Sankcije

Tijelo može europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama izreći sankcije ako ne poštuju pravila i obveze utvrđene u Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Više informacija o pravnoj pozadini dostupno je na sljedećoj stranici.