Zarejestrowane partie

Lista zarejestrowanych europejskich partii politycznych

Poniższe dokumenty zawierają nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich partii politycznych wraz z dokumentami złożonymi w ramach ich wniosków o rejestrację.

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć tutaj


"Jesteśmy rodziną polityczną europejskiego centrum i centroprawicy. Najważniejszy jest dla nas człowiek. Wyznajemy zasady sprawiedliwości, wspólnego dobra, solidarności i odpowiedzialności. Bronimy silnej Unii Europejskiej opartej na pluralistycznej demokracji, społecznej gospodarce rynkowej i zrównoważonego egzystowania w środowisku. "

"Partia Europejskich Socjalistów skupia partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne, demokratyczne i partie pracy z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Norwegii. Razem z partiami stowarzyszonymi i partiami o statusie obserwatora propagujemy wspólne wartości: sprawiedliwość społeczną, równość i dobrobyt społeczny oraz walczymy o postępową, sprawiedliwą, wolną i zrównoważoną Europę."

"Nasza liberalna wizja to wolna, demokratyczna, przedsiębiorcza, zrównoważona i zjednoczona Europa otwarta na świat. Europejskie wartości to wartości liberalne. Wobec rosnących sił antyliberalnych zobowiązujemy się chronić podstawowe wartości, umacniać pozycję Europy jako światowego lidera oraz budować zasobną i bardziej liberalną Europę dla wszystkich."

"Skupiamy partie polityczne i posłów do PE, którzy chcą Unii bliższej obywatelom. Jesteśmy ponadnarodowym ruchem politycznym, który ma za cel budowę europejskiej demokracji opartej na wspólnych wartościach, jakimi są pokój, wolność, solidarność i edukacja. Jednocześnie afirmujemy kulturę europejską w świecie jutra."

"Działamy na rzecz transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej opartej na odpowiedzialności za środowisko, sprawiedliwości społecznej, włączeniu społecznym, różnorodności i pokoju. Wraz z naszymi partiami członkowskimi opowiadamy się za strategiami politycznymi i działaniami, które mają być odpowiedzią na zmianę klimatu i rosnące nierówności społeczne. Jednocześnie chcemy budować bardziej ekologiczną, bezpieczniejszą i odpowiedzialną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle."

"Opowiadamy się za prawem do demokratycznego samostanowienia i wspieramy dążenia narodów do wyboru własnej przyszłości politycznej, w tym niezależności, większej autonomii i uznania statusu języków i kultur mniejszości. Naszym celem jest zjednoczona i różnorodna Europa, która przestrzega zasady pomocniczości i sprawiedliwości społecznej."

"Jednoczą nas wartości centroprawicowe. Nasze ideały to wolność jednostki, suwerenność państw, demokracja parlamentarna, własność prywatna, ograniczona rola rządów, wolny handel, wartości rodzinne oraz decentralizacja władzy publicznej. Wartości te leżą u podstaw naszej polityki, w tym naszej wizji zreformowanej Unii Europejskiej."

"Jednoczymy demokratyczne partie alternatywnej i postępowej lewicy w Europie, które dążą do spójnej przemiany obecnych stosunków społecznych, aby zapewnić pokój i sprawiedliwość społeczną w oparciu o nasze zróżnicowane uwarunkowania i historię oraz wspólne wartości. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.european-left.org/manifesto/"

"Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) to jedyna europejska partia polityczna otwarcie promująca chrześcijańskie wartości w europejskiej polityce, skupione wokół siedmiu filarów: godność człowieka, zdrowa duchem rodzina, gospodarka z korzyścią dla ludzi i planety, wolność, bezpieczeństwo i stabilność, zwalczanie współczesnego niewolnictwa, reforma UE, zachowanie chrześcijańskiej kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa."

Uwaga

Europejskie partie polityczne przygotowały poniższe streszczenia programów politycznych jedynie dla celów informacyjnych. Oficjalne programy polityczne są zawarte w statutach partii, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych nie odpowiada za treść programów politycznych europejskich partii politycznych.

Rejestr europejskich partii politycznych

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 oraz art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 Urząd zarządza rejestrem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz wydaje standardowe odpisy. Osoby fizyczne i prawne mogą poprosić o standardowy odpis z rejestru, składając wniosek na poniższy adres e-mail oraz wypełniając prosty formularz zgłoszeniowy (link poniżej). Termin wydania standardowych odpisów wynosi do 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Urząd może również poświadczyć informacje zawarte w standardowych odpisach pod adresem instytucji i organów Unii, organów i sądów państw członkowskich oraz osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy takie poświadczenie jest wymagane do procedur prawnych lub administracyjnych, oraz po złożeniu odpowiednio uzasadnionych wniosków. W celu uzyskania poświadczenia należy postąpić zgodnie z powyżej opisaną procedurą dotyczącą standardowych odpisów oraz wypełnić formularz uzasadnionego wniosku (link poniżej). Proces poświadczania może zająć więcej niż 10 dni roboczych w zależności od przedmiotu wniosku.