Zakazy bezpośredniego i pośredniego finansowania

Bazując na doświadczeniach związanych z praktycznym stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (zwanego dalej „rozporządzeniem") Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (zwany dalej „urzędem") stara się udostępnić europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym niewyczerpujący zbiór wskazówek. Żadna ze wskazówek udzielonych przez urząd nie wpływa na bezpośrednio wiążący charakter rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Co więcej, takie wskazówki mogą podlegać dostosowaniom w miarę zdobywania doświadczenia i/lub w następstwie zmian w ramach prawnych.

· Pośrednie finansowanie zachodzi wówczas, gdy krajowa partia polityczna bądź kandydat uzyskują korzyść finansową, w szczególności w postaci uniknięcia wydatków, które musieliby ponieść, nawet gdyby nie nastąpił żaden bezpośredni transfer środków (MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16; ADDE przeciwko Parlamentowi, T-48/17).

· Aby ocenić, czy zachodzi pośrednie finansowanie, urząd opiera się na szeregu elementów, na przykład odnoszących się do przedmiotu finansowanej aktywności, jak również na elementach wskazujących na czas i miejsce przeznaczenia (zob. MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16; ADDE przeciwko Parlamentowi, T-48/17).

Wspólne działania

 • Wspólne działania europejskich partii lub fundacji politycznych z partnerami na szczeblu krajowym nie są same w sobie zakazane rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014. W szczególności komunikacja z obywatelami inicjowana przez partnera krajowego do celów działalności europejskiej partii lub fundacji politycznej może być skutecznym środkiem zwrócenia uwagi na kwestie związane z polityką europejską. Należy jednak przy tym ściśle przestrzegać zakazu finansowania określonego w art. 22 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.


 • W przypadku działań organizowanych wspólnie przez europejską partię polityczną i inną partię polityczną, w szczególności partie krajową, nadmierny udział europejskiej partii politycznej w finansowaniu takich działań może stanowić „finansowanie pośrednie" zakazane na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.


 • W przypadku działań organizowanych wspólnie przez europejską fundację polityczną i partię polityczną bądź inną fundację nadmierny udział europejskiej fundacji politycznej w finansowaniu takich działań może stanowić „finansowanie pośrednie" zakazane na mocy art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014

 • Aby ocenić istnienie ewentualnego pośredniego finansowania partii lub fundacji na szczeblu krajowym na podstawie tego przepisu, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w szczególności:

 • o stała widoczność europejskiej partii/fundacji politycznej;

  o poziom odpowiedzialności za działania ze strony europejskiej partii lub fundacji politycznej w porównaniu z partią lub fundacją na szczeblu krajowym. Oceniając ten drugi element, bierze się pod uwagę ogólny kontekst działań, zakres, treść, cele, grupy docelowe, motywację i potencjalną wartość działań dla sukcesu partii krajowej w wyborach krajowych (zob. również wyrok w sprawie MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16, pkt 83 i nast.);

  o udział europejskiej partii/fundacji politycznej w finansowaniu, który powinien wykazywać się realistyczną korelacją z ogólnym zaangażowaniem europejskiej partii/fundacji politycznej w porównaniu z zaangażowaniem partii krajowej w dane działania (zob. również wyrok w sprawie MENL przeciwko Parlamentowi, T-829/16, pkt 89).


Kandydat

 • Jeśli chodzi o kandydatów, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 konieczna jest indywidualna ocena, czy „kandydat" otrzymał „bezpośrednie lub pośrednie finansowanie" od europejskiej partii politycznej.

 • Do istotnych kryteriów pozwalających uznać daną osobę za „kandydata" należą:

  • istnienie uzasadnionych powodów, by sądzić, że w czasie, gdy dana osoba uczestniczyła w działaniu europejskiej partii politycznej, równocześnie kandydowała w wyborach - zwłaszcza w świetle oświadczeń publicznych i procesu nominacji kandydatów w danej partii lub państwie członkowskim; and

  • czas pomiędzy działaniem, w którym ta osoba uczestniczy, a wyborami.
 • Jeśli chodzi o działalność powyborczą, osób, które w przeszłości ubiegały się o urząd wybieralny (niezależnie od tego, czy faktycznie zostały wybrane), nie uznaje się już za „kandydatów" w rozumieniu art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, chyba że ubiegają się o reelekcję lub o inny urząd wybieralny, przy czym należy uwzględnić kryteria przedstawione powyżej.

 • Należy pamiętać, że art. 22 ust. 1 rozporządzenia może mieć zastosowanie w innych sytuacjach, również gdy w działaniu nie uczestniczy żaden „kandydat" np. kiedy w ramach działalności opłacanej przez europejską partię polityczną (już) wybrany przedstawiciel partii członkowskiej zapewnia widoczność tej partii członkowskiej i generuje dla niej treści na koszt europejskiej partii politycznej (zob. powyżej ogólne wytyczne dotyczące wspólnych działań).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.