Zabrane izravnog i neizravnog financiranja

Na temelju iskustava stečenih primjenom u praksi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 („Uredba") tijekom proteklih godina, Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo") želi europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama ponuditi popis smjernica (koji nije konačan). Smjernice koje Tijelo sastavlja ne utječu na izravno obvezujuću prirodu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Nadalje, treba napomenuti da smjernice i dalje podliježu izmjenama s obzirom na to da se kontinuirano stječe dodatno iskustvo i/ili mijenja zakonodavni okvir.

· Neizravno financiranje postoji u slučajevima kada nacionalna politička stranka ili kandidat pribavi financijsku korist, među ostalim tako što izbjegne troškove koje bi morala snositi, čak i ako nije proveden nikakav izravan prijenos (MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· Kako bi procijenilo postoji li neizravno financiranje, Tijelo uzima u obzir skup indicija, primjerice indicije koje se odnose na sadržaj financiranog akta te zemljopisne i vremenske indicije (vidi MENL/Parlament, T-829/16; ADDE/Parlament, T-48/17).

· Kako bi se dokazalo postojanje neizravnog financiranja, dovoljno je osloniti se na „dovoljno konkretne, precizne i dosljedne dokaze" (ACRE/Parlament, T-107/19).


Zajedničke aktivnosti

 • Zajedničke aktivnosti europskih političkih stranaka ili europskih političkih zaklada s partnerima na nacionalnoj razini nisu same po sebi zabranjene Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014. Konkretno, komunikacija s javnošću koju pokrene nacionalni partner za potrebe aktivnosti europskih političkih stranaka ili zaklada može biti učinkovito sredstvo za skretanje pozornosti na europsku politiku i politička pitanja. Međutim, zabrane financiranja utvrđene u članku 22. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 moraju se poštovati u svakom trenutku.

 • U slučaju aktivnosti koju određena europska politička stranka zajednički provodi s drugom političkom strankom, posebno nacionalnom strankom, prekomjerni udio europske političke stranke u financiranju takve aktivnosti mogao bi predstavljati „neizravno financiranje" koje je zabranjeno člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.


 • U slučaju aktivnosti koje određena europska politička zaklada provodi zajedno s nekom političkom strankom ili drugom zakladom, prekomjerni udio europske političke zaklade u financiranju takve aktivnosti mogao bi predstavljati „neizravno financiranje" koje je zabranjeno člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

 • Kako bi se procijenilo postojanje mogućeg neizravnog financiranja stranke ili zaklade na nacionalnoj razini na temelju te odredbe, potrebno je uzeti u obzir niz čimbenika, kao što su posebno:

  • dosljedna vidljivost europske političke stranke/zaklade;
  • razina kontrole koju europska politička stranka ili zaklada ima nad aktivnošću u odnosu na stranku ili zakladu na nacionalnoj razini. Pri ocjeni tog aspekta bitni su opći kontekst aktivnosti, opseg, sadržaj, ciljevi, ciljna skupina / ciljne skupine, motivacija i potencijalna vrijednost aktivnosti za rezultat nacionalne stranke na nacionalnim izborima (vidjeti također presudu MENL/Parlament, T‑829/16, točka 83.ff);
  • udio sufinanciranja koji snosi europska politička stranka/zaklada, a koji bi trebao pokazati realističnu korelaciju s ukupnim sudjelovanjem europske političke stranke/zaklade u odnosu na sudjelovanje nacionalne stranke u određenoj aktivnosti (vidi također presudu MENL/Parlament, T‑829/16, točka 89.).

Kandidat

 • Kad je riječ o kandidatima, člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 propisano je da se za svakog pojedinačnog „kandidata" procjenjuje je li mu europska politička stranka osigurala „izravno ili neizravno financiranje".

 • Da bi se procijenilo smatra li se određena osoba „kandidatom", relevantni su sljedeći kriteriji:

  • postoje li opravdani razlozi na temelju kojih se može smatrati da je ta osoba, u vrijeme dok je u tijeku bila aktivnosti neke od europskih političkih stranki u kojoj sudjeluje i ta osoba, istaknula kandidaturu za izbore, posebno uzimajući u obzir javne izjave, kao i postupke imenovanja kandidata u predmetnoj stranci i/ili državi članici;

  • i kronologija događanja između aktivnosti u kojoj ta osoba sudjeluje i izbora.
 • Osobe koje su se prethodno kandidirale za bilo koju dužnost za koju se održavaju izbori (bez obzira na to jesu li zaista izabrane) više nisu „kandidat" u smislu članka 22. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 za potrebe postizborne aktivnosti, osim ako su u tom trenutku kandidati za ponovni izbor ili se kandidiraju za neku drugu dužnost, vodeći računa o prethodno objašnjenim kriterijima.

 • Valja napomenuti da se članak 22. stavak 1. navedene uredbe može primjenjivati i iz drugih razloga, među ostalim ako u vrijeme određene aktivnosti ne postoji nijedan „kandidat", npr. jer tijekom aktivnosti koju je financirala određena europska politička stranka (već) izabrani predstavnik iz neke stranke članice osigurava vidljivost i sadržaj toj stranci članici na trošak predmetne europske političke stranke (vidi prethodno navedene opće smjernice o zajedničkim aktivnostima u tom pogledu).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.