Registrerade partier

Förteckning över registrerade europeiska politiska partier

Följande dokument innehåller namnen på och stadgarna för samtliga registrerade europeiska politiska partier tillsammans med de handlingar som lämnats in som en del av deras ansökningar om registrering.

Här kan du se resultaten från det senaste valet till Europaparlamentet.


"EPP är den politiska familjen i mitten och mittenhöger i Europa. Vi sätter människan i centrum för våra övertygelser. Våra insatser baseras på principer om rättvisa, det allmännas bästa, solidaritet och ansvar. Vi försvarar en stark Europeisk union baserad på pluralistisk demokrati, social marknadsekonomi och miljöhållbarhet. "

"Europeiska socialdemokratiska partiet samlar socialistiska partier, socialdemokratiska partier, arbetarpartier och demokratiska partier från Europeiska unionen, Förenade kungariket och Norge. Tillsammans med våra associerade partier och observatörspartier främjar vi våra gemensamma värderingar om social rättvisa, jämlikhet och välbefinnande i samhället och kämpar för ett progressivt, rättvist, fritt och hållbart Europa."

"Vi förenas av våra mittenhöger-värden. ECR-partiet tror på individuell frihet, nationell suveränitet, parlamentarisk demokrati, privat egendom, begränsad stat, frihandelsavtal, familjevärderingar och självstyre. Dessa värden ligger till grund för vår politik, däribland vår vision om en reformerad Europeisk Union. "

"Vår liberala vision är förankrad i en fri, demokratisk, företagarvänlig, hållbar och enad kontinent som är öppen mot världen. Europeiska värden är liberala värden. Detta manifest är vårt åtagande att skydda grundläggande värden i en tid med framväxande antiliberala krafter, förstärka ett världsledande och välmående Europa och bygga ett mer liberalt Europa för oss alla."

"Europeiska demokratiska partiet (EDP) sammanför politiska partier och ledamöter som strävar efter en union närmare som är medborgarna. Vi är en transnationell politisk rörelse som vill bygga en europeisk demokrati på gemensamma värderingar om fred, frihet, solidaritet och utbildning och samtidigt stolt bejaka kulturen i morgondagens värld."

"Europeiska gröna partiet står upp och agerar för en politisk, social och ekonomisk omvandling baserad på värderingar om miljöansvar, social rättvisa, inkludering, mångfald och fred. Tillsammans med våra medlemspartier förespråkar vi politik och åtgärder för att ta itu med klimatutmaningen och den ökade sociala ojämlikheten, samtidigt som vi vill investera i ett grönare, säkrare och ansvarigt Europa som inte lämnar någon utanför. "

"Europeiska fria alliansen främjar rätten till demokratiskt självbestämmande och stöder folkens strävan att välja sin egen politiska framtid, bland annat oberoende, större självstyre eller språkligt och kulturellt erkännande för minoriteter. Europeiska fria alliansen strävar efter europeisk enighet i mångfald baserad på subsidiaritetsprincipen och social rättvisa."

"Vi förenar demokratiska partier inom den alternativa och progressiva vänstern i Europa som strävar efter en konsekvent omvandling av dagens sociala relationer till ett fredligt och socialt rättvist samhälle grundat på våra olika situationer, våra olika historiska erfarenheter och våra gemensamma värderingar. För mer information, besök https://www.european-left.org/manifesto/"

"Europeiska kristna politiska rörelsen (ECPM) är det enda europeiska politiska parti som uttryckligen främjar kristna värden i den europeiska politiken på sju prioriterade politiska områden: människans värdighet; sunda familjer; en ekonomi som gynnar människorna och planeten; frihet, säkerhet och stabilitet; bekämpande av modernt slaveri; reform av EU; bevarande av den kristna kulturen och det kristna kulturarvet."

Ansvarsfriskrivning

De sammanfattningar som tillhandahålls här av olika politiska program har tagits fram av de europeiska politiska partierna endast i informationssyfte. Partiernas officiella politiska program finns i respektive partis stadgar i enlighet med artikel 4.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ansvarar inte för innehållet i de europeiska politiska partiernas politiska program.

Register över europeiska politiska partier

I enlighet med artikel 7 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) 2015/2401 för myndigheten ett register över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och tillhandahåller standardutdrag ur detta. Fysiska och juridiska personer kan begära standardutdrag ur registret genom att kontakta e-postadressen nedan och fylla i ett formulär för enkel begäran (länk nedan). Standardutdrag skickas inom tio arbetsdagar från mottagandet av begäran.

Myndigheten kan också, på grundval av en inlämnad begäran med lämplig motivering, tillhandahålla certifiering av upplysningarna i standardutdragen till EU:s institutioner och organ, medlemsstaternas myndigheter och domstolar samt fysiska och juridiska personer, där sådana behövs för rättsliga eller administrativa förfaranden. Certifiering kan erhållas genom att följa samma förfarande som för standardutdrag (se ovan) och fylla i ett formulär för motiverad begäran (länk nedan). Certifieringsprocessen kan ta längre än tio arbetsdagar, beroende på föremålet för begäran.