Registrerede partier

Fortegnelse over registrerede europæiske politiske partier

Følgende dokumenter indeholder navnene på og statutterne for alle registrerede europæiske politiske partier samt de dokumenter, der er indgivet som en del af deres ansøgning om registrering.

Resultaterne af det seneste valg til Europa-Parlamentet kan ses her.


"Det Europæiske Folkeparti er den politiske familie af centrum og centrum-højre i Europa. Vi sætter mennesket i centrum for vores overbevisninger. Vores indsats er baseret på principperne om retfærdighed og almenvellet, solidaritet og ansvarlighed. Vi forsvarer en stærk Europæisk Union baseret på pluralistisk demokrati, social markedsøkonomi og miljømæssig bæredygtighed. "

"De Europæiske Socialdemokraters Parti samler socialistiske og socialdemokratiske partier, arbejderpartier og demokratiske partier fra Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige og Norge. Sammen med vores associerede partier og observatørpartier fremmer vi vores fælles værdier om social retfærdighed, ligestilling og samfundsmæssig velfærd og kæmper for et progressivt, retfærdigt, frit og bæredygtigt Europa."

"Vores liberale vision er forankret omkring et frit, demokratisk, iværksætterorienteret, bæredygtigt og forenet kontinent, der er åbent for verden. Europæiske værdier er liberale værdier. Dette manifest er vores løfte om at beskytte grundlæggende værdier i lyset af de voksende antiliberale kræfter, styrke et globalt førende og velstående Europa og opbygge et mere liberalt Europa for alle."

"De Europæiske Demokrater samler politiske partier og MEP'er, der ønsker en Union tættere på borgerne. Vi er en tværnational politisk bevægelse, som vil bygge et europæisk demokrati baseret på de fælles værdier fred, frihed, solidaritet og uddannelse, samtidig med at vi stærkt hævder europæisk kultur i morgendagens verden."

"Det Europæiske Grønne Parti står for og arbejder for en politisk, social og økonomisk omstilling baseret på værdierne miljømæssig ansvarlighed, social retfærdighed, inklusion, mangfoldighed og fred. Sammen med vores medlemspartier slår vi til lyd for politikker og tiltag til imødegåelse af udfordringerne i forbindelse med klimaændringer og de voksende sociale uligheder, samtidig med at vi vil investere i at opbygge et grønnere, sikrere og mere ansvarligt Europa, der ikke lader nogen i stikken. "

"Den Europæiske Frie Alliance fremmer retten til demokratisk selvbestemmelse og støtter befolkningernes ønske om at vælge deres egen politiske fremtid, herunder uafhængighed, større autonomi eller sproglig og kulturel anerkendelse af mindretal. Den Europæiske Frie Alliance sigter mod europæisk enhed i mangfoldighed baseret på nærhedsprincippet og princippet om social retfærdighed."

"Vi er forenet af vores centrum-højre værdier. De Europæiske Konservative og Reformister har fokus på individuel frihed, national suverænitet, parlamentarisk demokrati, privat ejendomsret, begrænset regeringsmagt, frihandel, familieværdier og decentralisering af magten. Disse værdier ligger til grund for vores politik, herunder for vores vision for en reformeret Europæisk Union."

"Vi forener demokratiske partier fra de alternative og progressive venstrefløjspartier i Europa, som arbejder for en konsekvent omdannelse af de aktuelle sociale forhold til et fredeligt og socialt retfærdigt samfund baseret på mangfoldigheden af vores situationer og historie og på vores fælles værdier. Der er flere oplysninger på https://www.european-left.org/manifesto/https://www.europeanleft.org/manifesto/"

"Den Europæiske Kristelige Politiske Bevægelse (ECPM) er det eneste europæiske politiske parti, der udtrykkeligt fremmer kristne værdier i europæisk politik gennem syv politiske mærkesager: menneskelig værdighed; sunde familier; en økonomi til gavn for mennesker og planeten; frihed, sikkerhed og retfærdighed; bekæmpelse af moderne slaveri; reform af EU; bevarelse af kristen kultur og kulturarv."

Ansvarsfraskrivelse

Resuméet af de politiske programmer heri er udarbejdet af de europæiske politiske partier og er udelukkende til orientering. Det officielle politiske program er det, der er indeholdt i det respektive partis statut i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde er ikke ansvarlig for indholdet af de europæiske politiske partiers politiske programmer.


Register over europæiske politiske partier

I henhold til artikel 7 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 og artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) 2015/2401 forvalter myndigheden et register over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og udsteder standardudskrifter. Fysiske og juridiske personer kan anmode om standardudskrifter fra registret ved at kontakte e-mailadressen nedenfor og udfylde en formular med en simpel anmodning (linket nedenfor). Standardudskrifter udleveres senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning herom.

Myndigheden kan også udlevere en attestering af oplysningerne i standardudskrifterne til EU's institutioner og organer, medlemsstaternes myndigheder og domstole samt fysiske eller juridiske personer, når der er brug for dette i forbindelse med retlige eller administrative procedurer og efter modtagelse af en behørigt begrundet anmodning. For at opnå attestering følges den ovenfor beskrevne procedure vedrørende standardudskrifter, og der udfyldes en formular med en begrundet anmodning (vedhæftet nedenfor). Attesteringsproceduren kan vare over 10 arbejdsdage afhængigt af emnet for anmodningen.