina. V osredju naših političnih prepričanj je človek. Ravnamo v skladu z načeli pravičnosti, skupnega dobrega, solidarnosti in odgovornosti. Borimo se za močno Evropsko unijo, ki temelji na pluralistični demokraciji, socialnem tržnem gospodarstvu in okoljski trajnostnosti. "

"Stranka evropskih socialistov združuje socialistične, socialdemokratske, delavske in demokratske politične stranke iz Evropske unije, Združenega kraljestva in Norveške. Skupaj s pridruženimi strankami in strankami opazovalkami spodbujamo skupne vrednote socialne pravičnosti, enakosti in družbene blaginje ter se borimo za napredno, pravično, svobodno in trajnostno Evropo."

Naša liberalna vizija temelji na svobodni, demokratični, podjetniški, trajnostni in združeni celini, ki je odprta svetu. Evropske vrednote so liberalne vrednote. Ta manifest je naša zaveza, da bomo ščitili temeljne vrednote pred vse močnejšimi protiliberalnimi silami, da bomo povečali blaginjo Evrope in utrdili njeno vodilno vlogo v svetu ter da bomo zgradili bolj liberalno Evropo za vse.

"V Evropski demokratski stranki so povezane politične stranke in evropski poslanci, ki si želijo Unijo, ki bo bližje državljanom. Smo naddržavno politično gibanje, ki si želi graditi evropsko demokracijo na skupnih vrednotah miru, svobode, solidarnost in izobraževanja, hkrati pa utrditi evropsko kulturo v jutrišnjem svetu."

"Evropska stranka zelenih se zavzema za politično, družbeno in gospodarsko preobrazbo, ki temelji na okoljski odgovornosti, socialni pravičnosti, vključevanju, raznolikosti in miru. Skupaj s strankami članicami zagovarjamo politike in ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje vse večjih socialnih razlik, hkrati pa podpiramo naložbe v bolj zeleno, varnejšo in odgovorno Evropo, kjer nihče ni zapostavljen. "

"Evropska svobodna zveza (EFA) se zavzema za pravico do demokratične samoodločbe in podpira prizadevanja ljudstev, da sama odločajo o svoji politični prihodnosti, vključno z neodvisnostjo, večjo avtonomijo ter jezikovnim in kulturnim priznanjem za manjšine. Naš cilj je evropska enotnost v raznolikosti, ki temelji na načelu solidarnosti in socialne pravičnosti."

"Združujejo nas desnosredinske vrednote. Zavezani smo načelom svobode posameznika, nacionalne suverenosti, parlamentarne demokracije, zasebne lastnine, omejene pristojnosti vlade, svobodne trgovine, družinskih vrednot in prenosa pristojnosti na nižje ravni. Ta načela so izhodišča za naše politike in našo vizijo prenovljene Evropske unije."

"Združujemo demokratične stranke alternativne in napredne levice na evropski celini, ki si prizadevajo za skladno preobrazbo trenutnih družbenih razmerij v mirno in socialno pravično družbo, ki temelji na naših raznolikih okoliščinah in preteklosti ter skupnih vrednotah. Več informacije najdete na https://www.european-left.org/manifesto/"

"Evropsko krščansko politično gibanje je edina evropska politična stranka, ki v evropski politiki izrecno spodbuja krščanske vrednote na podlagi sedmih političnih tem: človekovo dostojanstvo, zdrave družine, gospodarstvo, ki koristi ljudem in planetu, svoboda, varnost in stabilnost, boj proti modernemu suženjstvu, reforma EU, ohranjanje krščanske kulture in dediščine."

Izjava o omejitvi odgovornosti

Povzetke političnih programov, ki so navedeni tukaj, evropske politične stranke pripravijo zgolj v informativne namene. Uradni politični program je del statuta zadevne stranke v skladu s členom 4(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije ni odgovoren za vsebino političnih programov evropskih političnih strank.

Register evropskih političnih strank

Organ v skladu s členom 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 in člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 vodi register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter zagotavlja standardne izpiske. Fizične in pravne osebe lahko zaprosijo za standardne izpiske iz registra, tako da pišejo na spodaj navedeni elektronski naslov in izpolnijo osnovni obrazec (povezava spodaj). Standardne izpiske bodo prejele v 10 delovnih dneh po prejemu zahtevka.

Organ lahko izda tudi potrdilo o informacijah iz standardnih izpiskov za institucije in organe Unije ter organe in sodišča držav članic, na podlagi predložitve ustrezno utemeljenega zahtevka pa tudi za fizične in pravne osebe, če je to potrebno za sodne ali upravne postopke. Za pridobitev potrdila postopajte enako, kot je zgoraj opisano za standardne izpiske, in izpolnite obrazec za utemeljen zahtevek (povezava spodaj). Postopek pridobitve potrdila lahko traja več kot 10 delovnih dni, odvisno od predmeta zahtevka.