Zakazy bezpośredniego i pośredniego finansowania

Bazując na doświadczeniach związanych z praktycznym stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (zwanego dalej „rozporządzeniem") Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (zwany dalej „urzędem") stara się udostępnić europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym niewyczerpujący zbiór wskazówek. Żadna ze wskazówek udzielonych przez urząd nie wpływa na bezpośrednio wiążący charakter rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Co więcej, takie wskazówki mogą podlegać dostosowaniom w miarę zdobywania doświadczenia i/lub w następstwie zmian w ramach prawnych.

· Pośrednie finansowanie zachodzi wówczas, gdy krajowa partia polityczna bądź kandydat uzyskują korzyść finansową, w szczególności w postaci uniknięcia wydatków, które musieliby ponieść, nawet gdyby nie nastąpił żaden bezpośredni transfer środków (MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16; ADDE przeciwko Parlamentowi, T-48/17).

· Aby ocenić, czy zachodzi pośrednie finansowanie, urząd opiera się na szeregu elementów, na przykład odnoszących się do przedmiotu finansowanej aktywności, jak również na elementach wskazujących na czas i miejsce przeznaczenia (zob. MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16; ADDE przeciwko Parlamentowi, T-48/17).

Wspólne działania

 • Wspólne działania europejskich partii lub fundacji politycznych z partnerami na szczeblu krajowym nie są same w sobie zakazane rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014. W szczególności komunikacja z obywatelami inicjowana przez partnera krajowego do celów działalności europejskiej partii lub fundacji politycznej może być skutecznym środkiem zwrócenia uwagi na kwestie związane z polityką europejską. Należy jednak przy tym ściśle przestrzegać zakazu finansowania określonego w art. 22 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.


 • W przypadku działań organizowanych wspólnie przez europejską partię polityczną i inną partię polityczną, w szczególności partie krajową, nadmierny udział europejskiej partii politycznej w finansowaniu takich działań może stanowić „finansowanie pośrednie" zakazane na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.


 • W przypadku działań organizowanych wspólnie przez europejską fundację polityczną i partię polityczną bądź inną fundację nadmierny udział europejskiej fundacji politycznej w finansowaniu takich działań może stanowić „finansowanie pośrednie" zakazane na mocy art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014

 • Aby ocenić istnienie ewentualnego pośredniego finansowania partii lub fundacji na szczeblu krajowym na podstawie tego przepisu, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w szczególności:

 • o stała widoczność europejskiej partii/fundacji politycznej;

  o poziom odpowiedzialności za działania ze strony europejskiej partii lub fundacji politycznej w porównaniu z partią lub fundacją na szczeblu krajowym. Oceniając ten drugi element, bierze się pod uwagę ogólny kontekst działań, zakres, treść, cele, grupy docelowe, motywację i potencjalną wartość działań dla sukcesu partii krajowej w wyborach krajowych (zob. również wyrok w sprawie MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16, pkt 83 i nast.);

  o udział europejskiej partii/fundacji politycznej w finansowaniu, który powinien wykazywać się realistyczną korelacją z ogólnym zaangażowaniem europejskiej partii/fundacji politycznej w porównaniu z zaangażowaniem partii krajowej w dane działania (zob. również wyrok w sprawie MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16, pkt 89).


Candidate

 • In relation to candidates, Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 requires a case-by-case assessment as to whether a 'candidate' has been provided with 'direct or indirect funding' by the European political party.

 • Relevant criteria as to whether a person is considered 'candidate' comprise:

  • whether there are reasonable grounds to consider that the person, at the time of an activity of a European political party in which the person participates, is engaged in a candidacy for election, especially in light of public statements as well as the candidate nomination process in party and/or Member State in question; and

  • the time-line between an activity in which that person participates and the elections.
 • Persons who previously were running for an elected office (irrespective of whether they actually were elected) are no longer a 'candidate' set out in Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 for the purposes of a post-electoral activity, unless by that time they are a candidate for re-election or are running for a different elected office, in light of the criteria explained above.

 • Please be reminded that Article 22(1) of the Regulation may apply for other reasons, also in absence of a 'candidate' at the time of the activity, e.g. because at an activity paid for by a European political party an (already) elected representative of a member party provides visibility and content to that member party at the expense of the European political party (please see above the general guidance on joint activities in that respect).