Zákazy přímého a nepřímého financování

Na základě zkušeností s tím, jak bylo v posledních letech v praxi uplatňováno nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „nařízení"), se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad") rozhodl poskytnout evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím některá poučení. Tato poučení poskytovaná úřadem nemají žádný vliv na přímo závaznou povahu nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Navíc budou stále podléhat úpravám na základě rostoucích zkušeností a/nebo změn legislativního rámce.

· K nepřímému financování dochází v případech, kdy vnitrostátní politická strana nebo kandidát získá finanční výhodu, mimo jiné na základě toho, že se vyhnou výdajům, které by jinak museli zaplatit, a to i kdyby nedošlo k žádnému přímému převodu finančních prostředků (MENL v. Parlament, T-829/16; ADDE v. Parlament, T-48/17).

· Při posuzování toho, zda k nepřímému financování došlo, se úřad opírá o řadu ukazatelů, jako např. o ukazatele týkající se obsahu financovaného opatření nebo o zeměpisné a časové ukazatele (viz MENL v. Parlament, T-829/16; ADDE v. Parlament, T-48/17).

· K prokázání nepřímého financování stačí vycházet ze souboru dostatečně konkrétních, přesných a shodujících se indicií (ACRE v. Parlament, T-107/19).

Společné činnosti

 • Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 nezakazuje společné činnosti evropských politických stran nebo evropských politických nadací s partnery na vnitrostátní úrovni jako takové. Komunikace s publikem aktivovaným národním partnerem pro účely činností evropských politických stran nebo nadací může být účinným prostředkem k upozorňování na evropskou politiku a politické záležitosti. Zákazy financování stanovené v článku 22 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 však musí být dodržovány za všech okolností.

 • V případě činnosti pořádané evropskou politickou stranou společně s jinou politickou stranou, zejména vnitrostátní, by nadměrný podíl evropské politické strany na financování této činnosti mohl představovat „nepřímé financování", které zakazuje čl. 22 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

 • V případě činnosti, kterou pořádá evropská politická nadace společně s politickou stranou nebo jinou nadací, by pak nadměrný podíl evropské politické nadace na financování této činnosti mohl představovat „nepřímé financování" zakázané čl. 22 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

 • Při posuzování existence možného nepřímého financování vnitrostátní strany nebo nadace podle tohoto ustanovení je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, jako jsou zejména:

  • konzistentní viditelnost evropské politické strany/nadace;

  • úroveň zapojení evropské politické strany nebo nadace do dotčené činnosti ve srovnání se zapojením strany nebo nadace na vnitrostátní úrovni. Pro posouzení tohoto zapojení jsou relevantní celkový kontext činnosti, rozsah, obsah, cíle, cílová skupina (nebo cílové skupiny), odůvodnění a potenciální hodnota činnosti pro úspěch vnitrostátní strany ve vnitrostátních volbách (viz rovněž rozsudek MENL v. Parlament, T-829/16, bod 83 a násl.);

  • podíl spolufinancování ze strany evropské politické strany/nadace, který by měl realisticky odpovídat celkovému zapojení evropské politické strany/nadace ve srovnání se zapojením vnitrostátní strany do konkrétní činnosti (viz rovněž rozsudek MENL v. Parlament, T-829/16, bod 89).

Kandidát

 • Ve vztahu ke kandidátům vyžaduje čl. 22 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 individuální posouzení, zda „kandidátovi" neposkytla evropská politická strana „přímé nebo nepřímé financování".

 • Příslušná kritéria pro to, zda je osoba považována za „kandidáta", zahrnují:

  • zda existují rozumné důvody domnívat se, že daná osoba v době činnosti evropské politické strany, jíž se účastní, kandiduje ve volbách, a to zejména s ohledem na veřejná prohlášení a proces nominace kandidátů v dané straně a/nebo v členském státě a

  • časový úsek uplynulý mezi činností, které se daná osoba účastní, a volbami.
 • Osoby, které dříve kandidovaly na volenou funkci (bez ohledu na to, zda byly skutečně zvoleny), již nejsou „kandidátem" uvedeným v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 pro účely určité povolební činnosti, pokud do této doby nekandidují na opětovné zvolení nebo nekandidují na jinou volenou funkci, s ohledem na výše vysvětlená kritéria.

 • Je třeba připomenout, že čl. 22 odst. 1 nařízení se může použít i z jiných důvodů, a to i v případě, že v době konání činnosti neexistuje „kandidát", např. proto, že při činnosti placené evropskou politickou stranou (již) zvolený zástupce členské strany zviditelňuje tuto členskou stranu a poskytuje jí obsah na náklady evropské politické strany (v tomto ohledu viz výše uvedené obecné pokyny ke společným činnostem).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.