Pjan ta' Azzjoni tal-Kampanja Ewropea

Pjan ta' Azzjoni tal-Kampanja Ewropea

L-Artikolu 21 tar-Regolament japplika biss għall-partiti politiċi Ewropej u mhux għall-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

Il-projbizzjoni ta' finanzjament dirett jew indirett ta' partiti jew kandidati politiċi oħra skont l-Artikolu 22 tar-Regolament jibqa' applikabbli flimkien mal-Artikolu 21 tar-Regolament. L-Awtorità tfakkar il-kriterji għall-valutazzjoni tal-konformità mal-Artikolu 22 kif stabbilit hawn fuq.

Fl-istess waqt, l-Artikolu 21 tar-Regolament iħeġġeġ lill-partiti politiċi Ewropej biex iwettqu l-kampanji tagħhom stess għall-elezzjonijiet Ewropej, li jridu jibqgħu f'konformità mal-valuri tal-Unjoni, u li huma komplementari għall-kampanji tal-partiti membri tagħhom imma differenti minnhom.

Dan japplika wkoll jekk il-kandidat ewlieni ta' partit politiku Ewropew ikun fl-istess waqt kandidat fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fi Stat Membru tal-UE. Isegwi l-fatt li l-partiti politiċi Ewropej huma intitolati li jikkontribwixxu finanzjarjament għall-kampanji fil-kuntest tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, inkluż jekk il-kandidat ewlieni ta' Partit Politiku Ewropew ikun simultanjament fuq lista elettorali ta' Stat Membru, ġaladarba huma jikkonformaw mal-Artikolu 22(1) tar-Regolament kif speċifikat aktar hawn fuq.

Fid-dawl ta' dan, l-Awtorità tfakkar il-ħames prinċipji ta' gwida għall-kampanji tal-partiti politiċi Ewropej fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej (kif żviluppati flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi tal-Parlament Ewropew fl-2018):
 • Kamp ta' applikazzjoni - tranżnazzjonali (i.e. jinkludi diversi Stati Membri),
 • Kontenut - enfasi predominanti fuq suġġetti Ewropej,
 • Sjieda - responsabbiltà tal-partit politiku Ewropew,
 • Awturi - viżibbiltà tal-partit politiku Ewropew u
 • Kompatibbiltà mal-liġi nazzjonali.
Sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni prattika ta' dawn il-prinċipji ta' gwida u biex tantiċipa l-immaniġġjar ta' konformità, l-Awtorità żviluppat l-għodda tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Kampanji Ewropej ("E-CAP") li tgħin lill-partiti politiċi Ewropej jippjanaw il-kampanji tagħhom fid-dawl tar-regoli u l-prinċipji applikabbli. Mitigaturi importanti tar-riskju tal-konformità jinkludu pereżempju l-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' kandidat ewlieni ("Spitzenkandidat/-in") u l-viżibbiltà distinta tal-partit politiku Ewropew.

Filwaqt li l-iskambji ta' informazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jseħħu fir-rigward tal-attivitajiet tal-kampanja Ewropea, il-valutazzjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-partiti jew il-kandidati nazzjonali, eż. fejn il-kofinanzjament ta' attivitajiet konġunti mill-partiti politiċi Ewropej jista' jitqies bħala dħul tal-partiti korrispondenti jew tal-kandidati skont il-liġi nazzjonali dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi, ma jippreġudikawx il-valutazzjoni tal-Awtorità skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament. L-Awtorità tinsab f'kuntatt mal-Istati Membri kif xieraq sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni armonjuża tar-Regolament u tal-liġi nazzjonali bħala ż-żewġ livelli komplementari tal-qafas regolatorju.

Il-kandidati ewlenin (“Spitzenkandidaten”) tal-partiti politiċi Ewropej bħala mitigaturi tar-riskju

 • Il-ħatra minn partit politiku Ewropew ta' kandidat ewlieni għall-elezzjonijiet Ewropej ("Spitzenkandidat/-in"), kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' tali kandidat f'attivitajiet tal-partit politiku Ewropew ikkonċernat, huma mutur ewlieni tan-natura Ewropea tal-kampanja tal-partit politiku Ewropew ikkonċernat. Għalhekk, l-"iSpitzenkandidaten" jimmitigaw ir-riskji ta' konformità għall-kampanja tal-partit politiku Ewropew b'mod ġenerali, kif ukoll għall-attivitajiet individwali fil-preżenza tagħhom, dment li jiġu ppreżentati bħala kandidati ewlenin Ewropej u li jwettqu proġett politiku għall-Unjoni Ewropea kollha.

 • B'mod aktar partikolari, l-"iSpitzenkandidaten" maħtura u ppreżentati bħala tali minn partit politiku Ewropew għall-kampanja tiegħu għall-elezzjonijiet Ewropej inaqqsu r-riskji ta' konformità fid-dawl tal-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Minħabba n-natura transnazzjonali tal-kampanji elettorali Ewropej tal-partiti politiċi Ewropej, dan l-effett ta' tnaqqis tar-riskju ta' konformità japplika wkoll fl-Istat Membru fejn "Spitzenkandidaten" ikunu simultanjament fuq lista nazzjonali jew reġjonali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, dment li jiġu ppreżentati bħala kandidati ewlenin Ewropej u jwettqu proġett politiku għall-Unjoni Ewropea kollha.

 • Fid-dawl tal-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, l-"iSpitzenkandidaten"jistgħu jkunu biss dawk maħtura minn partit politiku Ewropew. L-effetti ta' mitigazzjoni tar-riskju msemmijin hawn fuq japplikaw biss mill-mument li ssir tali ħatra, u biss b'rabta mal-partit politiku Ewropew li jkun qed jagħmel il-ħatra.

Kampanji kollaborattivi tal-partiti politiċi Ewropej

Mill-perspettiva tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, il-kampanji kollaborattivi Ewropej li jinvolvu partiti politiċi Ewropej differenti mhumiex ipprojbiti per se, iżda ma jridu jamalgamaw la l-finanzjament u lanqas l-identitajiet u l-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-varji partiti politiċi Ewropej involuti. B'mod aktar konkret, għall-kampanji kollaborattivi tal-partiti politiċi Ewropej japplikaw il-limitazzjonijiet li ġejjin:

Il-finanzjament ta' attivitajiet f'dan il-kuntest jiġu analizzati skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament

L-Awtorità għalhekk, bl-istess mod għal attivitajiet konġunti mal-partiti fil-livell nazzjonali, tipproċedi biex tivvaluta jekk il-finanzjament dirett jew indirett ġiex ipprovdut minn partit politiku Ewropew lil ieħor. Il-finanzjament indirett jiġi vvalutat b'referenza għall-kriterji li ġejjin, li huma spjegati aktar fid-dettall hawn fuq:
 • Il-viżibbiltà kostanti ta' kull wieħed mill-partiti politiċi Ewropej involuti
 • Il-livell ta' sjieda tal-attività minn kull wieħed mill-partiti politiċi Ewropej involuti
 • Is-sehem tal-kofinanzjament irid ikun f'korrelazzjoni realistika mal-involviment ġenerali ta' kull partit politiku Ewropew involut.
Il-kampanji elettorali Ewropej skont it-tifsira tal-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 bħala forma ta' parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej skont l-Artikolu 3(1)(d) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 jitmexxew mill-partiti politiċi Ewropej, mhux minn pjattaformi ta' kooperazzjoni li jgħattuhom jew jipprevalu fuqhom. Dan ifisser ukoll li l-korpi ta' governanza ta' partit politiku Ewropew jew ieħor ma jistgħux jorbtu lilhom infushom li jkunu mmexxija, għal skopijiet ta' strateġija ta' kampanja jew ta' implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' kampanja, mill-korpi governattivi tal-partit politiku Ewropew ieħor rispettiv jew minn strutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet li jkunu esterni għal wieħed jew l-ieħor mill-partiti politiċi Ewropej. Il-proċeduri statutorji ta' teħid ta' deċiżjonijiet iridu jibqgħu separati, u ma jista' jkun hemm ebda delega ġenerali ta' teħid ta' deċiżjonijiet (tal-kampanji) minn partit wieħed lill-ieħor jew lil pjattaforma esterna.

Konsegwentement, il-gwida tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Kampanji Ewropej ("E-CAP") tal-Awtorità (ara hawn fuq) u l-verifika tal-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej jibqgħu japplikaw b'mod separat, u jridu juru awtonomija suffiċjenti ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal kull partit politiku Ewropew involut fil-kampanji kollaborattivi.

Din l-informazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-valutazzjoni tal-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni tal-Parlament Ewropew fir-rwol tiegħu.

Il-kampanji Ewropej – mitigaturi tar-riskji viżivi u tematiċi

 • Soġġett għar-restrizzjonijiet imsemmija hawn fuq, u mingħajr preġudizzju għall-valutazzjoni tal-E-CAP konkret, l-Awtorità tindika l-fatturi ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin fir-rigward tal-logos:

  • Logo tal-partiti politiċi Ewropej viżibbli b'mod prominenti

  • Temi ta' rilevanza transfruntiera, li jibqgħu l-istess f'attivitajiet ta' kampanji f'diversi Stati Membri.
 • Il-"kandidat ewlieni" ("Spitzenkandidat/-in"), bħala mitigatur tar-riskju, imfakkar hawn fuq jista' jiġi invokat biss fir-rigward ta' kandidat li jiġi nnominat bħala tali mill-partit politiku Ewropew innifsu, mhux biss minn partit membru, u kampanji għall-partit politiku Ewropew madwar l-Istati Membri.

 • Ir-riskji ta' konformità huma għoljin b'rabta mal-ispazju viżiv li jokkupaw il-kandidati nazzjonali biswit il-logos tal-partiti politiċi Ewropej u tal-partiti nazzjonali, jekk il-logo nazzjonali u l-kandidat nazzjonali flimkien sostanzjalment jokkupaw aktar spazju viżiv mill-preżenza tal-partit politiku Ewropew u l-logo tiegħu fl-istess spazju viżiv (u konsegwentement, il-partiti u l-kandidati nazzjonali jistgħu jidhru bħala l-mutur ewlieni ta' din il-forma ta' kampanja, u b'hekk jitfgħu dubju fuq il-konformità mal-kriterju tas-sjieda tal-kampanja).

L-influwenzaturi bħala għodda tal-kampanja

L-użu ta' "influwenzaturi" per se mhuwiex għodda ta' kampanja pprojbita mill-perspettiva tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 (ir-"Regolament"). Madankollu, l-Awtorità tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-prinċipju ġenerali li l-esternalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-partiti politiċi Ewropej m'għandhiex taħrab ir-regoli applikabbli għall-partiti politiċi Ewropej infushom. B'mod aktar speċifiku, l-imġiba tal-"influwenzaturi" jew ta' fornituri oħra ta' servizzi li jaġixxu fil-qafas tar-relazzjonijiet kuntrattwali tagħhom ma' partit politiku Ewropew hija attribwibbli għall-partit politiku Ewropew innifsu.

Dan ifisser b'mod partikolari li l-partit politiku Ewropew għandu jiġbed l-attenzjoni tal-"influwenzaturi" għal dan li ġej:
 • Ir-rekwiżit li matul il-kampanja jikkonformaw mal-valuri tal-Unjoni u mar-regoli applikabbli, inklużi dawk nazzjonali (ara l-ittra E-CAP tal-25 ta' Mejju 2023, kif ippubblikata hawn fuq). Dan ifisser b'mod partikolari li l-liġi nazzjonali dwar il-midja u - sakemm jidħol fis-seħħ ir-Regolament il-ġdid dwar ir-reklamar politiku - ir-regoli nazzjonali dwar ir-reklamar politiku għandhom jiġu osservati.

 • Ir-rekwiżit li jastjenu milli jiksru r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali matul il-kampanja, inkluż fid-dawl tal-Artikolu 10a tar-Regolament. Dan ifisser b'mod partikolari li jeħtiġilhom ma jurux u ma jsemmux deepfakes jew forom oħra ta' data personali misruqa.

 • Meta jkun rilevanti, il-projbizzjonijiet tal-finanzjament skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament u l-prinċipji tat-tnaqqis tar-riskju għall-attivitajiet konġunti (ara l-ittra E-CAP, u l-gwida ġenerali, kif ippubblikati hawn fuq). Dan ifisser b'mod partikolari li l-kuntratturi jistgħu jiġu ffinanzjati biss minn partit politiku Ewropew għal attività ta' "influwenzar" jekk u sal-punt li dan ma jammontax għal finanzjament indirett ta' partit ieħor, b'mod partikolari partit nazzjonali.

 • Japplikaw ukoll il-projbizzjonijiet u l-obbligi rigward id-donazzjonijiet skont l-Artikolu 20 tar-Regolament, b'mod partikolari f'każijiet fejn is-servizzi jiġu pprovduti mingħajr ħlas jew, skont iċ-ċirkostanzi, taħt il-prezz tas-suq (ara l-gwida dwar ir-"rati ta' skont" hawnhekk https://www.appf.europa.eu/appf/mt/guidance/donations-and-contributions)

Interplay between EU law and national law

With regard to the applicable law for the financing of EU election campaign activities of European Political Parties at national level, these parties are governed by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and, to the extent a subject matter is not regulated or only partially regulated by the Regulation, by national law in the Member State of its seat or, as regards activities, in the Member State of the activity (Article 14(1) and (2) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014).

As regards the rules of the Regulation that are supervised in relation to European political parties by the Authority:

 • European political parties registered by the Authority cannot be regarded 'foreign' entities in any Member State, since they have a European legal personality in accordance with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014;
 • In accordance with Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 , without prejudice to national electoral rules, European political parties are entitled to use their funding for campaigns they conduct themselves to the European elections (see also the European Campaign Action Plan guidance above). This is irrespective of whether they have Member parties in any of the Member States covered by the campaigning activities, or whether their member parties have candidates on the ballot for the European elections;
 • In accordance with Article 24(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 as read jointly with Articles 20-22 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority controls campaign financing expenses of European political parties. As Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 regulates this matter, it takes precedence over national law in this respect.

National authorities remain responsible for controls of compliance of political parties at national level with national law, including parties that happen to be Member parties of a European political party. This may make information exchange in accordance with Article 28(1) of Regulation (EU,Euratom) No 1141/2014 very useful as regards 'joint activities' (see the Authority's guidance here) where European political parties and political parties at Member State level cooperate on the ground.