Europejski plan działań kampanii

Europejski plan działań kampanii

Artykuł 21 rozporządzenia ma zastosowanie tylko do europejskich partii politycznych, a nie do europejskich fundacji politycznych.

Oprócz art. 21 nadal ma zastosowanie zakaz bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycznych lub kandydatów zgodnie z art. 22 rozporządzenia. Urząd przypomina kryteria oceny zgodności z art. 22 określone powyżej.

Jednocześnie w art. 21 rozporządzenia zachęcono europejskie partie polityczne do prowadzenia własnych kampanii w wyborach europejskich. Kampanie te muszą być zgodne z wartościami Unii i uzupełniają kampanie partii członkowskich, ale są od nich odrębne.

Dotyczy to również sytuacji, gdy główny kandydat europejskiej partii politycznej jest równocześnie kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w danym państwie członkowskim UE. W związku z tym europejskie partie polityczne uprawnione do wnoszenia wkładu finansowego w kampanie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, również jeśli czołowy kandydat europejskiej partii politycznej figuruje równocześnie na liście wyborczej w państwie członkowskim. Warunkiem jest spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 rozporządzenia, jak określono powyżej.

Urząd przypomina zatem pięć zasad dotyczących kampanii przed wyborami europejskimi (opracowanych z Dyrekcją Generalną ds. Finansów Parlamentu Europejskiego w 2018 r.):
 • zakres - ponadnarodowy (obejmuje szereg państw członkowskich),
 • treść - tematy europejskie w centrum,
 • odpowiedzialność europejskiej partii politycznej,
 • autorstwo - widoczność europejskiej partii politycznej oraz
 • zgodność z prawem krajowym.
Aby ułatwić praktyczne wdrożenie tych zasad oraz zadbać o zgodność z przepisami, Urząd opracował Plan działania dotyczący kampanii europejskiej („E-CAP") - narzędzie, które pomaga europejskim partiom planować kampanię z uwzględnieniem obowiązujących zasad i przepisów. Ryzyko braku zgodności można znacznie zmniejszyć np. przez udział czołowego kandydata i wyraźną widoczność europejskiej partii politycznej.

Wolno wymieniać się informacjami z organami krajowymi w odniesieniu do działań prowadzonych podczas kampanii europejskiej. Jednak oceny partii krajowych lub kandydatów przeprowadzane przez organy krajowe, które mogą np. orzec, że współfinansowanie wspólnych działań przez europejskie partie polityczne można uznać za dochody konkretnych partii lub kandydatów zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi finansowania partii politycznych, nie przesądzają o ocenie Urzędu zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia. W stosownych przypadkach Urząd kontaktuje się z państwami członkowskimi, aby ułatwić harmonijne stosowanie rozporządzenia i prawa krajowego jako dwóch uzupełniających się elementów ram regulacyjnych.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

 • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Wspólne kampanie europejskich partii politycznych

Z perspektywy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wspólne kampanie europejskie z udziałem różnych europejskich partii politycznych nie są zakazane same w sobie, lecz nie wolno w ich ramach łączyć finansowania, tożsamości ani procesów decyzyjnych tych partii. Konkretniej, do wspólnych kampanii europejskich partii politycznych zastosowanie mają następujące ograniczenia:

Jak łatwo się domyślić, w tym kontekście działania analizowano by na podstawie art. 22 ust. 1.

Dlatego Urząd - podobnie jak w przypadku wspólnych działań z partiami na szczeblu krajowym - oceni, czy jedna europejska partia polityczna bezpośrednio lub pośrednio finansowała drugą. Finansowanie pośrednie ocenia się na podstawie następujących kryteriów, które wyjaśniono bardziej szczegółowo powyżej:
 • równa widoczność każdej z uczestniczących europejskich partii politycznych
 • stopień odpowiedzialności za dane działanie ze strony każdej z uczestniczących europejskich partii politycznych
 • realistyczna proporcja części współfinansowanej do ogólnego udziału każdej z uczestniczących europejskich partii politycznych.
Europejskie kampanie wyborcze w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 jako forma udziału w wyborach europejskich na podstawie art. 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 są prowadzone przez europejskie partie polityczne, a nie przez platformy współpracy, które kryją w sobie te partie lub są w stosunku do nich nadrzędne. Oznacza to również, że organy zarządzające żadnej z europejskich partii politycznych nie mogą zobowiązać się do działania pod kierownictwem - do celów strategii lub realizacji kampanii - organów zarządzających innej europejskiej partii politycznej lub struktur decyzyjnych spoza tych partii. Ustawowe procedury decyzyjne muszą pozostawać odrębne, a jedna partia nie może ogólnie powierzać decyzji (dotyczących kampanii) innej partii lub platformie zewnętrznej.

W rezultacie wytyczne Urzędu pt. „Plan działania dotyczący kampanii europejskiej" (zob. wyżej) oraz weryfikacja udziału w wyborach europejskich nadal mają zastosowanie oddzielnie; należy wykazać wystarczającą autonomię decyzyjną każdej z europejskich partii politycznych prowadzących wspólne kampanie.

Powyższe informacje nie wpływają na ocenę przeprowadzaną przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w jego zakresie kompetencji.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

 • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

  • Logo of European political parties prominently visible

  • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
 • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

 • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).